Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Instuderingsfrågor i Biologi 1: Evolutionsteori

evolutionVägen till en evolutionsteori (Evolutionsteorins idéhistoria)

Evolutionens grundpelare

E-frågor

 1. Speciellt en man har varit viktig för de naturvetenskapliga teorierna om evolution. Vad hette denne man? (Ledtrådar)
 2. Vad menas med "kampen för tillvaron"?
 3. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär fitness? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär genetisk variation? (Ledtrådar)
 6. Vad är en mutation? Ge exempel! (Ledtrådar)
 7. Nämn ett exempel på anpassning till en speciell miljö! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för
  1. naturligt urval (ledtrådar)
  2. konstlat urval (ledtrådar)
 2. Jämför konstlat och naturligt urval! Vilka skillnader/likheter finns det? (Ledtrådar)
 3. Hur förklarar man att det finns både ljusa och mörka björkmätare? (Ledtrådar)
 4. Redogör för hur naturligt urval drivit fram svarta björkmätare, Biston betularia, i luftförorenade områden i Storbritannien! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera hur det naturliga urvalet gjort att vi idag står inför problem med s.k. multiresistenta bakterier, d.v.s. bakterier, som är okänsliga för många olika sorters antibiotika! Har vi egentligen att göra med naturligt eller konstlat urval här? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur det kan komma sig att en del galápagossköldpaddor har "uppvikt" sköld, medan andra inte har det.
 3. Ta reda på och läs om begreppen stabiiliserande och riktat urval, och förklara hur det förhåller sig till utvecklingen av giraffernas långa halsar.

Bevis för evolutionen

E-frågor

 1. Vad är ett fossil?
 2. Vad är ett ledfossil? (Ledtrådar)
 3. Ge exempel på viktiga ledfossil. (Ledtrådar)
 4. Vad innebär den fylogenetiska regeln? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär stratigrafi? (Ledtrådar)
 6. Vad är homologa organ?
 7. Ge exempel på homologa organ.
 8. Vad innebär radiometri? (Ledtrådar)
 9. Vad är rudiment?
 10. Ge exempel på rudiment.

C-frågor

 1. Vad kännetecknar ett bra ledfossil? (Ledtrådar)
 2. Hur kan man datera fossil? (Ledtrådar)
 3. Redogör för stratigrafi-metoden för att datera fossil! (Ledtrådar)
 4. Ta reda på och redogör för hur kol-14-metoden för att datera arkeologiskt material! (Ledtrådar)
 5. Varför kan kol-14-metoden inte användas för att åldersbestämma fossil? Vad måste man göra istället? (Ledtrådar)
 6. Hur bildas ett fossil? (Ledtrådar)
 7. Varför finns det många fossil av olika leddjur, men inga utav t.ex. maneter? (Ledtrådar)
 8. Trilobiter fanns under en mycket lång period i jordens historia. Ändå är trilobiter mycket viktiga ledfossil. Är inte detta en självmotsägelse? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 9. Förklara varför homologa organ tyder på ett evolutionärt samband.
 10. Förklara varför likheter i DNA-sekvens och aminosyrasekvens tyder på ett evolutionärt samband.
 11. Förklara varför likheter i beteende tyder på ett evolutionärt samband.

A-frågor

 1. Förklara en nu levande arts evolution. Börja långt bak i tiden och försök ge en anledning till ändringar. Gör så gott du kan. (Ledtrådar)
 2. Redogör för hästens evolution, och förklara varför den nutida hästen ser annorlunda ut jämfört med den ursprungliga! (Ledtrådar)

Konvergent (och divergent) evolution

E-frågor

 1. Ge ett exempel på divergent evolution hos t.ex. människa, fågel och val! (Ledtrådar)
 2. Ge ett exempel på konvergent evolution hos några arter. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara hur man kan säga att konvergent evolution visar att evolution inte är slumpmässig (även om mutationer är det).

A-frågor

 1. Vad tror du: Om vi någonsin hittar liv på en annan planet än jorden, kommer det då att likna det liv vi ser på jorden, eller vara mycket olikt det? Motivera!

Samevolution

E-frågor

 1. Vad är selektionstryck?

C-frågor

 1. Förklara hur geparden har kunnat bli så snabb.

A-frågor

 1. Förklara hur fyndet av svärmaren Xanthopan morganii kunde bekräfta evolutionsteorin.

Stabiliserande, riktat och disruptivt urval

E-frågor

 1. Vad innebär stabiliserande urval? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär riktat urval? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär disruptivt urval?

C-frågor

 1. Förklara varför människans födelsevikt kan ses som ett exempel på stabiliserande urval.
 2. Förklara varför teorin om hur girafferna fick sina långa halsar kan ses som ett exempel på riktat urval.
 3. Förklara varför darwinfinkar kan ses som ett exempel på disruptivt urval.

A-frågor

 1. Kan samevolution ses som ett exempel på, eller ge upphov till riktat urval? Motivera!

Artbildning och utdöende

E-frågor

 1. Vad är en art?
 2. Vad är en korsningsbarriär? (Ledtrådar)
 3. Vilka olika sätt kan nya arter uppstå på? (Ledtrådar)
 4. Vad innebär hybridisering? (Ledtrådar)
 5. Ge ett exempel på någon art som uppstått genom hybridisering.

C-frågor

 1. Förklara på vilket sätt riktat urval kan ge upphov till allopatrisk artbildning.
 2. Förklara på vilket sätt disruptivt urval kan ge upphov till sympatrisk artbildning.

A-frågor

 1. Genom fossil har vi bra koll på hästens evolution från Hyracotherium och framåt. Resonera kring om hästen genomgått allopatrisk eller sympatrisk artbildning (eller både och!) och om dagesn häst är kan vara resultatet av samevolution.

Ekologi och evolution

 

VG-frågor

 1. Förklara hur avkommans mängd (storlek) kan spela en stor roll för en art inom en population, och ge ett exempel! (Ledtrådar)
 2. Hur påverkas två arter som har samma intresse inom t.ex. föda, d.v.s. det finns konkurrens mellan dem? (Ledtrådar)

Livets historia

G-frågor

 1. Vad innebär det att livet är monofyletiskt? (Ledtrådar)
 2. Vad är en stromatolit? (Externa ledtrådar)
 3. Vad är ett fossil? (Ledtrådar)
 4. Vad består det äldsta kända fossilet av? (Ledtrådar)
 5. Vad är
  1. kemisk evolution? (Ledtrådar)
  2. biologisk evolution? (Ledtrådar)
 6. Vad är en
  1. prokaryot cell? (Ledtrådar)
  2. eukaryot cell? (Ledtrådar)
 7. Vilken typ av organismer tror man var de första som uppstod? (Ledtrådar)
 8. Varför kan man säga att syrgas är ett farligt gift? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Förekomst av grafit i mycket gamla bergarter kan vara ett tecken på liv. Hur kan man påstå det? (Externa ledtrådar)
 2. Förklara hur en stromatolit uppstår! (Externa ledtrådar)
 3. Redogör för Millers försök, som skulle kunna förklara hur livet en gång uppstod! (Ledtrådar)
 4. Det finns olika teorier om hur livet en gång uppstod på jorden. Redogör för
  1. "pölteorin" (uppstod livet i en vattenpöl?) (ledtrådar)
  2. "kometteorin" (fördes livet till jorden med en komet?) (ledtrådar)
  3. "isteorin" (uppstod livet under den tjocka isen?) (ledtrådar)
  4. "kittelteorin" (uppstod livet i en het kittel, som värmts av jordens vulkaniska inre, och som innehöll en mängd biomolekyler?) (ledtrådar)
 5. Hur tror man att eukaryota celler en gång uppstod? (Ledtrådar)
 6. Hur tror man växtceller en gång uppstod? (Ledtrådar)
 7. Vad fick det för ekologiska konsekvenser att det började produceras så mycket syrgas när fotosyntesen uppstod? (Externa ledtrådar)
 8. Redogör för de faktorer som talar för att livet är monofyletiskt! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. Jämför de olika teorier som finns om hur livet uppstod på jorden. Vilken tycker du själv är den mest troliga? Varför tycker du det? (Externa ledtrådar)

Organismernas utveckling

G-frågor

 1. För ungefär hur länge sedan var det
  1. livet uppstod? (ledtrådar)
  2. de första ryggradsdjuren uppstod? (ledtrådar)
  3. de första landväxterna uppstod? (ledtrådar)
  4. de första ryggradsdjuren på land uppträdde? (ledtrådar)
  5. de första fröväxterna och träden uppstod? (externa ledtrådar)
  6. dinosaurierna uppstod? (ledtrådar)
  7. fåglarna uppstod? (ledtrådar)
  8. däggdjuren uppstod? (ledtrådar)
  9. blomväxterna uppstod? (ledtrådar)
  10. dinosaurierna dog ut? (ledtrådar)
  11. de första aporna uppstod? (ledtrådar)
  12. de första hominiderna uppstod? (ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad kännetecknade
  1. de allra första organismerna? (ledtrådar)
  2. de första flercelliga djuren? (ledtrådar)
  3. de första ryggradsdjuren? (ledtrådar)
  4. de första landväxterna? (ledtrådar)
  5. de första landlevande ryggradsdjuren? (ledtrådar)

Människans utveckling

G-frågor

 1. Vilka är människans närmaste släktingar? (Ledtrådar)
 2. Vad var ”Lucy”? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad är hominider? (Ledtrådar)
 2. På vilket vis skiljer sig Australopithecus från den moderna människan? (Ledtrådar)
 3. Människans (och hominidernas) upprätta gång fick två mycket betydelsefulla konsekvenser. Redogör för dessa! (Ledtrådar)
 4. Förklara varför man tror att det endast är en mycket liten population Homo sapiens som gett upphov till oss alla. (Ledtrådar)
 5. Bland ursprungsbefolkningar runt om i världen, är den genetiska variationen störst i Afrika. Vad beror detta på? (Ledtrådar)
 6. Är Homo sapiens och Homo neanderthaliensis i själva verket samma art? Diskutera vad som talar för resp. emot denna teori! (Ledtrådar)

Övriga

 1. Definiera en art! (Ledtrådar)
 1. Vad är en nisch? (Ledtrådar)
 1. Vilka faktorer bestämmer en individs fitness? (Ledtrådar)
 2. Hur uppkommer nya ärftliga egenskaper hos arter? Kan arterna själva påverka detta och anpassa sig? Motivera! (Ledtrådar)
 3. Vilka faktorer kan påverka att en art ändrar utseende och egenskaper? (Ledtrådar)
 4. Ge exempel på hur nya arter kan uppkomma och förklara hur det kan gå till! (Ledtrådar)
 5. Redogör för hur hybridisering kan ge upphov till nya arter! (Ledtrådar)
 6. Redogör för hur geografisk isolering kan ge upphov till nya arter! (Ledtrådar)
 7. Förklara begreppet samevolution, och ge exempel! (Ledtrådar)
 8. Disktuera hur riktat urval gett upphov till t.ex. fåglarnas vingar! (Ledtrådar)
 9. Vad innebär riktat urval? (Ledtrådar)
 10. Diskutera hur stabiliserande urval gör att födelsevikten för nyfödda barn varierar ganska lite hos människor! (Ledtrådar)
 11. Diskutera den irländska jättehjortens utdöende: Vad för miljöförändring berodde det på? Varför kunde inte arten anpassas till den nya miljön? (Externa ledtrådar)
 12. Under vilken geologisk period uppträder de första
  1. landdjuren? (ledtrådar)
  2. ryggradsdjuren på land? (ledtrådar)
 13. Vad innebär
  1. konvergent evolution (ledtrådar)
  2. divergent evolution? (ledtrådar)
 14. På vilket vis skiljer sig brachiopoders symmetri från musslors? (Externa ledtrådar)
 1. Förklara varför klimatet skiljer sig så kraftigt från en geologisk tidsperiod till en annan! (Externa ledtrådar)
 2. Det finns gott om fossil från koraller i Sverige. Var finns det (idag) koraller, och vad säger det om
  1. klimatet i Sverige när dessa organismer levde? (externa ledtrådar)
  2. Sveriges läge i förhållande till ekvatorn när dessa organismer levde? (externa ledtrådar)
 3. Vad är en endemisk art? (Ledtrådar)
 4. Vilket är evolutionens mål? (Ledtrådar)

 

   

Också intressant: