Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Dubbel- och trippelbindningar. Sammansatta joner. Sammanfattning. Formelenheten.

Enkel-, dubbel- och trippelbindningar

Vätgas

Elektronformeln för vätgasVäteatomerna delar på ett enda elektronpar: H–H

 • Enkelbindning

Eten

Kolatomerna delar på två elektronpar: H2C=CH2

Elektronkonfigurationen för eten

 • Dubbelbindning

Kvävgas

Rita upp elektronformeln för N2

Kväveatomern delar på tre elektronpar: N≡N

 • Trippelbindning

Atomjoner och sammansatta joner

  Annons
 

Salter av atomjoner

Jonerna består endast av ett atmoslag

 • Exempel: Na+Cl-

Sammansatta joner

Jonerna består av flera atomslag

Exempel: Sulfatjonen, SO42-

Fyra syreatomer binder till en svavelatom

Hela strukturen är tvåvärt negativ

Kopparsulfat: Cu2+SO42- innehåller en atomjon (Cu2+) och en sammansatt jon (SO42-).

Exempel: Kalciumkarbonat, CaCO3

Karbonatjonen är tvåvärt negativ

Elektronformeln för karbonatjonen förklarad

Visa hur karbonatjonerna, CO32- sitter i förhållande till calciumjonerna, Ca2+ i modellen.

Modell av en kalciumkarbonatkristall

Hur kan man räkna ut strukturen på en molekyl?

Rita elektronformeln för molekylen

Sätt ut en central atom, och rita upp atomer runt denna

 • Exempel: CO2
 • Sätt kolet i mitten, syreatomerna vid sidan av: O C O

Flytta in elektroner mellan atomerna, så att alla atomer uppnår ädelgasstruktur

 • Exempel: Elektronformeln för koldioxid
 • Eftersom kol har 4 valenselektroner, har två elektroner från vardera syret flyttats in för att ge kolet ädelgasstruktur. Samtidigt lånar kolet ut två av sina elektroner till vardera syreatomen så att dessa också får ädelgasstruktur.

Räkna antalet områden med hög elektrontäthet runt centralatomen

 • Enkelbindningar, dubbelbindningar och trippelbindningar räknas som ett område med hög täthet.
 • Ett fritt elektronpar räknas som ett område med hög täthet

I exemplet med koldioxid

 • Vi har två områden med hög elektrontäthet runt centralatomen
 • Eftersom elektronparen ogillar varandra, vill de vara så långt ifrån varandra som möjligt
 • Därför blir strukturen linjär

Exempel: vätecyanid, HCN

 1. Rita elektronformeln
  • Elektronformeln för vätecyanid
 2. Räkna områdena med hög elektrontäthet runt centralatomen
  • De är två stycken
  • Alltså är molekylen linjär

Fler exempel

Molekyl Elektronformel Antal områden med hög elektrontäthet Molekylens form Dipol eller inte?
BeCl2 Elektronformeln för berylliumklorid 2 linjär ej dipol
SO2 Elektronformeln för svaveldioxid, SO2 3 vinklad Dipol
SO3 Elektronformeln för SO3 (svaveltrioxid) 3 plan, triangulär ej dipol
CH4 Elektronformlen för metan, CH4 4 pyramid (tetraedrisk) ej dipol
NH3 Elektronformeln för ammoniak, NH3 4 pyramid Dipol