Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de

Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

med viss sä­ker­hettill stor del

med sä­ker­hettill stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag. Frågan bedöms på betygsskalan F–E.

 1. Vad heter den struktur i den eukaryota cellen som har till uppgift att paketera om och märka proteiner med ”adresslappar” för vidare transport i eller ut ur cellen?

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Frågorna bedöms på betygsskalan F–A.

 1. Bilden nedan visar en röd blodkropp så som den ser ut i 0,9 % NaCl-lösning.
  Röd blodkropp i isoton lösning.
  Rita två bilder: Hur en röd blodkropp ser ut i en lösning av destillerat vatten, och hur en röd blodkropp ser ut i en 10 % NaCl-lösning. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför blodkropparna får det utseende du ritat.
 2. För några år sedan hade jag elever som ville undersöka hur antibiotikaresistens uppstår genom att odla bakterier som var känsliga för penicillin på successivt starkare och starkare koncentration av penicillin.

  1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur penicillinresistens kan spridas i en bakteriepopulation.
  2. Mina elever kunde inte odla fram några bakterier med högre resistens mot penicillin. Jämför resistens mot penicillin med resistens mot streptomycin, och förklara varför de inte lyckades med sitt försök.
 3. Om man drunknar kommer ingen syrgas ut till kroppens celler. Varför leder detta till att man dör? Utred så utförligt och nyanserat som möjligt syrgasens roll i de eukaryota cellernas metabolism!
 4. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt för funktionen hos mikrotubuli.

Facit

Betygsgränser

På grund av att jag provade en annan poängsättning än vanligt på det här provet, gjordes en individuell betygsbedömning för varje prov. Därför finns inga betygsgränser redovisade.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Golgiapparaten

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  E – Eleven ritar två celler och kopplar dem till rätt tillstånd.

  C – Eleven redogör för begreppet diffusion och osmos, och förklarar varför vattnet diffunderar in i cellen.

  A – Eleven nyanserar redogörelsen, t.ex. genom att föra in två eller fler av begreppen ”osmotiskt tryck”, ”lysis”, ”semipermeabelt membran” eller ”aquaporiner”.

  1. Bedömning:

   E – Eleven förklarar översiktligt hur horisontell eller vertikal spridning av resistens sker eller förklarar varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

   C – Eleven förklarar utförligt

   • hur horisontell eller vertikal spridning av resistens sker, men också varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

   eller

   • hur horisontell och vertikal spridning av resistens sker.

   A – Eleven uppfyller målen för C och för in begreppen selektionstryck och evolution för att för att förklara varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

  2. Bedömning:

   E – Eleven förklarar översiktligt hur penicillinresistens eller streptomycinresistens uppstår.

   C – Eleven förklarar utförligt hur penicillinresistens och streptomycinresistens uppstår.

   A – Eleven uppnår målen för C och drar slutsatsen att eftersom penicillinresistens är mycket mer komplex, tar den mycket längre tid att utvecklas, och att detta var orsaken till att eleverna inte lyckades med experimentet.

 2. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att utan syrgas kan inte glukos förbrännas, och då får cellen ingen ATP.

  C – Eleven visar med reaktionsformler hur socker förbränns med hjälp av syrgas, och förklarar utförligt någon del av elektrontransportkedjan.

  A – Eleven visar med ord och bild hur elektrontransportkedjan drivs av reaktionen 2H+ + 2e + ½O2 → H2O, hur det därmed uppstår en skillnad i H+-koncentration mellan mitokondriens insida och utrymmet mellan det inre och det yttre membranet samt hur denna koncentrationsskillnad driver ATP-syntaset.

 3. Bedömning

  E – Eleven förklarar översiktligt någon aspekt av mikrotubuli och cellskelettet, t.ex. att de är de största filamenten i cellskelettet eller att de kan fungera som ”räls”.

  C – Eleven redogör utförligt två aspekter av mikrotubuli och cellskelettet, t.ex. dess rörformade uppbyggnad och hur de kan samverka med något motorprotein.

  A – Eleven uppfyller målen för C och nyanserar sin redogörelse med en förklaring av hur mikrotubuli fungerar (hur den piskande rörelsen uppstår) i cilier och/eller flageller.