Reningsverket

Tänk dig ett klassiskt utedass!

 • Vart tar exkrementerna vägen?
 • Hur såg det ut i städerna innan vattenklosetternas tid? På medeltiden?
Ett klassiskt utedassEtt klassiskt utedass. En vanlig toalett, s.k. vattenklosett. En vanlig toalett, s.k. vattenklosett.

Tänk dig nu en vattenklosett!

 • Vart tar exkrementerna vägen nu då?

Avloppet → Reningsverket!

Varför behövs ett reningsverk?

Fast avfall är ju bara måttligt trevligt!

Bajs och kiss är inte heller så trevligt att få ut direkt i vattendragen!

Näringsämnena som följer med här kan också orsaka övergödning.

Vad krävs av ett reningsverk?

Mekanisk rening

 
 • Större partiklar skiljs av
 • Galler, silar, sandfilter m.m.

Kemisk rening

 • Kemikalier fångar upp fosfater, som bildar slam

Biologisk rening

 • Bakterier & andra nerbrytare ”äter upp” organiska ämnen
 • Denitrifikationsbakterier omvandlar nitrater till kvävgas

Slam

 • De olika reningsstegen sker bl.a. i olika dammar
 • Slammet från dammarna kan användas som jordförbättringsmedel
 • (Men om det innehåller tungmetaller, då? Fundera på det!) ;-)

Utdikningar

Varför gjorda?

 • För att dränera åkrar, ger större odlingsbar yta

Vad gör de?

 • Tar med sig näringsämnen i dräneringsvattnet från åkrarna

Vad får de för inverkan på vattnet & det ställe, där vattnet rinner ut?

 • Övergödning!

Dammar & våtmarker

Varför gjorda?

 • Fågelliv
 • Denitrifikation