Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Hoppa direkt till …

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Var ska du börja?

Gör del E först om du skriver för betyget E eller D. Om du skriver för betyget C, B eller A ska du göra del CA först.

Del E. Skriv svaren direkt i det här provhäftet.

För betyget E räcker det att du gör (och klarar) den här delen av provet. För betyget D måste du också besvara minst en av frågorna i del CA med minst betyget C. Du kan då välja helt fritt vilka frågor i del CA som du vill besvara.

 1. Titta på nedanstående bild. Den visar några nervceller som sitter ihop.
  Hur en nrevcell är uppbyggd. (På provet var texten borttagen, och ersatta med beteckningar a-j.) Hur en nervcell är uppbyggd. (På provet var texten borttagen, och ersatta med beteckningar a-j.)
  Vad heter de olika delarna vid b, c, d och e? Skriv rätt namn intill de olika bokstäverna nedan.

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 1/1/0)

 2. Titta på nedanstående bild. Den visar kvinnans inre könsorgan.
  Kvinnnans inre könsorgan. (På provet var texten borttagen, och ersatta med beteckningar a-j.) Kvinnnans inre könsorgan. (På provet var texten borttagen, och ersatta med beteckningar a-j.)
  Vad heter de olika delarna vid b, c, e, f och g? Skriv rätt namn intill de olika bokstäverna nedan.

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om cellers inre struktur och funktion är korrekta?
  1. Vissa bakterier kan bilda endosporer för att överleva perioder av torka, svält m.m.
  2. Heterotrofa bakterier använder organiska molekyler som kolkälla.
  3. De eukaryota cellernas cellvägg är uppbyggd av fosfolipider.
  4. I golgiapparaten sitter ett stort antal enzymer med betydelse för cellens ämnesomsättning.
  5. I det endoplasmatiska nätverket sitter de flesta av den eukaryota cellens ribosomer.
  6. Mikrotubuli är en viktig beståndsdel i muskelceller, och medverkar till att musklerna drar ihop sig.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 1. Vilka tre av följande påståenden om växternas och svamparnas biologi är korrekta?
  1. I växtens xylem transporteras vatten och salter.
  2. Perenna växter lever bara ett år.
  3. I fotosystem I spjälkas vatten till syrgas, fria elektroner och vätejoner.
  4. I fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion spelar enzymet rubisko en stor roll.
  5. Svampar har en mycket kort diploid generation.
  6. Autotrofa svampar förekommer främst i tropiska områden.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om människans cirkulation och andning är korrekta?
  1. En artär är ett större blodkärl, som transporterar syrerikt blod.
  2. Hjärtats vänstra kammare pumpar ut blod i det lilla kretsloppet.
  3. Själva hjärtslaget styrs av nerver som inte är direkt sammankopplade resten av nervsystemet.
  4. Hos insekter transporteras inte syrgasen i blodet.
  5. Hos en normal människa är den vänstra lungan något mindre än den högra.  
  6. Ju högre pH man har i blodet, desto snabbare blir också andningsfrekvensen.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om människans immunförsvar är korrekta?
  1. Huden är en viktig del av det specifika immunförsvaret.
  2. En person med blodgrupp 0 bildar inte antikroppar mot någon annan blodgruppstyp.
  3. Antikroppar kan oskadliggöra smittämnen genom att enzymatiskt spjälka av delar av ett virus eller en bakterie som är nödvändiga för bakteriens/virusets fortlevnad.
  4. Varje B-cell producerar endast en sorts antikropp som binder till endast en typ av antigen.
  5. T-celler mognar i ett organ innanför bröstbenet och som på svenska kallas för brässen.
  6. Mördar-T-celler dödar endast celler som är virusinfekterade.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 4. Vilka tre av följande påståenden om människans nervsystem är korrekta?
  1. Centrala nervsystemet (CNS) är uppbyggt av det sensoriska och det motoriska systemet.
  2. Det somatiska nervsystemet delas in i det sympatiska och det parasympatiska systemet.
  3. Det parasympatiska nervsystemet dominerar vid vila och återhämtning.
  4. Nervsignalen i ett neuron kan inte färdas framåt utan hjälp av de isolerande gliacellerna (Schwanncellerna).
  5. I en synaps förs signalen vidare genom att en neurotransmittor (signalsubstans) utsöndras från en cell, och får diffundera över till receptorer på den mottagande cellen.
  6. I en reflexbåge behöver nervsignalerna inte gå längre än till ryggmärgen, och inte alls upp till hjärnan.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 5. Vilka tre av följande påståenden om hormonsystemet är korrekta?
  1. Hormonproducerande körtlar är i regel exokrina.
  2. Steroidhormoner verkar ofta över en längre tid än peptidhormoner.
  3. Steroidhormoner deltar ofta direkt i reglering av genaktivering.
  4. Binjurarna utsöndrar bl.a. hormoner som direkt påverkar tallkottkörtelns hormonproduktion.
  5. Hypofysens baklob utsöndrar bl.a. hormoner som påverkar kroppens ämnesomsättning.
  6. Hypofysens baklob utsöndrar bl.a. hormoner som styr reglering av kroppens salthalt.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

 6. Vilka tre av följande påståenden om människans fortplantning och sexuellt över-förbara sjukdomar är korrekta?
  1. Follikelstimulerande (FSH) hormon utsöndras från äggstockarna.
  2. Follikeln med det mogna ägget spricker till följd av att halten FSH ökar kraf-tigt.
  3. Progesteron stimulerar tillväxten av livmoderns slemhinna.
  4. Kondomer kan inte skydda mot sjukdomar som orsakas av virus.
  5. Många sexuellt överförbara sjukdomar kan orsaka sterilitet både hos män och hos kvinnor.
  6. Humant papillomvirus kan ge upphov till livmoderhalscancer.

   (Analysera och besvara frågor 1/1/0)

Del CA. Skriv svaren på ett annat papper.

Börja med den här delen om du skriver för betyget C, B eller A. Om du hinner bli klar med den här delen, får du gärna fortsätta med del E. Det gäller framför allt de delar av kursen som du tidigare haft lite svårare för.

Den här delen av provet består av två underdelar, α och β. I del α ska du besvara alla frågorna. I del β ska du välja ut två av frågorna, och besvara dem.

Del α. Alla frågor ska besvaras.

 1. Såhär står det om typ 1-diabetes och dess kliniska bild på svenska Wikipedia (2014-05-20):

  ”Sjukdomen kännetecknas av att bukspottkörteln inte kan producera tillräckligt av hormonet insulin på grund av en autoimmun reaktion som förstör de insulinproducerande betacellerna. Utan insulin kan inte kroppen använda sockret (glukos) från födan. När insulinet sätts ur spel stiger glukoshalten i blodet och istället för att fungera som drivmedel för kroppen blir sockermängden snabbt för hög och skadlig. När det inte finns insulin som kan bryta ner glukosen försöker kroppen rensa ut sockret på annat vis. Ett av de första symptomen är ofta att urinproduktionen ökar kraftigt (polyuria). Andra sjukdomstecken är onormal törst (polydipsi), trötthet, viktnedgång och svårigheter att ackommodera synen för avstånd (problem med avståndsbedömningar).”

  Meningen med fetstil ovan är så felaktig att det alldeles kryper i kroppen på mig. Men vad är det egentligen som är fel? Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt vad som är fel, och vad som istället är rätt angående glukos och framför allt insulin!

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/1)

 2. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt för hypofysens roll i menstruationscykeln.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/1)

 3. Titta på bilden nedan. Den visar hur membranpotentialen varierar över tid i en nervcell. Men varför gör den det? Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur den här variationen i membranpotential uppstår, och koppla din förklaring till siffrorna och vad som händer vid de olika pilarna.
  Hur membranpotentialen varierar över tid. Hur membranpotentialen varierar över tid.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 0/1/2)

Del β. Välj ut och besvara två av frågorna nedan.

Välj företrädesvis frågor som handlar om det som du tidigare hade lite svårare för, och du nu måste visa att du behärskar till fullo. Om du är osäker på vilka frågor just du bör besvara, så fråga!

 1. Titta på basilikaplantan här nedan. Den har alldeles uppenbart fått för lite vatten, och slokar betydligt. Förklara så utförligt och möjligt varför den slokar!
  En slokande basilika-planta. En slokande basilika-planta.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/1)

 2. Om en växt inte får vatten så dör den så småningom. Detta beror på flera saker, eftersom vattnet påverkar växten på flera olika sätt. Utred så utförligt och nyanserat som möjligt vilka processer som avstannar vid vattenbrist, och varför det leder till att växten till slut dör.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/2/2)

 3. I vårt samhälle har transport med hjälp av flyg kommit att bli en vanlig del av vardagen. Flygning är dock inte helt utan negativ påverkan, och kan orsaka vissa tillstånd hos människan.

  Under långa flygningar (eller andra tillfällen då man sitter stilla under lång tid) kan man känna att ”allt” blod runnit ner i fötterna. Vad beror det på, och vad har kroppen för funktioner för att motverka detta tillstånd?

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/1)

Facit

Del E

  1. Axon
  2. Synaps
  3. Dendrit
  4. (Ranviersk) nod
  1. Äggledare
  2. Äggstock
  1. Livmoderhals
  2. Livmodermun
  3. Slida
 1. a, b, e
 2. a, d, e
 3. c, d, e
 4. d, e, f
 5. c, e, f
 6. b, c, f
 7. c, e, f

Del CA

Del α. Alla frågor ska besvaras.

 1. Bedömning
  E – Eleven konstaterar att glukosen bryts ner i glykolysen & cellandningen, och att det inte är insulin som är det enzym som katalyserar den nedbrytningen.
  C – Eleven förklarar också vilken funktion insulinet har, hur det utsöndras och hur det påverkar lever, muskler och fettceller.
  A – Eleven förklarar också återkopplingssystemet med glukagon och hur blodsockerhalten regleras.
 1. Bedömning:
  E – Eleven beskriver översiktligt något hormon som utsöndras från hypofysen, och som påverkar menstruationscykeln.
  C – Eleven beskriver utförligt att hypofysen utsöndrar både FSH och LH, och dessa hormoners verkan.
  A – Eleven beskriver också utförligt och nyanserat återkopplingen som sker till hypofysen (via gulkroppens progesteron).
 1. Bedömning:
  C – Eleven beskriver översiktligt hur aktionspotentialen uppstår och återställs.
  1A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur aktionspotentialen uppstår och återställs, men lyckas inte koppla siffrorna i bilden till vad som händer i aktionspotentialen.
  2A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur aktionspotentialen uppstår och återställs, och kopplar helt eller till största delen siffrorna i bilden till vad som händer i aktionspotentialen.

Del β. Välj ut och besvara två av frågorna nedan.

 1. Bedömning:
  E – Eleven noterar att eftersom vattnet har avdunstat, försvinner vatten från bladen, som inte längre spänns ut av turgor.
  C – Eleven för ett resonemang om osmos och vattentryck i cellernas vakuoler eller om respiration och vattentransport från rot till blad.
  A – Eleven för ett utförligt och nyanserat resonemang om både osmos och vattentryck i cellernas vakuoler och om respiration och vattentransport från rot och endodermis till blad och klyvöppningar.
 1. Bedömning:
  E – Eleven konstaterar, t.ex. med hjälp av reaktionsformeln 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2, att utan vatten avstannar fotosyntesen.
  1C– Eleven redogör också för hur vattnet spjälkas vid fotosystem II.
  2C– Eleven kopplar samman spjälkningen av vatten till bildningen av en protongradient.
  1A– Eleven drar också slutsatsen att eftersom det är vattenbrist, kommer klyvöppningarna att stängas. Då kommer inte någon CO2 att diffundera in i bladen, och ingen Calvin-cykel kan ske.
  2A– Eleven redogör för Calvin-cykeln, vad som bildas där, och varför detta krävs för att cellen ska överleva.
 1. Bedömning:
  E – Eleven beskriver översiktligt klaffarna i venerna.
  C – Eleven beskriver hur muskelrörelser gör att blodet pressas fram i venerna, och hindras från att rinna tillbaka tack vare klaffarna
  A – Eleven utreder också utförligt och nyanserat hur blodtrycket sjunker ju längre ut i blodomloppet man kommer, och drar slutsatsen att man måste röra sig för att kunna driva fram blodet i venerna.