Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 45 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Vad heter följande redskap?
   1. rundkolv-korkring
   2. Vad är detta?
   3. matpipett-5-ml
   4. degeltang
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  2. Ge ett exempel på en icke-metall
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  3. Följande fasövergång sker:

   CO2(g) → CO2(s)

   Vad kallas denna typ av fasövergång?
Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 1. En grupp av ämnen i det periodiska systemet kommer alltid, när de är i ren molekylform, ”två och två” på formen X2. Vad heter denna grupp?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. I ett experiment blandar du berylliumpulver i kokhett vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.
  Analysera och besvara frågor E C A

Hoppa direkt till …

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande ämnen är ett fast ämne vid 25 °C (och normalt tryck)? (1p)
  1. Fluor
  2. Klor
  3. Brom
  4. Jod
  5. Kvicksilver
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomer hos två isotoper har

  1. samma antal protoner men olika antal neutroner
  2. samma antal neutroner men olika antal protoner
  3. samma masstal och samma atomnummer
  4. samma masstal men olika atomnummer
  5. olika masstal och olika atomnummer
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 3. Vilka tre av följande blandningar är homogena?
  1. Salt löst i vatten
  2. Socker blandat med salt
  3. Mjölk
  4. Coca-cola
  5. Mässing
  6. Järnfilspån blandat med svavel
  Analysera och besvara frågor E C A
 4. Betrakta följande jon: \(^{27}_{13}\)Al3+. Vilka tre av följande påståenden om den jonen är sanna?
  1. Den har atommassan 27u.
  2. Den är större än jonen Mg2+.
  3. Den har lika många elektroner som jonen Mg2+.
  4. Den har 14 neutroner i sin atomkärna.
  5. Den har 14 protoner i sin atomkärna.
  6. Den har atomnummer 13.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I två likvärda experiment låter man grundämnet rubidium, Rb, reagera med fluor respektive jod. Därefter byter man ut rubidium mot grundämnet strontium, Sr, och utför reaktionen med fluor respektive jod. Vilken av reaktionerna nedan går snabbast? Motivera svaret så utförligt och nyanserat som möjligt!
  Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A

Facit

Betygsgränser

Max: 15 (10/4/1)
Medel: 9,19 (7,45/1,60/0,14)
E: 7,5    
D: 9,5 varav 2,0 A- eller C-poäng
C: 12,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
B: 12,5 varav 0,5 A-poäng
A: 13,5 varav 1,0 A-poäng

Det här provets omfattning är egentligen för liten för att kunna sätta B- eller A-betyg. Men den som har 12,5 poäng eller mer, oavsett fördelning på C- eller A-poäng, har rätt så goda chanser att nå något av de högre betygen.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Rundkolv, b) E-kolv, c) mätpipett, d) degeltång.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. T.ex. Väte, kväve, syre, svavel, kol m.fl.
 3. Deposition (sublimering)
 4. Halogener
 5. Be(s) + 2H2O → Be2+(aq) + H2(g) + 2OH

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. a
 3. a, d, e
 4. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar på E-nivå: Eleven konstaterar att reaktion a) går snabbast, med motiveringen att Rb är en alkalimetall, och att F står högre upp än I i halogengruppen.

  Svar på C-nivå: Eleven motiverar reaktion a) med att Rb bara behöver lämna ifrån sig en elektron medan Sr måste lämna ifrån sig två, eller att valenselektronerna i F känner av kärnladdningen starkare än valenselektronerna i I.

  Svar på A-nivå: Eleven motiverar reaktion a) och diskuterar reaktiviteten för alla fyra ingående ämnen utifrån begreppet joniseringsenergi.