Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Genteknik ingår inte kursen i Biologi 1 (i kursplanen för Biologi 1 står det om genetikens möjligheter, inte genteknikens). Därför har instuderingsfrågorna som handlar om genteknik satts inom parentes. Så småningom kommer de att flyttas över till Biologi 2 (där "Cell- och molekylärbiologins användningsområden" ska behandlas).

DNA-molekylens struktur och funktion

Facit finns inte, men du kan läsa mer om DNA-molekylens struktur och funktion här.

E-frågor

 1. Vilka kvävebaser finns i en DNA-molekyl? (Ledtrådar)
 2. Vilka kvävebaser basparar med varandra i en DNA-molekyl? (Ledtrådar)
 3. Vad är ett histon? (Ledtrådar)
 4. Vad är en gen? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att DNA replikeras? (Ledtrådar)
 6. Vilka är DNA-molekylens två funktioner? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Varför finns det lika många Adenin som Tymin i en DNA-molekyl? (Ledtrådar)
 2. Redogör för histonets funktion. (Ledtrådar)
 3. På vilket vis skiljer sig strukturen i en metafaskromosom (mitotisk kromosom) från DNA som håller på att transkriberas? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär det att en gen kodar för ett protein? (Ledtrådar)

Proteinsyntesen

Facit finns inte, men du kan läsa om transkription, hur RNA-molekylen mognar, translation och hur transkriptionen regleras på länkarna.

E-frågor

 1. Vad bildas i transkriptionen? (Ledtrådar)
 2. Vilka kvävebaser finns i en RNA-molekyl? (Ledtrådar)
 3. Vilka baspar uppstår mellan kvävebaserna i en DNA-molekyl och kvävebaserna i en RNA-molekyl? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett intron? (Ledtrådar)
 5. Vad är ett exon? (Ledtrådar)
 6. Vad bildas i translationen? (Ledtrådar)
 7. Vad har en tRNA-molekyl för uppgift? (Ledtrådar)
 8. Vad har rRNA för uppgift? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett kodon? (Ledtrådar)
 10. Vad är ett antikodon? (Ledtrådar)
 11. Vad påträffas i ribosomens
  1. A-plats
  2. P-plats
  3. E-plats
   under translationen? (Ledtrådar)
 12. Vad är en stoppfaktor? (Ledtrådar)
 13. Varför måste proteinsyntesen regleras? (Ledtrådar)
 14. Vad är en repressor? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för vad som händer i en trankriptionsbubbla. (Ledtrådar)
 2. Rita en bild och redogör för vad som händer när en mRNA-molekyl splitsas. (Ledtrådar)
 3. Rita en bild (eller flera!) och redogör för vad som händer i translationen. (Ledtrådar)
 4. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.
  -TACAAGACCGTCATT-
  1. Vad blir sekvensen på det mRNA-som bildas? (Ledtrådar)
  2. Vad blir sekvensen på den oligopeptid som bildas när detta mRNA translateras? Använd den genetiska kodnyckeln på den här sidan. (Ledtrådar)
 5. Redogör för hur genen för laktas regleras med hjälp av en repressor. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Det s.k. trp-operonet hos E. coli-bakterien, innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan. Det regleras av en repressor som avaktiveras av att tryptofan binder till repressorn. Beskriv och förklara vad som händer på DNA-nivå om du har odlat E. coli i en tryptofanfattig miljö, och plötsligt flyttar över dem i en tryptofanrik miljö. Rita gärna en bild! (Ledtrådar)

Replikation

Facit finns inte, men du kan läsa om hur DNA-molekylen kopieras (replikeras) på den här länken.

E-frågor

 1. Vad händer i mitosen? (Ledtrådar)
 2. Vad händer i cellcykelns
  1. G1-fas? (Ledtrådar)
  2. S-fas? (Ledtrådar)
  3. G2-fas? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att DNA-molekylens båda strängar är komplementära till varandra? (Ledtrådar)
 4. Vad gör ett DNA-polymeras? (Ledtrådar)
 5. Vad gör ett helikas? (Ledtrådar)
 6. Vad är en RNA-primer? (Ledtrådar)
 7. Vad är det för skillnad på ledande och släpande sträng i replikationen? (Ledtrådar)
 8. Vad är ett ligas? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Rita upp cellcykeln och redogör kort för dess olika faser. (Ledtrådar)
 2. Rita upp en replikationsgaffel och redogör för vad som händer i den. (Ledtrådar)
 3. Förklara varför den släpande strängen får det utseende den får i replikationen. (Ledtrådar)

Mutationer

Facit finns inte, men du kan läsa om mutationer på den här länken.

E-frågor

 1. Vad innebär en mutation som är en
  1. substitution? (Ledtrådar)
  2. insertion? (Ledtrådar)
  3. duplikation? (Ledtrådar)
  4. deletion? (Ledtrådar)
  5. inversion? (Ledtrådar)
 2. Ge exempel på någon kromosommutation som beror på ett avvikande antal kromosomer. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur slumpen kan göra att det uppstår en substitutionsmutation i DNA-molekylen. (Ledtrådar)
 2. Förklara hur störande ämnen kan göra att det sker mutationer under replikationen. (Ledtrådar)
 3. Förklara varför mutationer kan få negativa konsekvenser. (Ledtrådar)
 4. Förklara varför mutationer kan få positiva konsekvenser. (Ledtrådar)
 5. Förklara varför mutationer ibland inte får några konsekvenser alls. (Ledtrådar)
 6. Redogör för något system som cellen har för att minimera risken för mutationer. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Förklara hur mutationer kan leda till att helt nya egenskaper kan uppstå. (Ledtrådar)

Mitos

Facit finns inte, men du kan läsa om mitos på den här länken.

E-frågor

 1. Vad innebär mitos? (Ledtrådar)
 2. Vad är en centrosom? (Ledtrådar)
 3. Vad är en centromer? (Ledtrådar)
 4. Vad är en metafasplatta? (Ledtrådar)
 5. Vad är en fullständig kärnspole? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad är det för skillnad på en kromsom och en delningskromosom (mitotisk kromosom, metafaskromosom)? (Ledtrådar)
 2. Vad händer i cellcykelns S-fas? (Ledtrådar)
 3. Vad händer i mitosens profas? (Ledtrådar)
 4. Vad händer i mitosens metafas? (Ledtrådar)
 5. Vad händer i mitosens anafas? (Ledtrådar)
 6. Vad är det för skillnad på en systerkromatid och en kromosom? (Ledtrådar)
 7. Vad händer i mitosens telofas? (Ledtrådar)
 8. Vad innebär cytokines? (Ledtrådar)

Meios

Facit finns inte, men du kan läsa om meios på den här länken.

E-frågor

 1. Meios kallas också för reduktionsdelning. Varför det? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär överkorsningar? (Ledtrådar)
 3. När i meiosen kan det inträffa överkorsningar? (Ledtrådar)
 4. Vad är en gamet? (Ledtrådar)
 5. Hur stort är antalet kromosomer i en gamet jämfört med i en kroppscell? (Ledtrådar)
 6. Vad skiljer en haploid cell från en diploid cell? (Ledtrådar)
 7. Hur många gameter bildas vid varje meios? (Ledtrådar)
 8. På vilket sätt skiljer sig meiosens anafas I och anafas II åt? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vid meiosen blandas generna så att alla gameter får olika genuppsättning. Redogör för hur detta går till. (Ledtrådar)
 2. Rita bilder och förklara vad som händer i de olika stegen i meiosen. (Ledtrådar)

Nedanstående instuderingsfrågor hör egentligen bättre till Biologi 2.

Några gentekniska metoder

Facit finns inte, men du kan läsa mer om bioteknik, genetiskt modifierade organismer och stamceller på länkarna.

E-frågor

 1. Vad är ett restriktionsenzym? (Ledtrådar)
 2. Vad är en transgen organism? (Ledtrådar)
 3. Vad är Agrobacterium tumefaciens? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär PCR-metoden? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att sekvensera DNA? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Rita en bild och förklara hur man kan klona en gen i en bakterie! (Ledtrådar)
 2. Rita en bild och förklara hur man kan göra s.k. genmodifierade grödor. (Ledtrådar)
 3. Förklara hur elektrofores av DNA går till! (Ledtrådar)
 4. Varför är det intressant att veta DNA-sekvensen för en viss gen? (Ledtrådar)

Vad används genteknik till?

E-frågor

 1. Vad var HUGO-projektet? (Externa ledtrådar)

C-frågor

 1. Hur kan man använda DNA-sekvenser för att analysera släktskap mellan arter? (Ledtrådar)
 2. Hur kan man använda organismer med nya gener i människans tjänst? (Ledtrådar)
 3. Vad finns det för risker med genmodifierade grödor (och andra organismer)? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär genterapi? (Ledtrådar)