Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande ämnen är rena ämnen? (3p)
  1. Mässing
  2. Järn
  3. NaCl(aq)
  4. NaCl(s)
  5. Avjonat vatten
  6. Havsvatten
 2. Betrakta följande jon: \(^{56}_{26}\)Fe2+ . Vilka tre av följande påståenden om den jonen är sanna? (3p)
  1. Den är tvåvärt positiv.
  2. I grundtillståndet har den samma antal skal som rutenium, Ru.
  3. Den har samma antal elektroner som Co3+.
  4. Den har 26 protoner i kärnan.
  5. Den har masstalet 55,8.
  6. Den har lika många protoner som neutroner
 3. Kalcium reagerar gärna med utspädd saltsyra. Det är visserligen inte något du testat på laboration, men du bör ändå kunna räkna ut vilka tre av följande påståenden om reaktionen som är sanna: (3p)
  1. Det bildas vätgas.
  2. Det bildas hydroxidjoner.
  3. Beryllium bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som kalcium.
  4. Det bildas klorgas.
  5. Det bildas kalciumjoner.
  6. Radon bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som magnesium.
 4. Använd figuren nedan, och ange vilken av föreningarna a-f som har störst jonbindningskaraktär. (1p)

  Elektronegativiteten för några ämnen, ordnade efter period och grupp

  1. litiumjodid
  2. AlBr3
  3. kaliumfluorid
  4. Rb2S
  5. cesiumoxid
  6. NaF
 5. Vilka tre av följande påståenden om polärt kovalenta bindningar och dipoler är sanna? (3p)
  1. Alla ämnen med polärt kovalenta bindningar är dipoler.
  2. Ämnen med endast helt kovalenta bindningar kan inte vara dipoler.
  3. Vatten är ett exempel på en dipol.
  4. Ammoniak är ett exempel på en dipol.
  5. Koldioxid är ett exempel på en dipol.
  6. Dipoler har alltid minst två fria elektronpar.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Skriv elektronformeln för cyanidjonen, CN-, och visa varför den är envärt negativ! (2p)
 2. I ett experiment gör du två fällningsförsök. I det första försöket blandar du en lösning av kaliumfluorid med en lösning av kalciumnitrat, varvid det bildas en fällning. I det andra försöket blandar du en lösning av kaliumklorid och bariumnitrat men får ingen fällning alls.
  1. Vilka fyra joner finns med i det första fällningsförsöket? Skriv deras kemiska formel. (2p)
  2. Vad är det för fällning som bildas i det första försöket? Skriv dess kemiska formel. (1p)
 3. Din kemilärare har tagit in fyra olika prylar till dagens prov. Vad heter de? (2p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Du blandar lite järn, sand och koksalt i en bägare. Beskriv hur du enklast separerar ämnena från varandra, så att du på slutet får en hög med järnfilspån, en med sand och en med koksalt. (3p)
 2. I TV-programmet ”Brainiac” visade de hur olika alkalimetaller reagerar med vatten. En del av dem reagerar inte så fort, medan andra reagerar mycket våldsamt med vatten.
  1. Vilken av alla alkalimetaller reagerar minst kraftigt med vatten? Skriv den kemiska reaktionsformeln för den metallens reaktion med vatten! (2p)
  2. Förklara varför metallen i fråga inte reagerar lika kraftigt med vatten som de andra metallerna! (3p) 

Facit

Betygsgränser

Max: 28
Medel: 21,42
G: 12,5
VG: 19,5
MVG: 24,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, d, e
 2. a, c, d
 3. a, c, e
 4. c
 5. b, c, d

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (typ ett ord eller en reaktionsformel)

 1. Elektronformeln för cyanidjonen

  Bra bild, med tydlig trippelbindning – 1p; Tydligt utpekande av/förklaring till ”extra” elektron – 1p.

  1. K+, F, Ca2+, \({\sf \text{NO}_3^-}\)
  2. CaF2
  1. Vollpipett
  2. Sättkolv
  3. Mätcylinder
  4. Urglas

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Tar bort järnfilspånen m.h.a. en magnet (1p). Tillsätter vatten och filtrerar, så att man får ut sanden (1p). Kokar bort vattnet, så att saltet blir kvar (1p).
  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH

   Litium – 1p; rätt formel – 1p.

   Smärre fel i reaktionsformeln (typ glömt/felaktig laddning på litiumjonen) ... -0,5p

   Skrivit att det bildas litiumoxid, Li2O ... -1p

  2. I reaktionen släpper varje Li-atom ifrån sig 1e(1p). Eftersom litium har färre elektronskal, sitter elektronerna närmare kärnan, och dras kraftigare till denna (valenselektronerna känner av en starkare kärnladdning hos litium än hos de andra alkalimetallern(1p). Eftersom elektronerna dras hårdare till kärnan hos litium, reagerar det mindre kraftigt (1p).

   Endast talat om att litium har färre elektronskal/lägre period/längre ”upp” i periodiska systemet/mindre elektropositivt än övriga alkalimetaller, utan att göra kopplingen till kärnladdningen ... -1p