Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Ekosystem. Abiotiska och biotiska faktorer

Artikelindex

Ekosystem.001Videogenomgång (flippat klassrum)

Ekologi

Ekologi: Läran om sam­spe­let mellan alla or­ganis­mer i na­tu­ren, och mellan or­ganis­mer­na och deras miljö.

Ett eko­system är alla le­van­de va­rel­ser som finns inom ett visst om­rå­de samt deras abi­o­tiska mil­jö.

Vad är ekologi?

 • Läran om samspelet mellan alla organismer i naturen och mellan organismerna och deras miljö.

Det här innebär att från och med nu skall vi ägna oss åt en stunds klassiskt ”grön” biolog! 😄

Ekosystem

Vad är ett ekosystem?

 • Alla levande varelser som finns inom ett visst område samt deras abiotiska miljö.

Hur litet eller stort ska då det där området vara?

 • Precis hur litet eller stort som helst – Ett ekosystem kan utgöras av livet i en vattenpöl eller komocka, medan det största ekosystemet vi känner till är hela jordklotet!

Dags för en mindmap: Vad påverkar ekosystemet?

Abiotiska faktorer (icke-levande)

 1. Ljus
 2. Nederbörd (pH)
 3. Temperatur
 4. Berggrund/jordmån
 5. Vind
 6. Tillgång på mineralämnen
 7. Fler?

Olika abiotiska och biotiska faktorer påverkar ett ekosystem.Olika abiotiska och biotiska faktorer påverkar ett ekosystem.

Biotiska faktorer (levande)

 1. Växtsamhällen (producenter)
  • Population 1
  • Population 2

   Ex.: växtplankton
 2. Djursamhällenas (konsumenternas) populationer 
   
  1. Förstahandskonsumenter
   • Ex. Djurplankton (äter växtplankton)
  2. Andrahandskonsumenter
   • Ex. Pilmask
  3. Tredjehandskonsumenter
   • Ex. små rovfiskar
  4. Fjärdehandskonsument
   • Ex. större rovfiskar
  5. Toppkonsument
   • Ex. Människa
 3. Nedbrytarnas (destruenternas) populationer
  1. Svampar
  2. Bakterier

Individer av en och samma art utgör en population. Flera populationer tillsammans utgör ett samhälle, och flera samhällen tillsammans utgör ett ekosystem. Individer av en och samma art utgör en population. Flera populationer tillsammans utgör ett samhälle, och flera samhällen tillsammans utgör ett ekosystem.


Övningsuppgifter

Testa dig själv

 1. Vilka av följande faktorer som påverkar ett ekosystem är biotiska?
 2. Vilka av följande organismer betraktas som producenter?
 3. En bonde äter en hamburgare med bacon, ost, sallad, lök och dressing. Både nöt- och grisköttet kommer från hans egen gård, liksom mjölken som osten är gjord på, och grönsakerna. Vilken typ av konsument är bonden?

Övningsuppgifter

Skriv svar på de här frågorna i ditt övningshäfte. Du hittar svaren i texten eller videogenomgången på förra sidan eller med hjälp av ledtrådarna.

Frågor på E-nivå

 1. Vad är ekologi? (Ledtrådar)
 2. Vad är ett ekosystem? (Ledtrådar)
 3. Vad är en
  1. abiotisk
  2. biotisk

  faktor? (Ledtrådar)

 4. Skriv ner några
  1. abiotiska
  2. biotiska

  faktorer, som påverkar ett ekosystem! (Ledtrådar)

Frågor på C-nivå

 1. Skriv 2-3 meningar som berättar hur population och samhälle hänger samman (i ekologisk mening)? (Ledtrådar)

Gamla prov

Öva vidare på mina gamla prov i ekologi!

 

   

Också intressant: