Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter.

Del I. Flervalsfrågor

Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre av följande påståenden om plasmidvektorer är korrekta? (2p)
  1. En plasmidvektor är helt enkelt en plasmid, som kan användas för att överföra genetiskt material till en värdcell.
  2. Polylinkern innehåller klyvningsställen för några vanliga restriktionsenzymer.
  3. En bra plasmidvektor kan med lätthet klippas upp i flera mindre fragment med hjälp av vanligt förekommande restriktionsenzymer.
  4. Anledningen till att man vill ha med ett s.k. ORI i en bra plasmidvektor, är för att transkriptionen av nytt RNA skall kunna starta.
  5. I kloningskassetten sitter gener, som kodar för enzymer som är nödvändiga för att plasmiden skall kunna replikeras.
  6. En vanligt förekommande typ av selektionsmarkör är en antibiotikaresistensgen.
 2. Den kodande DNA-strängen i en viss gen ser ut såhär:

  3'-ATGCATTTGCGC-5'

  Hur ser den resulterande RNA-strängen ut, när genen transkriberas? (2p)

  1. 5'-CGCGTTTACGTA-3'
  2. 5'-TACGTAAACGCG-3'
  3. 5'-CGCGUUUACGUA-3'
  4. 5'-AUGCAUUUGCGC-3'
  5. 5'-UACGUAAACGCG-3'
  6. 5'-GCGCAAAUGCAU-3'
 3. Vilka tre av följande påståenden är korrekta? (2p)
  1. RNA-polymeraset kräver, precis som DNA-polymeraset, en primer.
  2. RNA-polymeraset kräver, precis som DNA-polymeraset, en mall.
  3. RNA-syntesen sker, precis som DNA-syntesen, i 5'?3'-riktning.
  4. RNA-syntesen sker, i motsats till DNA-syntesen, i 3'?5'-riktning.
  5. Den första kvävebasen som transkriberas, är den som ligger direkt efter (nedströms om) den sista kvävebasen i promotorn.
  6. Den första kvävebasen som transkriberas ligger ungefär 10 baser efter (nedströms om) promotorn.
 4. Hur sker (oftast) regleringen av en konstitutivt uttryckt gen? Endast ett alternativ är korrekt. (1p)
  1. Genom att promotorns sekvens gör att RNA-polymeraset mer eller mindre gärna binder till promotorn.
  2. Genom att en repressor binder till promotorn, och förhindrar transkription.
  3. Genom att en aktivator binder intill promotorn, och hjälper RNA-polymeraset att binda till promotorn.
  4. Både på det vis som beskrivs i (a) och (b), men inte på det vis som beskrivs i (c).
  5. Både på det vis som beskrivs i (a) och (c), men inte på det vis som beskrivs i (b).
  6. Både på det vis som beskrivs i (b) och (c), men inte på det vis som beskrivs i (a).
  7. Både på det vis som beskrivs i (a), (b) och (c).

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på dessa frågorna på annat papper.

 1. Redogör för syntesen av RNA-molekylen! I din redogörelse skall (åtminstone) följande begrepp finnas insatta i ett relevant sammanhang: elongering, exon, initiering, intron, konsensusse­kvens/er, promotor, RNA-polymeras, splitsning, terminering, transkriptionsbubbla (öppet komplex). Rita gärna en bild för att hjälpa till att förklara! (6p)

  Observera att för full poäng räcker det inte med att du bara förklarar orden ovan. Du måste även redogöra för hur RNA-molekylen syntetiseras (precis som det står i frågan).

 2. E. coli klarar inte av att splitsa RNA. Förklara med utgångspunkt i detta faktum, varför det är lämpligt att använda cDNA om man vill klona en eukaryot gen, och uttrycka den i E. coli! (5p)
 3. För att kunna tillverka aminosyran tryptofan, behöver E. coli-cellen fem olika proteiner (enzymer) som samverkar för att bygga ihop aminosyran av vissa utgångsämnen. Dessa fem proteiners gener (E, D, C, B och A) är samlade i det s.k. trp-operonet. I operonet ingår också en promotor, en operator, samt en konstitutivt uttryckt repressorgen (som kodar för en repressor, trp-repressorn). Operatorn är helt innesluten i promotorn, repressorgenen sitter uppströms om promotorn, och generna E-A sitter nedströms om promotorn (i den ordningen). Trp-repressorn aktiveras (d.v.s. dess förmåga att binda till DNA ökar) om det binds in tryptofan till den.

  Rita en bild (eller flera!) och förklara med hjälp av den/dem vad som händer med trp-operonet om cellens förråd på tryptofan börjar ta slut resp. är större än "nödvändigt", och hur det påverkar halten tryptofan i cellen (d.v.s. hur halten tryptofan i cellen regleras)! (6p)