Facit

Betygsgränser

Max: 26
Medel:  
G: 9,5
VG: 17,5
MVG: 22,5

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

Alla tre korrekt inringade alternativ ger 2 poäng. Två korrekt inringade svar ger 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger noll poäng. (Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng, för den toker som inte fattat att det bara ska vara tre alternativ!)

 1. b, c, d
 2. b, d, f
 3. a, b, c
 4. b, d, e
 5. a, b, e
 6. a, c, e
 7. a, c, e

Del II. Frågor som kräver ett fullständigt svar.

 1. Från början fanns troligen en urcell (progenot), som delade upp sig i urkaryoter och prokaryoter (1p). Så småningom inneslöts mitokondrier i den urkaryota cellen, och det bildades en eukaryot cell (0,5p). Mitokondrierna har troligen sitt ursprung i purpurbakterier (0,5p). Så småningom inneslöts även fotosyntetiserande cyanobakterier av någon eukaryot cell (0,5p). Dessa cyanobakterier gav då upphov till växtcellens kloroplaster (0,5). Eftersom växtceller har både mitokondrier och kloroplaster, men andra eukaryoter bara mitokondrier, är det troligt att mitokondrierna skapades först, och därefter kloroplasterna (1p).
 2. Man kan besvara denna fråga antingen genom att beskriva två av tre (stratigrafi, ledfossil och radiometri) eller genom en kombination av alla tre.

  Svar:

  Stratigrafi: En sedimentär bergart består av sand, lera etc. som sedimenterat och sedan förstenats (0,5p). Fossil i samma lager är lika gamla, och ju längre ner i berget de befinner sig, desto äldre är de (1p). Därigenom kan man bestämma fossilets relativa ålder (1p).

  Ledfossil: En del fossil kan användas för att åldersbestämma andra fossil. Dessa kallas ledfossil (1p). Om man hittar ett ledfossil i ett lager, måste andra fossil i samma lager vara lika gamla som ledfossilet (1p). [Exempel på vad som krävs av ett bra ledfossil - 0,5p]

  Radiometri (kol-14-metoden): Halten 14C i ett levande djur är konstant (1p). När djuret dör börjar halten 14C minska med en bestämd hastighet (1p). Genom att mäta hur mycket som 14C som finns kvar i djuret, kan man räkna ut hur länge sedan det var det dog (0,5p).

  – eller –

  Eftersom nya avlagringar (i sedimentära bergarter) lägger sig ovanpå äldre (1p), kommer fossil från samma lager att vara lika gamla (och man kan också avgöra vilka fossil som är äldre och vilka som är yngre (1p)). Om man i samma lager hittar ledfossil (vars ålder man känner) (0,5p), vet man att det nya fossilet man hittat måste ha samma ålder (0,5p).

  Genom att mäta hur mycket av en radioaktiv isotop som sönderfallit (försvunnit), kan man mäta hur gammalt fossilet är (1p). Det är för att man känner till halveringstiden för den radioaktiva isotopen, och alltså vet hur lång tid det tar för hälften att sönderfalla (1p).

 3. Rimligt selektionstryck - 1p; rimligt val av egenskap som påverkas - 1p; rimlig förklaring till varför egenskapen divergerar i två olika populationer - 2x0,5p.

  Exempel på ett svar, som gett full poäng: En population trastar sätts iland på en ö, där det inte tidigare finns några trastar. På fastlandet hade trastarna medellång näbb, som är perfekt för att fånga fjärilslarver med. På den nya ön finns inte just de här larverna, men väl fjärilar som trastarna finner mumsiga. Det finns också stora skalbaggar, som fåglarna kan sätta i sig.

  De fåglar som råkar ha lite längre näbb, kommer att få lättare att fånga fjärilar än de med medellång/kortare näbb. De fåglar som råkar ha lite kortare, men kraftigare näbb, kommer att få lättare att fånga och äta skalbaggar än de med medellång/längre näbb.

  Därför kommer avvikare i populationen att gynnas av evolutionen, och den ursprungligen medellånga näbben kommer att utvecklas i en kort och en lång variant.

  Endast en allmän diskussion om artbildning ... totalt 0,5p

  Ej identifierat att båda populationerna utvecklas åt olika håll ... -0,5p