Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär begreppet diffusion? (1p)
 2. Vad är somiter? (1p)
 3. Rita en schematisk bild av en fosfolipid, och namnge dess två intressantaste delar. (2p)
 4. Vad är ett enzym? (2p)
 5. Vad är en stamcell? Ge också ett exempel på en stamcell! (2p)
 6. Nämn ett organ som kan bildas ur mesodermet hos ett människoembryo, och ett som kan bildas ur endodermet! (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. För att motverka diarré ger man ibland patienten fruktsocker, som upptas mycket effektivt i cellerna i tunntarmen. Förklara varför detta motverkar diarré! (3p)
 2. En cell som lossnar från den extracellulära matrisen genomgår oftast apoptos. Varför är det nödvändigt för individen att den gör det? Ur din förklaring skall framgå både vad apoptos och extracellulär matris är för något. (4p)
 3. Betrakta diagrammet nedan. Man har fyllt en dialysslang med en saltlösning av en viss koncentration, tillslutit den väl, och placerat den i en bägare med saltlösning av en annan koncentration. Därefter har man vägt dialysslangen vid olika tidpunkter, och ritat in mätvärdena i diagrammet.
  1. Var är saltkoncentrationen högst, i dialysslangen eller i saltlösningen i bägaren? Hur kan du se det? (2p)

   Dialysslangens vikt vid olika tidpunkter.
  2. Ange två tänkbara orsaker till att kurvan ändrar utseende efter 25 minuter! (2p)
 4. Redogör för hur man gör för att mäta viruskoncentrationen i ett prov, på det viset som ni gjorde på laborationen! I svaret skall också ingå vad plaque är, och hur de bildas (5p).
 5. Nämn fem skillnader mellan pro- och eukaryota celler. (5p)