Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter. Lycka till!

/Magnus

Del I. Ringa in de rätta svaren

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Mikrobiologi. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I bakteriernas cellkärna återfinns kromosomen.
  2. Hos bakterier finns det DNA både i kromomsomen och i plasmiderna.
  3. En grampositiv bakterie som utsätts för penicillin har större chans att klara sig än en gramnegativ bakterie.
  4. I den bakteriella tillväxtkurvans stationärfas har all tillväxt avstannat.
  5. (En antibiotikaindränkt papperslapp gör att det bildas en hämningszon i en annars tät bakteriekultur på en NA-platta.) Hämningszonens diameter är beroende av både antibiotikumets förmåga att diffundera i agarn, och hur pass effektivt antibiotikumet dödar bakterien i fråga.
  6. Bakterierna kan överföra plasmider till varandra via s.k. F-pili.
 2. Nukleinsyrornas struktur och kemi. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. En nukleotid består av en kvävebas kopplad till en pentos (sockerart), som i sin tur är kopplad till 1-3 fosfatgrupper.
  2. DNA-sekvensen 3'-AACTGCAGTT-5' är ett exempel på ett DNA-palindrom.
  3. De båda strängarna i en DNA-molekyl hålls huvudsakligen samman (med varandra) med hjälp av van der Waals-krafter.
  4. Bindningen mellan Adenin och Tymin (eller Uracil) är svagare än bindningen mellan Guanin och Cytosin.
  5. Om ett restriktionsenzym klipper mellan G och A i sekvensen 3'-GAATTC-5', bildas det trubbiga ändar.
  6. Laddningsfärgen som ni använde när ni analyserade DNA med agarosgelelektrofores gjorde att ni kunde se var era DNA-band var.
 3. Nukleinsyrornas struktur och kemi. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Denaturering av DNA är oftast irreversibel.
  2. Halvsmältningstemperaturen är den temperatur, vid vilken DNA:t i lösningen är till hälften denaturerat.
  3. Om cytosin deamineras till uracil (i en DNA-molekyl), kan det leda till att en slumpmässig nukleotid sätts in nästa gång DNA-molekylen skall replikeras.
  4. Att etidiumbromid är så mutagent, beror på att det är mycket reaktivt, och förstör kvävebaserna i DNA-molekylen.
  5. Cyklobutan-tymin-dimerer kan bildas under inverkan av UV-B-ljus.
  6. Mutationer är en förutsättning för evolution, men oftast är de skadliga.
 4. DNA-molekylens syntes och funktion. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Nytt DNA kan endast syntetiseras i 5'?3'-riktning.
  2. DNA-replikation startar i en ursprungspunkt, och sprider sig sedan bidirektionellt (i två riktningar) längsmed kromosomen.
  3. DNA-polymeras I står för den huvudsakliga DNA-syntesen under replikationen.
  4. Ju högre processivitet ett polymeras har, desto högre är risken att det lossnar från DNA:t innan replikationen gått färdigt.
  5. Efter färdiggången replikation måste en del RNA-snuttar städas bort. Detta görs med hjälp av restriktionsenzymer.
  6. Efter färdiggången replikation måste en del DNA-snuttar sättas samman. Detta görs med hjälp av ligaser.
 5. SekvenseringsgelDNA-molekylens syntes och funktion. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Oligonukleotider är nukleotider med fler än 3 fosfatgrupper påkopplade.
  2. Vid en PCR-reaktion är det som regel inte möjligt att amplifiera en hel kromosom.
  3. Taq-polymeraset är ett DNA-polymeras som inte denatureras vid de temperaturer som krävs för att helt smälta ett stycke dsDNA.
  4. Vid DNA-sekvensering enligt Sanger behövs endast följande ämnen: DNA att sekvensera, primer, dideoxinukleotider, DNA-polymeras och buffert.
  5. Du har sekvenserat ett stycke DNA, och fått fram en gel som i figuren ovan. Mallens DNA-sekvens (i 3'→5'-riktning) var då alltså:

   3'-CGTAAGCCGATT-5'

  6. Hemimetylerat DNA består av DNA, där kvävebasen Adenin i sekvensen GATC har försetts med en extra metylgrupp på samtliga ställen i DNA-molekylen (där sekvensen GATC uppträder).
 6. RNA-molekylens syntes och funktion. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Promotorn är det område i RNA-molekylen, där translationen startar.
  2. RNA-syntesen liknar DNA-syntesen på så vis, att den endast kan ske i samma riktning som DNA-syntesen.
  3. RNA-syntesen skiljer sig från DNA-syntesen på så vis, att RNA-polymeraset inte behöver en primer, vilket DNA-polymeraset gör.
  4. tRNA-molekyler har ingen katalytisk aktivitet, men det är mycket möjligt att rRNA har det.
  5. Efter transkription hos E. coli måste intronerna i mRNA-molekylen klippas bort i en process som kallas splitsning (eng. splicing).
  6. Transkriptionen avslutas när RNA-polymeraset stöter på ett s.k. stoppkodon.
 7. Proteinernas syntes och funktion. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Under proteinsyntesen bildas s.k. amidbryggor mellan de ingående aminosyrorna.
  2. Hemgruppen i t.ex. myoglobin är ett exempel på en prostetisk grupp.
  3. Man kan exakt räkna ut DNA-sekvensen, bara man känner till aminosyrasekvensen hos ett visst protein.
  4. α-helixar och β-plattor är vanligt förekommande sekundärstrukturer hos ett protein.
  5. Hos proteiner med många disulfidbryggor, är det vanligt att proteinet kan renatureras fullstädigt efter att det denaturerats fullständigt.
  6. Antikodonets sekvens avgör vilken aminosyra tRNA-molekylen bär på.
 8. Proteinernas syntes och funktion. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Aminosyrorna på ett fettlösligt proteins yta är som regel hydrofila.
  2. Ett enzyms tredimensionella struktur förändras i princip alltid när enzymet utför sitt "arbete".
  3. Monoklonala antikroppar kommer urprungligen från en enda B-cell, och binder med mycket hög affinitet till en enda struktur.
  4. Antikroppar är en slags enzym.
  5. Ett enzym gör att man får mer produkt ur en enzymkatalyserad reaktion.
  6. Om man inhiberar ett enzym med kompetitiv inhibering, binder en strukturanalog till enzymets aktiva centrum, och hindrar det egentliga substratet från att binda in.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på dessa frågorna skall lämnas på ett annat papper.

 1. Rita upp en s.k. replikationsgaffel, och redogör för de proteiner och processer som gör att DNA-molekylen replikeras. (7p)
 2. Redogör för Lac-operonets reglering hos E. coli! (7,5p)