Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Instuderingsfrågor i Biologi 1: Cellgenetik och genteknik

Arvsanlagen

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om arvsanlagen här.

E-frågor

 1. Vad är proteiner? (Ledtrådar)
 2. Vad har proteiner för uppgifter? (Ledtrådar)
 3. Vad är ett proteins aminosyrasekvens? (Ledtrådar)
 4. Vad är en gen? (Ledtrådar)
 5. Vad är arvsmassan? (Ledtrådar)
 6. Vilka är arvsmassans två uppgifter? (Ledtrådar)
 7. Vad är en helix? (Ledtrådar)
 8. Vad är en kromosom? (Ledtrådar)
 9. Hur många kromosomer har
  1. en bakterie? (ledtrådar)
  2. en människocell? (ledtrådar)
 10. Vad är "skräp-DNA"? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hur hänger proteinernas struktur och aminosyrasekvens samman? (Ledtrådar)
 2. Hur hänger proteinernas struktur och funktion samman? (Ledtrådar)
 3. Hur hänger DNA-sekvensen och proteinets aminosyrasekvens samman? (Ledtrådar)
 4. Rita en schematisk bild och förklara hur DNA-molekylen är uppbyggd. (Ledtrådar)

Nukleinsyrornas byggnad och egenskaper

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om nukleinsyrornas byggnad och egenskaper här.

E-frågor

 1. DNA kan sägas ha två funktioner. Vilka? (Ledtrådar)
 2. Hur är DNA-molekylen uppbyggd i stora drag? (Ledtrådar)
 3. Vilka kvävebaser ingår i cellens nukleinsyror? (Ledtrådar)
 4. Vad är en mutation? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för skillnaderna mellan DNA och RNA och vilka olika former som finns i cellen! (Ledtrådar)
 2. Det finns tre huvudtyper av RNA.
  1. Vilka? (Ledtrådar)
  2. Vad har de för olika uppgifter? (Ledtrådar)
 3. Beskriv hur mutationer kan uppstå och vilka effekter de kan ge! (Ledtrådar)

Kromosomer består av DNA och proteiner

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om kromosomer här.

E-frågor

 1. Vad är en kromosom? (Ledtrådar)
 2. Vad är kromatin? (Ledtrådar)
 3. Vad är en centromer? (Ledtrådar)
 4. I vilket packningstillstånd befinner sig kromosomen under
  1. Interfasen? (Ledtrådar)
  2. Mitosen? (Ledtrådar)
 5. Vad är en delningskromosom? (Ledtrådar)
 6. Vad är en systerkromatid? (Ledtrådar)
 7. Redogör för de eukaryota kromosomernas packningsnivåer! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad finns det för skillnader och likheter mellan bakteriekromosomer och eukaryota kromosomer? (Ledtrådar)
 2. Vad finns det för skillnader och likheter mellan plasmider och bakteriens kromosom? (Ledtrådar)
 3. Beskriv en delningskromosoms uppbyggnad! (Ledtrådar)
 4. Redogör för de eukaryota kromosomomernas packningsnivåer! (Ledtrådar)

Generna uttrycks

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om hur generna uttrycks här.

E-frågor

 1. Vad menas med att en gen uttrycks? (Ledtrådar)
 2. Vad är transkription? (Ledtrådar)
 3. Vad är RNA-polymeras? (Ledtrådar)
 4. Vad är en nukleotid? (Ledtrådar)
 5. Vad är en promotor? (Ledtrådar)
 6. Vad är introner? (Ledtrådar)
 7. Vad är exoner? (Ledtrådar)
 8. Vad är translation? (Ledtrådar)
 9. Vad är P-plats och A-plats i ribosomen? (Ledtrådar)
 10. Vad är ett protein uppbyggt av? (Ledtrådar)
 11. Var i cellen sker proteinsyntesen? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Under vilken fas i cellcykeln sker transkriptionen huvudsakligen? (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur transkriptionen av DNA går till! (Ledtrådar)
 3. Redogör för hur translationen av mRNA går till! (Ledtrådar)
 4. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.
  -TACAAGACCGTCATT-
  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (Ledtrådar)
  2. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den genetiska kodnyckeln (läroboken s. 151), och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Det s.k. trp-operonet hos E. coli-bakterien, innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan. Beskriv och förklara vad som händer på DNA-nivå om du har odlat E. coli i en tryptofanfattig miljö, och plötsligt flyttar över dem i en tryptofanrik miljö. Rita gärna en bild! (Ledtrådar)

Generna ärvs

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om hur generna ärvs här.

E-frågor

 1. I cellcykeln finns olika stadier. Vad utmärker
  1. G1-fasen? (Ledtrådar)
  2. S-fasen? (Ledtrådar)
  3. G2-fasen? (Ledtrådar)
  4. Celldelningsfasen? (Ledtrådar)
 2. Ange vad som utmärker följande stadier i mitosen:
  1. Interfas (Ledtrådar)
  2. Profas (Ledtrådar)
  3. Metafas (Ledtrådar)
  4. Anafas (Ledtrådar)
  5. Telofas (Ledtrådar)
 3. Vad är kromatin? (Ledtrådar)
 4. Vad är delningskromosomer? (Ledtrådar)
 5. Vad är en centromer? (Ledtrådar)
 6. Vad är en centrosom? (Ledtrådar)
 7. Vad är systerkromatider? (Ledtrådar)
 8. Vad är en metafasplatta? (Ledtrådar)
 9. Vad är en centrosom? (Ledtrådar)
 10. Vad är en (fullständig) kärnspole? (Ledtrådar)
 11. Vad är överkorsningar, och när sker de? (Ledtrådar)
 12. Vad karakteriserar en
  1. diploid cell? (Ledtrådar)
  2. haploid cell? (Ledtrådar)
 13. Redogör för hur mitosen går till! Rita gärna bilder! (Ledtrådar)
 14. Redogör för hur meiosen går till! Rita gärna bilder! (Ledtrådar)
 15. Vad innebär det att kromosomer är homologa? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för hur cellcykeln ser ut! (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur replikeringen av DNA går till! Följande uttryck skall ingå i din redogörelse (inte nödvändigtvis i denna ordningen): DNA-helikas, DNA-polymeras, mutation(er), replikationsgaffel, RNA-primas, RNA-primer, S-fas, semikonservativ replikation, SSBP (single-strand-bindande proteiner). Rita gärna en bild! (Ledtrådar)
 3. Redogör för hur mitosen går till! Rita gärna bilder! (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur meiosen går till! Rita gärna bilder! (Ledtrådar)
 5. Beskriv meiosen steg för steg! (Ledtrådar)
 6. Beskriv mitosen steg för steg! (Ledtrådar)
 7. Utred vilka skillnader som finns mellan meios och mitos! (Ledtrådar)
 8. Vad innebär det att kromosomer är homologa? (Ledtrådar)

Några gentekniska metoder

E-frågor

 1. Vad är ett restriktionsenzym? (Ledtrådar)
 2. Vad är en transgen organism? (Ledtrådar)
 3. Vad är Agrobacterium tumefaciens? (Externa ledtrådar)
 4. Vad innebär PCR-metoden? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att sekvensera DNA? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Rita en bild och förklara hur man kan klona en gen i en bakterie! (Ledtrådar)
 2. Rita en bild och förklara hur man kan göra s.k. genmodifierade grödor. (Ledtrådar)
 3. Förklara hur elektrofores av DNA går till! (Ledtrådar)
 4. Varför är det intressant att veta DNA-sekvensen för en viss gen? (Ledtrådar)

Vad används genteknik till?

E-frågor

 1. Vad var HUGO-projektet? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hur kan man använda DNA-sekvenser för att analysera släktskap mellan arter? (Ledtrådar)
 2. Hur kan man använda organismer med nya gener i människans tjänst? (Ledtrådar)
 3. Vad finns det för risker med genmodifierade grödor (och andra organismer)? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär genterapi? (Ledtrådar)

 

   

Också intressant: