Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden.
 • Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
 • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Stra­ti­gra­fi
 • Kon­ti­nen­tal­drift (plattek­to­nik)
 • Charles Dar­win
 • Galápagos­öarna
 • Galápagos­sköld­padda
 • Darwin­fink
 • Natur­ligt urval
 • Konstlat urval
 • Kampen för till­varon
 • Variation
 • Fitness
 • Ärftlighet
 • Mutation
 • Koprolit
 • Sediment
 • Erosion
 • Trilobit
 • Ortoceratit
 • Ledfossil
 • Ammonit
 • Radio­metri
 • Den fy­lo­ge­ne­tiska regeln
 • Homologa organ
 • Analoga organ
 • Rudiment
 • Kon­ver­gent evo­lu­tion
 • Di­ver­gent evo­lu­tion
 • Samevolution
 • Predation
 • Selektions­tryck
 • Mutualism
 • Art
 • Korsnings­barriär
 • (Allopatrisk) art­bildning
 • Hybridisering
 • Linnés bi­nomiala system
 • Släktträd
 • Släktnamn
 • Artepitet
 • Artnamn
 • Domän
 • Rike
 • Stam (fylum)
 • Klass
 • Ordning
 • Familj
 • Stromatolit
 • Cyano­bakterie
 • Fotosyntes
 • Endo­symbiont­teorin
 • Purpur­bakterie
 • Cell­andning
 • Mitokondrie
 • Växtcell
 • Kloroplast
 • Arké
 • Svamp
 • Urmun
 • Anus
 • Pås­djur/svamp­djur
 • Kambrium
 • Den kambriska ex­plo­sionen
 • Nässeldjur
 • Protostom
 • Mask
 • Blötdjur
 • Deuterostom
 • Ryggsträng
 • Tagghuding
 • Leddjur
 • Insekt
 • Spindel
 • Kräftdjur
 • Mångfoting
 • Enkelfoting
 • Dubbelfoting
 • Plattmask
 • Ringmask
 • Blötdjur
 • Ordovicium
 • Silur
 • Mossa
 • Kärlväxt
 • Ormbunke
 • Fräken
 • Devon
 • Broskfisk
 • Benfisk
 • Amfibie
 • Karbon
 • Brun­kol/sten­kol
 • Reptil
 • Inre/yttre be­frukt­ning
 • Perm
 • Pangea
 • Trias
 • Dinosaurie
 • Däggdjur
 • Jura
 • Krita
 • Fågel
 • Paleogen
 • Val
 • Fladdermus
 • Apa
 • Hominid
 • Neogen
 • Kvartär
 • Istid
 • Ardi­pi­the­cus
 • Människo­apor
 • Austra­lo­pi­the­cus
 • Upprätt gång
 • Homo habilis
 • Pa­ran­thro­pus
 • Homo ergaster
 • Homo erectus
 • Homo antecessor
 • Homo hei­del­ber­gen­sis
 • Homo ne­an­der­tha­len­sis (”ne­an­der­ta­lare”)
 • Homo sapiens
 • ”Ut ur Afrika”-teorin
 • Mito­kondriska Eva
 • Y-kromosoms-Adam

Du ska också kunna:

 • Göra förutsägelser om organismers utveckling med hjälp av evolutionsteori.
 • Redogöra för hur organismer på jorden successivt anpassats till ett liv på land.