Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mikrobiologins historia

G-frågor

 1. Vem var Antonie van Leeuwenhoek? (Ledtrådar)
 2. Vad var teorin om uralstringen? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att en bakterie är aerob? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär det att en bakterie är anaerob? (Ledtrådar)
 5. Vad är endosporer? (Ledtrådar)
 6. Vad används NA (näringsagar) till? (Ledtrådar)
 7. Vad används NB (näringsbuljong) till? (Ledtrådar)
 8. Vad är det för skillnad på ett komplext och ett syntetiskt odlingsmedium? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad skiljer Antonie van Leeuwenhoeks mikroskop från moderna mikroskop? (Ledtrådar)
 2. På vilka sätt bidrog Antonie van Leeuwenhoek till mikrobiologin? (Ledtrådar)
 3. Hur kan man på ett enkelt sätt visa att organismerna i en höinfusion inte uppstår spontant? (Ledtrådar)
 4. Louis Pasteur var den som slutligen lyckades motbevisa teorin om uralstringen. Beskriv den serie av experiment han gjorde för att göra detta. (Ledtrådar)
 5. För att bevisa att en sjukdom är bakterieburen, måste man följa Kochs postulat. Vilka var dessa? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Louis Pasteur slog fast att ”...alla jäsningsprocesser är resultatet av biologisk aktivitet". Diskutera huruvida detta är till 100% riktigt. (Ledtrådar)
 2. Föreställ dig att du jobbar på ett laboratorium på en klinik för medicinsk mikrobiologi. Ni har lyckats isolera en bakterie från en patient, som ni misstänker bär på en ny, hittills obeskriven sjukdom. Diskutera hur skall ni skall gå till väga för att bevisa att det verkligen är denna bakterien som orsakar sjukdomen! (Ledtrådar)

Bakteriernas morfologi och släktskap

G-frågor

 1.  
  Räkna upp tre väsentliga skillnader mellan bakterier och eukaryota celler! (Ledtrådar)
 2. Vad är eubakterier? (Ledtrådar)
 3. Vad är arkéer? (Ledtrådar)
 4. Vilket växtsätt har
  1. diplokocker? (Ledtrådar)
  2. streptokocker? (Ledtrådar)
  3. tetrader? (Ledtrådar)
  4. sarcina? (Ledtrådar)
  5. stafylokocker? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär
  1. positiv (direkt) infärgning? (Ledtrådar)
  2. negativ infärgning? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel på ett
  1. grampositivt (ledtrådar)
  2. gramnegativt (ledtrådar)
  bakteriesläkte!

VG-frågor

 1. Vad är skillnaden mellan eubakterier och arkéer? (Ledtrådar)
 2. Beskriv skillnaden mellan kocker, stavar och spiriller. (Ledtrådar)
 3. Spiroketer är en specialform av spiriller. Beskriv hur denna bakterietyp skiljer sig från ”vanliga” spiriller! (Ledtrådar)
 4. Förklara hur man gör när man gramfärgar en bakterie! (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar
  1. Metanogena arkéer? (Ledtrådar)
  2. Halofila arkéer? (Ledtrådar)
  3. Termoacidofila arkéer? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vad finns det för teorier som talar för att eukaryoter skulle ha uppstått genom symbios mellan två primitiva bakterier någon gång i evolutionens barndom? Redogör också för i vilket stadium symbiosen skulle ha uppträtt, både för eukaryota djur- och för eukaryota växtceller. (Ledtrådar)

Bakteriecellens struktur och innehåll

G-frågor

 1. Rita schematiskt hur cellmembranet hos en bakteriecell ser ut! (Ledtrådar)
 2. Rita schematiskt hur cellväggen hos
  1. en grampositiv bakterie; (ledtrådar) och
  2. en gramnegativ bakterie ser ut! (Ledtrådar)
 3. Vad är det periplasmiska rummet? (Ledtrådar)
 4. Vilken typ av enzymer hittar man i det periplasmiska rummet? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att en bakterie är pleomorf? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel på en bakterie som
  1. är gramnegativ; (ledtrådar)
  2. är grampositiv; (ledtrådar) och
  3. saknar cellvägg! (Ledtrådar)
 7. Var på bakteriecellen hittar man lipopolysackarider? (Ledtrådar)
 8. Vad är en kapsel? (Ledtrådar)
 9. Vad är en endospor? (Ledtrådar)
 10. Under vilka förhållanden kan en endosporbildande bakterie gå in i endospor-stadiet? (Ledtrådar)
 11. Ge två exempel på endosporbildande bakterier, som kan vara mycket skadliga för människan! (Ledtrådar)
 12. Vilken funktion har P-pili? (Ledtrådar)
 13. Vilken funktion har F-pili? (Ledtrådar)
 14. Vad är en flagell? (Ledtrådar)
 15. Vad är en nukleoid? (Ledtrådar)
 16. Vad är en plasmid? (Ledtrådar)
 17. Vad är ribosomer? (Ledtrådar)
 18. Vad är inklusionkroppar? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Beskriv hur gramfärgning går till! (Ledtrådar)
 2. Beskriv principstrukturen för peptidoglykan! (Ledtrådar)
 3. Vad kan det finnas för anledning till att bakterien Mycoplasma pneumoniae är pleomorf? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett
  1. endotoxin? (Ledtrådar)
  2. exotoxin? (Ledtrådar)
 5. Varför finns det inga lipopolysackarider på grampositiva bakterier? (Ledtrådar)
 6. Varför inducerar lipopolysackariderna på en bakteries yta produktion av antikroppar hos värdorganismen? (Ledtrådar)
 7. Vad fyller kapseln för funktion hos kapselbildande bakterier? (Ledtrådar)
 8. Vad karakteriserar en bakterie som bildat sporer? (Ledtrådar)
 9. Vad är det för skillnad på pili och flageller? (Ledtrådar)
 10. Beskriv uppbyggnaden av en flagell hos en gramnegativ bakterie! (Ledtrådar)
 11. På vilket vis skiljer sig bakteriella och eukaryota flageller åt? (Ledtrådar)
 12. Ge fyra exempel på olika slags gener, som kan förekomma naturligt i plasmider! (Ledtrådar)
 13. Beskriv uppbyggnaden av en ribosom! (Ledtrådar)
 14. Vad är det för skillnad på eukaryota och prokaryota ribosomer? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Föreställ dig att du jobbar som infektionsläkare på en vårdcentral. En patient du har fått in har en elakartad bakterieinfektion, som inte verkar vilja ge med sig trots att patienten ätit penicillin i en vecka. Diskutera vad det kan bero på, att penicillinet inte verkar hjälpa! (Ledtrådar)
 2. Diskutera på vilket sätt munhygien kan ha både ärftliga och miljöberoende komponenter! (Ledtrådar)

Bakteriell tillväxt

G-frågor

 1. Vad innebär bakteriellt nedfall? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär
  1. lag-fas; (ledtrådar)
  2. log-fas; (ledtrådar)
  3. stationärfas; (ledtrådar) och
  4. deklinationsfas (dödsfas) (ledtrådar)
  i den bakteriella tillväxtkurvan?

VG-frågor

 1. Beskriv hur du skulle kunna gå till väga för att mäta det bakteriella nedfallet på en viss plats. (Ledtrådar)
 2. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de fyra olika tillväxtfaserna! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Låt oss säga att du i ett experiment har mätt det bakteriella nedfallet vid två tillfällen: En gång på pojkarnas toalett på Polhemskolan, och en gång på flickornas. Efter en lämplig tid i 37°C-värmeskåpet tar du ut plattorna, och räknar antalet bildade kolonier. Det visar sig att det bakteriella nedfallet varit betydligt större på pojkarnas toalett än på flickornas.

  Nu krånglar det hela till sig, eftersom din kompis dagen efter dig gjort precis samma mätning, på samma toaletter. Din kompis mätning visar att nedfallet inte skiljer sig nämnvärt mellan pojkarnas och flickornas toalett. Diskutera en lämplig anledning till att din och din kompis resultat skiljer sig åt!

 2. I ett visst mikrobiologiskt experiment är det viktigt att du håller dina bakterier i log-fas under en lång period. Diskutera svårigheter med att åstadkomma detta, och hur du skulle kunna göra för att komma runt dessa svårigheter!

Bakteriers livsbetingelser

G-frågor

 1. Vad innebär, kemiskt sett, en
  1. oxidation? (Ledtrådar)
  2. reduktion? (Ledtrådar)
 2. Vilket/vilka ämnen kan reduceras i cellandningen hos
  1. aeroba organismer? (Ledtrådar)
  2. anaeroba organismer? (Ledtrådar)
 3. Vilken energikälla använder
  1. fototrofa (ledtrådar)
  2. kemotrofa (ledtrådar)
  bakterier?
 4. Vilken energikälla använder
  1. kemolitotrofa (ledtrådar)
  2. kemoorganotrofa (ledtrådar)
  bakterier?
 5. Varifrån får bakterien sitt behov av
  1. kväve? (Ledtrådar)
  2. fosfor? (Ledtrådar)
  3. svavel? (Ledtrådar)
 6. Vad kan det vara för andra typer av näringsämnen, som en bakterie måste få från sin omgivning? (Ledtrådar)
 7. Vad är ett
  1. komplext (ledtrådar)
  2. syntetiskt (ledtrådar)
  odlingsmedium?
 8. Ge ett exempel på ett komplext odlingsmedium! (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vilket/vilka ämnen kan reduceras i cellandningen hos en organism som är
  1. obligat anaerob? (Ledtrådar)
  2. fakultativt anaerob? (Ledtrådar)
  3. obligat aerob? (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på
  1. en fototrof och en kemotrof bakterie? (Ledtrådar)
  2. en fotoautotrof och en fotoheterotrof bakterie? (Ledtrådar)
  3. en kemolitotrof och en kemoorganotrof bakterie? (Ledtrådar)
  4. en kemoautotrof och en kemoheterotrof baktiere? (Ledtrådar)
 3. Till vad behöver bakterien
  1. kväve? (Ledtrådar)
  2. fosfor? (Ledtrådar)
  3. svavel? (Ledtrådar)
 4. Vad är det för skillnad mellan komplexa och syntetiska odlingsmedier? (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Vilken steriliseringsmetod är att föredra, om du skall sterilisera
  1. ett flytande odlingsmedium?
  2. en platinaögla?
  3. pipettspetsar?
  4. petriskålar?
  5. en buffert innehållande MnCl2 eller annat ämne, som lätt oxideras?
  6. din labbänk?
  7. dina händer?
  8. en pincett?
  9. värmekänsliga kemikalier?
  10. en racklare?
  11. en pasteurpipett (dropprör) av glas?
  12. en pasteurpipett av plast?
  Mer än ett steriliseringsalternativ kan vara korrekt! (Ledtrådar)

Kemoterapi

G-frågor

 1. Vad är kemoterapi? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär det att en organism är patogen? (Ledtrådar)
 3. Vad är ett desinfektionsmedel? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett antiseptiskt medel? (Ledtrådar)
 5. Vad är ett antibiotikum? (Ledtrådar)
 6. Vad är en syntetisk drog? (Ledtrådar)
 7. Vem var sir Alexander Fleming? (Ledtrådar)
 8. Ge ett exempel på ett antibiotikum som förhindrar bildandet av cellvägg hos bakterier! (Ledtrådar)
 9. Ge ett exempel på ett antibiotikum som försvårar/förhindrar proteinsyntesen hos bakterier! (Ledtrådar)
 10. Vad krävs det för att ett antibiotikum skall vara lämpligt att använda för att behandla sjukdomar? (Ledtrådar)
 11. Vad menas med selektiv toxicitet? (Ledtrådar)
 12. Vad menas med antibiotikaresistens? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Antimikrobiella preparat kan vara antingen bakteriostatiska (hämmande) eller cidala. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad mellan desinfektionsmedel och antiseptiska medel å ena sidan, och antibiotika och syntetiska droger å andra sidan? (Ledtrådar)
 3. Hur verkar penicillin? (Ledtrådar)
 4. Ampicillin är ett antibiotikum som förhindrar bildandet av pentapeptidbryggor i peptidoglykan. Är detta ett lämpligt antibiotikum att ta vid lunginflammation som orsakas av mycoplasma? Varför/varför inte? Mycoplasma är en bakterie som helt saknar cellvägg. (Ledtrådar)
 5. Förklara hur plasmider kan sprida sig i en bakteriepopulation! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är bakteriostatiskt, och inte cidalt! (Ledtrådar)
 2. Ge en tänkbar förklaring till att ett antimikrobiellt preparat är cidalt, och inte bakteriostatiskt! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur kommer det sig att penicillin har en utmärkt selektiv toxicitet, medan t.ex. tetracyklin eller polymyxin inte har det! (Ledtrådar)
 4. Förklara hur det kommer sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (Ledtrådar)
 5. Diskutera hur man skulle kunna komma till rätta med problemet med multiresistenta sjukdomsalstrande bakterier! (Ledtrådar)

Virologi

G-frågor

 1. Vad innebär det att en mikroorganism är virulent? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett virion? (Ledtrådar)
 3. Vad är en kapsomer? (Ledtrådar)
 4. Vad är en kapsid? (Ledtrådar)
 5. Vad är en fag? (Ledtrådar)
 6. På vilket vis tar sig
  1. växtvirus
  2. animala virus
  3. fager
  in i sina respektive värdceller? (Ledtrådar)
 7. Vad innebär avkapsling? (Ledtrådar)
 8. Ordna följande begrepp i den ordning de uppträder i ett virus livscykel:
  1. Adsorbtion (Ledtrådar)
  2. Avkapsling (Ledtrådar)
  3. Frisläppande (Ledtrådar)
  4. Passage (Ledtrådar)
  5. Replikation (Ledtrådar)
  6. Sammansättning (Ledtrådar)
  7. Syntes av virusspecifika proteiner (Ledtrådar)
 9. Ge ett exempel på ett antiviralt kemoterapeutikum! (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Rita ett membranförsett virus generella struktur. (Ledtrådar)
 2. Frisläppandet av viruspartiklar kan ske på olika sätt. Vilket är vanligast hos
  1. fager? (Ledtrådar)
  2. växtvirus? (Ledtrådar)
  3. animala virus? (Ledtrådar)
 3. Redogör för hur man kan mäta virushalten i en lösning! (Ledtrådar)
 4. Beskriv hur ett plaque bildas! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Diskutera huruvida man bör betrakta virus som levande eller ej! (Ledtrådar)
 2. Diskutera vad kan det finnas för anledningar till att bakteriofager mycket sällan är membranförsedda virus! (Ledtrådar)
 3. Du har en ursprunglig provlösning med T4-fager. Den tar du 10 μl av, och sätter till 990 μl spädningsbuffert. Denna lösning kallar du spädningslösning 1. Från spädningslösning 1 tar du i sin tur 10 μl, och sätter till 990 μl spädningsbuffert. Denna lösning kallar du spädningslösning 2.

  Från spädningslösning 2 tar du nu 100 μl, och sätter till 1900 μl mjukagar, som innehåller en lämplig halt E. coli. Mjukagar + T4-fager häller du ut på en NA-platta, och låter stå i 37°C över natt. Dagen efter räknar du till 137 plaque på din odlingsplatta. Vilken var fagkoncentrationen i din ursprungliga provlösning? (Ledtrådar)

 4. Chlamydia är en mycket liten bakterie på c:a 300 nm. Pox-virus, å sin sida, är mycket stora virus, också de på c:a 300 nm. Båda två är obligata intracellulära parasiter. Diskutera vad det kan vara för egenskaper hos Chlamydia som gör att den ändå klassificeras som en bakterie, och inte ett virus! (Ledtrådar)