Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ekologi

 1. Vad är ekologi?
  1. Läran om samspelet mellan djur, växter och alla andra organismer i naturen.

Clownfisken är en viktig organism i korallrevets ekosystem. Clownfisken är en viktig organism i korallrevets ekosystem.

Organismer klarar sig inte var som helst!

 1. Varje art har sina speciella krav
 2. Evolutionen har format arter, som är specialiserade på en viss miljö
  1. Så välanpassade som möjligt efter yttre förhållanden!
 3. Exempel: Krukväxter
  1. Många kommer från tropiska områden
  2. Trivs ej bra utomhus - men inomhus går alldeles utmärkt!

Behovet av energi och materia

 1. Alla organismer behöver en kolkälla och en energikälla
 2. Växternas kolkälla: CO2
  1. Fotosyntes
   1. 6CO2 + 6H2O + ljusenergi → C6H12O6 + 6O2
  2. Sockret → cellulosa, stärkelse
  3. Fotosyntetiserande växter är autotrofer ("självmatande")
  4. Andra autotrofer
   1. Alger
   2. Cyanobakterier
 3. Djurs, svampars, bakteriers kolkälla: Växter! (Lite förenklat...)
  1. Cellandning = fotosyntesen baklänges!
   1. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi
  2. Energi ⇒ uppvärmning
  3. Energi ⇒ förmåga att utföra energikrävande reaktioner i cellen
 4. Kompensationspunkten
  1. Växter har både fotosyntes & cellandning
  2. Under natten använder de det socker de tillverkat under dagen!
  3. Kompensationspunkten = den ljusstyrka, där det bildas precis så mycket socker, som förbrukas av cellandningen under en dag.
  4. Växter kan inte leva under sin kompensationspunkt någon längre tid - de svälter!
  5. Växter i skuggiga områden har lägre kompensationspunkt än växter i soliga områden
 5. Behovet av kväve och fosfor
  1. Fosfor: Bl.i nukleinsyror
   1. Växter tar upp fosfatjoner, PO\({\sf _4^{3-}}\) lösta i vattnet
  2. Kväve: Bl.i proteiner och nukleinsyror
   1. Växter tar upp ammoniumjoner, NH\({\sf _4^+}\), lösta i vattnet
   2. En del bakterier kan ta upp kvävgas, N2, direkt ur luften
  3. Djur får i sig fosfor och kväve från växter/andra djur

Växten & marken

 1. Närsalter
  1. Växten måste ta upp salter (närsalter) ur marken
  2. Brist på något närsalt ⇒ problem att klara sig
   1. Gödsling = tillförsel av närsalter!
 2. Vattentillgång
  1. För hög ⇒ växten drunknar
   1. Syrgas löser sig dåligt i vatten ⇒ rötterna får inte tillräckligt med syre!
  2. För låg ⇒ växten vissnar
 3. pH
  1. Växterna klarar oftast stora svängningar i pH
  2. Mängden närsalter kan dock påverkas mycket av pH!

Ekologisk nisch

 1. En arts ekologiska nisch = allt vad organismen kräver för att överleva, växa & fortplanta sig
 2. Biotiska faktorer (levande)
  1. Andra organismer
 3. Abiotiska faktorer (icke-levande)
  1. Ljus
  2. Nederbörd
  3. pH
  4. Temperatur
  5. Berggrund/jordmån
  6. Vind
  7. Tillgång på mineralämnen
  8. Fler?
 4. Habitat
  1. De naturtyper, där en viss arts nisch finns
 5. En art är inte bäst på allt
  1. Olika arter har olika omständigheter som är optimala
  2. Avvikelser från det optimala ⇒ stress

Djurens värmebalans

 1. Jämnvarma
  1. Däggdjur: 37°C
  2. Fåglar: 40°C
 2. Växelvarma (varierar med omgivningens temperatur): Alla andra.
 3. Jämnvarma djur
  1. Hög förbränning ⇒ värme
  2. Små djur måste äta mer!
   1. Stor yta i förhållande till sin volym
 4. Växelvarma djur
  1. Lägre förbränning = inte lika stort energibehov
  2. Beroende av solen för att bli varma
  3. Skillnader i mikroklimat ⇒ stora skillnader för växelvarma djur

Miljöförändringar

 1. Miljön förändras ständigt
  1. Varje dygn...
  2. Varje år...
  3. Längre cykler
  4. Många organismer byter livsmiljö
   1. Exempel: Ålen
 2. Vinter
  1. vila för växterna
   1. Perenna (fleråriga): plantor övervintrar
   2. Annuella (ettåriga): Fröna övervintrar
  2. Även för många djur