Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I kapitel 9 i boken "Bioteknik – från DNA till protein", finns sex stycken olika etiska dilemman presenterade som huvudsakligen berör fosterdiagnostik. Dela upp klassen i lika många enkönade grupper, vilka skall diskutera varsitt etiskt dilemma, och komma fram med ett svar och en motivering till svaret. Alla medlemmar i gruppen måste vara överens om både svaret och dess motivering.

Hur ska man göra? Hur ska man göra? Dela därefter grupperna på hälften, och kombinera ihop tvåkönade grupper av de bildade hälfterna. Varje nybildad grupp får då medlemmar som tidigare diskuterat två olika etiska dilemman. De nybildade grupperna ska nu komma fram till (eventuellt) nya svar på de etiska dilemman de har med sig, samt motiveringar till svaret. Precis som innan, måste samtliga medlemmar vara överens om både svar och motiveringar.

Avsluta med en uppsamlande diskussion i helklass: Hur skilde sig argumentationen i de en- och de tvåkönade grupperna sig åt? Hade någon ändrat åsikt efter gruppbytet? Varför då? Vilken roll spelar grupptrycket när man bestämmer sig för en eller annan åsikt? Är det någon som ångrar det svar man kom fram till i endera av grupperna?

För att detta inte ska dra ut på tiden, bör man inte ägna mer än 1-2 lektionstillfällen till detta, eller ett helt laborationstillfälle. Vid betygssättningen bör man inte alls ta hänsyn till vilket svar eleverna kommit fram till, utan istället se till deras motivering, och hur pass väl de lyckas argumentera för sin sak. Det är dock inte alldeles nödvändigt att betygssätta övningen alls; ämnet berör tillräckligt många elever ändå, och att de slipper känna betygspress och en vilja att tycka ”rätt” för att få högt betyg kan främja diskussionerna.