Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Måndag

80 mi­nu­ter lek­tion (9:35-10:45)

Onsdag

90 mi­nu­ter lek­tion (9:25-10:35) + 80 mi­nu­ter lab v.v. (14:50-16:10)

Torsdag

80 mi­nu­ter la­bo­ra­tion (8:00-9:20 eller 13:15-14:35, 14:45-16:05)

Fredag

70 mi­nu­ter lek­tion (8:15-9:35)

4

20-jan

1. In­tro­duk­tion

22-jan

2. Cel­ler­nas evo­lu­tion. Cell­te­o­rin. Bio­mo­le­kyl­er (s. 20-30).

23-jan

Lab 1. Mik­ro­sko­pe­ring.

Bak­te­r­iellt ned­fall 1: För­be­re­del­se

24-jan

3.  Bak­te­rie­cell­en. Ar­kéer (s. 80-81).

Bak­te­rie­cel­lens ut­se­en­de och upp­bygg­nad. Bak­te­ri­ens yttre hölje. (s. 82-84). 

5

27-jan

4. Bak­te­rie­cel­len. En­do­spor­bild­ning. Bak­te­ri­ers ge­ne­tis­ka ma­te­ri­al (s. 85).

Bak­te­ri­er­nas äm­nes­om­sätt­ning (s. 87-89)

29-jan

5. Den eu­ka­ry­o­ta cel­len. Eu­ka­ry­o­ta cel­lers upp­bygg­nad.

Cell­mem­bra­net.

En­do­mem­bran­sys­te­met (s. 31-33)

Lab 2. Bak­te­ri­ellt ned­fall 2. Avläsning.

Ste­ril­tek­nik, ren­stryk

30-jan

Lab 2. Bak­te­ri­ellt ned­fall 2. Avläsning.

Ste­ril­tek­nik, ren­stryk

31-jan

6. Den eu­ka­ry­o­ta cel­len. Per­oxi­som­er.

Cell­ske­lett­et. Ci­lier & fla­gell­er.

Va­ku­ol­er. (s. 35-37)

Trans­port över mem­bran. Dif­fu­sion. Pas­siv trans­port. (s. 60-61)

6

03-feb

7. Trans­port över mem­bran. Os­mos. Ak­tiv trans­port. Endo- och exo­cy­tos (s. 62-64)

05-feb

NV-mässa, ingen lek­tion

06-feb

Lab 3. Os­mos­lab. (I mån av tid: Bak­te­ri­ellt ned­fall 3. Våt­pre­pa­rat av ren­stru­ken bak­te­rie.)

07-feb

OBS! Lektionen flyttad till onsdag 12 feb. kl. 8:00-9:15 i sal 3110 istället.

8. Cel­lens me­ta­bo­lism. Ener­gi. Ka­ta­lys. Över­sikt över äm­nes­om­sätt­ning­en (s. 38-42).

7

10-feb

9. Cel­lens me­ta­bo­lism. Cell­and­ning och jäs­ning (s. 42-50)

12-feb

10. Virus (s. 90-93). Bio­tek­nik. Över­sikt över bio­tek­nis­ka pro­cess­er. (s. 52-53)

Lab 4. Brot­tet 1.

13-feb

Lab 4. Brot­tet 1.

14-feb

11. Bio­tek­nik. An­vänd­nings­om­rå­de. Etis­ka as­pek­ter. (s. 54-59)

v.

Måndag

80 mi­nu­ter lek­tion (9:35-10:45)

Onsdag

90 mi­nu­ter lek­tion (9:25-10:35) + 80 mi­nu­ter lab v.v. (14:50-16:10)

Torsdag

80 mi­nu­ter la­bo­ra­tion (8:00-9:20 eller 13:15-14:35, 14:45-16:05)

Fredag

70 mi­nu­ter lek­tion (8:15-9:35)

8

17-feb

Sport­lov!

19-feb

Sport­lov!

20-feb

Sport­lov!

21-feb

Sport­lov!

9

24-feb

12. Re­pe­ti­tion in­för prov 1.

26-feb

13. Prov 1: Cel­ler

27-feb

Lab 5. Brot­tet 2

28-feb

14. Väx­ter och växt­fy­si­o­lo­gi.

Väx­ter­nas bygg­nad

Växternas lev­nads­sätt (kap. 10 s. 96-100)

10

03-mar

15. Väx­ter och växt­fy­si­o­lo­gi. Väx­ternas trans­port­sys­tem (kap. 12 s. 115-119)

05-mar

16. Fo­to­syn­tes. Den ljus­be­ro­en­de och den icke-ljus­be­ro­en­de re­ak­tion­en. (s. 101-105)

Lab 6. Växt­pre­pa­rat­lab (mik­ro­sko­pe­ring)

06-mar

Lab 6. Växt­pre­pa­rat­lab (mik­ro­sko­pe­ring)

07-mar

17. Fo­to­syn­tes. O­li­ka va­ri­an­ter av fo­to­syn­tes. Väx­ternas mi­ne­ral­be­hov. (s. 107-113)

11

10-mar

KU-dag

12-mar

18. Svam­par. Upp­bygg­nad, in­del­ning och äm­nes­om­sätt­ning. Ned­bry­ta­re och pa­ra­si­ter. Mu­tua­lism. La­var. (s. 126-130)

13-mar

Lab 7. Fak­to­rer som på­ver­kar fo­to­syn­tes­en.

14-mar

19. Svam­par. Mu­tua­lism. My­korr­hi­za. Svamp­ar­nas för­ök­nings­sätt. De nyt­tiga svamp­ar­na. (s. 130-134)

v.

Måndag

80 mi­nu­ter lek­tion (9:35-10:45)

Onsdag

90 mi­nu­ter lek­tion (9:25-10:35) + 80 mi­nu­ter lab v.v. (14:50-16:10)

Torsdag

80 mi­nu­ter la­bo­ra­tion (8:00-9:20 eller 13:15-14:35, 14:45-16:05)

Fredag

70 mi­nu­ter lek­tion (8:15-9:35)

12

17-mar

(Magnus tjänstledig)

20. Re­pe­ti­tion inför prov 2

19-mar

Bio­lo­gi­olym­pi­ad

Lab 8. Analys av klorofyll från olika växter

20-mar

Lab 8. Analys av klorofyll från olika växter

21-mar

21. Prov 2: Väx­ter och Svam­par

13

24-mar

22. Foster­ut­veck­ling. (Kapitel 8 s. 71-77)

26-mar

Ö-dag: UVS

Lab 9. Väx­ters stär­kel­se­pro­duk­tion: Provsättning (Magnus ordnar)

27-mar

Lab 9. Väx­ters stär­ke­lse­pro­duk­tion: Avläsning

28-mar

23. (Pontus) Gas­ut­by­te och and­ning. Oli­ka djurs and­nings­sys­tem. (s. 169-175)

14

31-mar

24. (Pontus) Cir­ku­la­tion. Trans­port­sys­tem hos olika djur. (s. 177-180)

02-apr

25. (Pontus) Cir­ku­la­tion. Män­ni­skans cir­ku­la­tions­sys­tem. Hjär­ta, blod­kärl och blod­tryck (s. 180-184)

03-apr

Lab 10. (Pontus) Dis­sek­tion av hjärt­slag (Grupp A)

04-apr

26. (Pontus) Cir­ku­la­tion. Blo­dets sam­man­sätt­ning (s. 184-188)

15

07-apr

27. (Pontus) Cir­ku­la­tion. Blo­dets koa­gu­le­ring. Några blod­sjuk­domar (s. 189-192)

09-apr

KU-dag

10-apr

Lab 10. (Pontus) Dis­sek­tion av hjärt­slag (Grupp B)

Lab 11. (Pontus) Blod­grupper (Grupp A)

11-apr

28. (Pontus) Im­mun­sys­te­met. Förs­ta och and­ra för­svars­ni­vån (s. 201-205)

v.

Måndag

80 mi­nu­ter lek­tion (9:35-10:45)

Onsdag

90 mi­nu­ter lek­tion (9:25-10:35) + 80 mi­nu­ter lab v.v. (14:50-16:10)

Torsdag

80 mi­nu­ter la­bo­ra­tion (8:00-9:20 eller 13:15-14:35, 14:45-16:05)

Fredag

70 mi­nu­ter lek­tion (8:15-9:35)

16

14-apr

Påsklov!

16-apr

Påsklov!

17-apr

Påsklov!

18-apr

Lång­fre­dag – Påsklov!

17

21-apr

An­nan­dag påsk – Påsklov!

23-apr

29. (Pontus) Im­mun­sys­te­met. Tred­je för­svars­ni­vån - spe­ci­fi­ka vita blod­krop­par. Im­mu­ni­tet. (s. 205-209)

Lab 12. (Pontus) Blod­grupp­er (Grupp B)

24-apr

Lab 12. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gis­ka la­bo­ra­tion 1. För­be­re­del­se. (Grupp A)

25-apr

30. OBS! Denna lektion utgår p.g.a. prov i SH1b. I utbyte får eleverna repetitionslektion onsdagen den 30 april.

18

28-apr

Im­mun­sys­te­met. (Pontus, Magnus tjänstledig) Al­ler­gi­er och au­to­im­mu­na sjuk­dom­ar. In­fek­tions­sjuk­dom­ar. (s. 210-213)

30-apr

31. Re­pe­ti­tion in­för prov 3 Fos­ter­ut­veck­ling, Cir­ku­la­tion & Im­mun­sys­tem­et.

32. Prov 3: Fos­ter­ut­veck­ling, Cir­ku­la­tion & Im­mun­sys­tem­et

01-maj

Första maj!

02-maj

Klämdag! 😉

19

05-maj

33. Nerv­sys­tem­et. Nerv­sys­tem hos oli­ka djur­grup­per. Män­ni­skans nerv­sys­tem. (s. 228-232)

07-maj

34. Nerv­sys­tem­et. Nerv­cel­len. Nerv­sig­nal­en. Sy­naps­en. (s. 234-237).

Lab 13. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gi­ska la­bo­ra­tion 1. För­be­re­del­se. (Grupp B)

08-maj

Lab 13. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gis­ka la­bo­ra­tion 2. Ut­fö­ran­de.

09-maj

35. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gis­ka la­bo­ra­tion 3. Förberedelse för presentation.

v.

Måndag

80 mi­nu­ter lek­tion (9:35-10:45)

Onsdag

90 mi­nu­ter lek­tion (9:25-10:35) + 80 mi­nu­ter lab v.v. (14:50-16:10)

Torsdag

80 mi­nu­ter la­bo­ra­tion (8:00-9:20 eller 13:15-14:35, 14:45-16:05)

Fredag

70 mi­nu­ter lek­tion (8:15-9:35)

20

12-maj

(Magnus tjänstledig)

Ingen lek­tion (NP Eng6)

14-maj

36. Nerv­sys­te­met. CNS. (s. 239-243).

15-maj

Lab 14. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gis­ka la­bo­ra­tion 3. Presentation. (Grupp A)

16-maj

37. Nerv­sys­te­met. Min­ne och sömn.

Några sjuk­dom­ar i nerv­sys­tem­et (s. 244-249).

21

19-maj

38. Hor­mon­sys­tem­et. Hor­mon­er. Svar på mil­jö­för­änd­ring­ar.

In­su­lin. (s. 276-279)

21-maj

39. Hor­mon­sys­tem­et. Oli­ka ty­per av hor­mon­er.

En­do­kri­na kört­lar.

Stress. (s. 279-283)

Lab 14. Er egna hu­man­fy­sio­lo­gis­ka la­bo­ra­tion 3. Presentation. (Grupp B)

22-maj

Lab 15. Be­sök på Li­vets Mu­se­um

23-maj

40. Sex, kär­lek och STD. Man­nens och kvin­nans köns­or­gan. (s. 296-298)

22

26-maj

41. (Magnus tjänstledig) Sex, kär­lek och STD. Men­strua­tions­cy­kel och gra­vi­di­tet (s. 284 + 72-75 + 304-305)

28-maj

42. Sex, kär­lek och STD. Pre­ven­tiv­me­del.

Kär­le­kens ke­mi.

STD – Sexuellt överförbara sjukdomar.

29-maj

Kristi Him­mel­färds dag!

30-maj

Klämdag! 😉

23

 

02-jun

43. (Re­pe­ti­tion in­för prov 4) Utgår p.g.a. prov i Kemi 2.

04-jun

44. Prov 4: Nerv­sys­te­met, Hor­mon­sys­te­met & Sex, kär­lek, STD

05-jun

Lab 16. Dis­kus­sion: Fos­ter­di­ag­nos­tik (för­be­re­del­se)

06-jun

Na­tio­nal­da­gen!

Lab 16. Dis­kus­sion: Fos­ter­di­ag­nos­tik (för­be­re­del­se)

24

09-jun

45. Återlämning av prov 4/slut­prov

11-jun

46. Slutprov i Biologi 2 (frivilligt)

12-jun

Lab 17. Dis­kus­sion: Fos­ter­di­ag­nos­tik (paneldebatt)

13-jun

Sommar­av­slut­ning!