Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur man gör sitt eget läromedel på mindre än 60 minuter – gratis och lagligt!

wikipedia som laromedelI ett äm­nes­om­rå­de där stof­fet för­änd­ras snabbt, som inom t.ex. sam­hälls­kun­skap, me­di­cin eller na­no­tek­no­lo­gi, blir en tryckt lä­ro­bok snabbt för­åld­rad. I den här in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­en får du se hur man med Wi­ki­pe­di­as smar­ta funk­tio­ner kan göra ett di­gi­talt, kom­plett och ak­tu­ellt lä­ro­me­del till vil­ken för­djup­nings­kurs som helst på mind­re än 60 mi­nu­ter. Gra­tis och lag­ligt!

Under föreläsningen får du även prova på att göra ditt eget läromedel med Wikipedia, och att redigera och skapa artiklar i Wikipedia. Du får med dig en rejäl uppsättning handfasta tips och verktyg för att kunna ta hjälp av Wikipedia i din undervisning, oavsett ämne.

Offert

Kontakta mig för en offert!

Ge­nom att låta elev­er­na själ­va re­di­ge­ra och skri­va ar­tik­lar på Wi­ki­pe­di­a er­bjuds de en rik­tig för­stå­el­se för käll­kri­tiskt tänk­an­de. Jag vi­sar hur det går till ut­i­från fle­ra elev­ex­em­pel.

Innehåll

Målgrupp: Lärare på gymnasiet.

Föreläsningen genomförs som 1 timmes-, halvdags- eller heldagsföreläsning efter beställarens önskemål.

 1. 1h före­läsning
 • Hur man använder Wikipedia för att göra sitt eget läromedel
 1. Halvdag
 • Hur man använder Wikipedia för att göra sitt eget läromedel
 • Workshop: Prova på att göra ditt eget läromedel!
 • Hur man kan engagera eleverna i och med hjälp av Wikipedia
 1. Heldag
 • Hur man använder Wikipedia för att göra sitt eget läromedel
 • Workshop: Prova på att göra ditt eget läromedel!
 • Hur man gör för att redigera i Wikipedia
 • Workshop: Gör din egen "sandlåda" i Wikipedia, och börja redigera!
 • Hur man kan engagera eleverna i och med hjälp av Wikipedia

I halv- och heldagsföreläsningarna ingår ett 20-sidigt kompendium till varje deltagare. Kompendiet innehåller all information från föreläsningen, som man kan tänkas behöva ha till hands när man väl sätter igång och gör sitt eget wikipedia-läromedel.

Några röster om föreläsningen

Mycket upplysande, lätta att ta till sig och gav idéer till massor av projekt som man kan använda metoderna till.

Välstrukturerad, bra att man fick färdigt material av genomgången direkt.

Offert

Kontakta mig för en offert!