Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

Cytidintrifosfat (CTP). Längre svar medför risk för avdrag.

 1. DNA kan sägas ha två uppgifter. Vilka? (1p)
 2. Strukturformeln för cytidintrifosfat (CTP) ser ut som i figuren till höger. Rita strukturformeln för dideoxycytidintrifosfat (ddCTP)! (1p)
 3. Din lärare har tagit in en s.k. slinky spring till dagens skrivning. Ange om den består av en högerhänt eller vänsterhänt spiral! (1p)
 4. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom med minst 8 kvävebaser!
 5. Din sekvenseringsgel. Vad är ett restriktionsenzym? (1p)
 6. Vad är ett DNA-polymeras? (1p)
 7. Vad innebär det att DNA är hemimetylerat? (1p)
 8. Du har sekvenserat en snutt DNA, kört ut den på en gel, och fått resultatet i figuren till höger. Vilken var mallens DNA-sekvens (i 3'→5'-riktning)? (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. På vilket vis skiljer sig styrkan i bindningen mellan kvävebaserna i ett AT-par och i ett GC-par? Varför det? (2p)
 2. Du använder Ames test för att avgöra om en kemikalie är mutagen eller inte, och får resultatet i figuren nedan. Vad kan du säga om kemikalien utifrån testresultatet? Är den mutagen eller inte? Varför det? (2p)

Resultatet av ett Ames-test.

 1. Rita en bild och förklara med hjälp av den varför den släpande strängen ser ut som den gör vid replikation av DNA! (3p)
 2. Förklara hur du med hjälp av en radioaktivt inmärkt DNA-prob kan identifiera en bakterie i ett DNA-bibliotek, som bär på en klon av en gen du är intresserad av. Rita gärna en förklarande bild! (4p)
 3. Redogör för hur Meselson och Stahl lyckades visa att replikationen är semikonservativ genom att använda DNA med olika kväveisotoper (15N och 14N)! (5p)