Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Ringa in de rätta svaren

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Hormoner hör till gruppen strukturproteiner
  2. DNA-polymeras är ett slags enzym
  3. Ovalbumin hör till gruppen försvars-/attackproteiner
  4. Kontraktila och motila proteiner har till uppgift att bygga upp cellulära/kroppsliga strukturer
  5. Hemoglobin är ett slags transportprotein
  6. En del proteiner, vars funktioner man ännu inte känner till, sorterar man helt enkelt in i gruppen "övriga proteiner".
 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Vid translationen "översätts" informationen i mRNA-molekylen till aminosyror (och protein)
  2. I ribosomens P-plats sitter tRNA med den växande peptidkedjan.
  3. Under translationen basparar tRNA-molekylens kodon med mRNA-molekylens antikodon.
  4. Vid elongeringen bildas en peptidbindning mellan den inkommande aminosyran och den växande peptidkedjan.
  5. Ribosomens stora subenhet består till största delen av rRNA.
  6. Translationen startar med att ribosomens stora och lilla subenhet binder till mRNA:ts startkodon.
 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. En prostetisk grupp är en slags aminosyra.
  2. Ett konjugerat protein innehåller minst en prostetisk grupp.
  3. Ligander är en slags prostetiska grupper.
  4. När syre binder till myoglobin, fungerar syremolekylen som en prostetisk grupp.
  5. Alkoholdehydrogenas är ett exempel på ett konjugerat protein.
  6. Hemgruppen i hemoglobin är ett exempel på en prostetisk grupp.
 4. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. När ett protein denatureras upphör det att ha någon biologisk aktivitet.
  2. Att denatureringen är irreversibel beror i fallet med ägg som kokas till stor del på att disulfidbryggor bryts.
  3. Disulfidbryggor kan uppstå mellan konjugerade svavelatomer, sulfidjoner eller sulfatjoner i ett protein.
  4. Positiv kooperativitet hos hemoglobin innebär att när en syrgasmolekyl avlevererats ute i kroppen, är det lättare för en koldioxidmolekyl att binda till hemoglobinet.
  5. När man denaturerar ett protein genom att värma på det, är denatureringen oftast reversibel.
  6. När man denaturerar ett protein i lösning genom att göra det något lite surare, är denatureringen oftast reversibel.
 5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Matrixen i en kolonn för affinitetskromatografi består av mer eller mindre porösa kulor.
  2. Matrixen i en gelfiltreringskolonn består av mer eller mindre porösa kulor.
  3. I en gelfiltreringskolonn bromsas små molekyler upp i större utsträckning än stora molekyler.
  4. Matrixen i en kolonn för affinitetskromatografi består ofta av ren antikropp.
  5. Vid affinitetskromatografi kan man eluera ut sitt intressanta protein genom att ändra elueringsvätskans pH eller salthalt, eller genom att tillsätta mer ligand.
  6. Vid olika typer av kromatografi denaturerar man oftast proteinet för att öka separationsgraden.
 6. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Vid ELISA (enzyme-linked immuno-sorbent assay) är en konjugerad antikropp inbunden till brunnen/kammen.
  2. Antikroppar består av två lite längre, s.k. tunga kedjor och två kortare, s.k. lätta.
  3. Antikropparnas olika kedjor sitter hopfogade med disulfidbryggor
  4. Antigenet binder till fickan som bildas mellan den lätta och den tunga kedjan.
  5. När det sökta antigenet binder till antikroppen i brunnen/kammen i ett ELISA-försök erhålls ett färgomslag efter 5-10 minuter.
  6. Den konjugerade antikroppen i ett ELISA-försök innehåller ett enzym, som bryter ner antigenet.
 7. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Aktiveringsenergin anger hur stor mängd värme som bildas vid en kemisk reaktion.
  2. En enzymkatalyserad reaktion är alltid en jämviktsreaktion.
  3. Med tillsats av enzym, får man större mängd produkt (när jämvikt uppnåtts) än man skulle fått utan enzym.
  4. Med tillsats av enzym uppnås jämviktstillståndet för en viss reaktion fortare än utan enzym.
  5. Det är inte troligt att ett enzym, vars aktiva centrum är komplementärt till substratets transitionstillstånd, klarar av att katalysera en nedbrytning av substratet.
  6. Vid en viss temperatur är förhållandet mellan koncentrationen substrat och produkter för en viss reaktion är alltid densamma, oavsett om reaktionen är enzymkatalyserad eller ej.

Vad kallas strukturen, och var finns det vätebindningar?

Del II. Bildfrågor

 1. Betrakta figuren här intill.
  1. Vad kallas strukturen? (1p)
  2. Rita in 3 till 5 ställen i strukturen där det bildas vätebindningar, som bidrar till att hålla samman strukturen. (1p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på dessa frågorna skall lämnas på ett annat papper.

 1. Redogör för varför en mutation inte alltid är negativ för cellen/organismen! (3p)
 2. Du har klonat en gen, som du vill uttrycka i en E. coli-odling. För att göra detta, har du satt in den i en lämlig plasmid, som du vill transformera dina bakterier med.
  1. Rita en bild som förklarar hur denna lämpliga plasmid är uppbyggd och hur den ser ut efter att du har klonat in din gen i den! (6p)
  2. Förklara hur du vill göra för att uttrycka proteinet, och varför proteinet uttrycks när du inducerar cellen! (3p)