Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 45 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Språk och kommunikation

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  1. matpipett 5 ml
  2. matcylinder-50ml
 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 3. Titta på nedanstående reaktion.
  I2(g) → I2(s)
  Vad kallas denna typ av fasövergång?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 4. Ett grundämne har följande elektronkonfiguration:
  Skal: K L M
  Antal e: 2 8 1

  1. Vilket är grundämnet? Skriv både dess namn och kemiska formel.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  2. Vad heter den grupp i periodiska systemet som ämnet tillhör?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  3. Nämn något om detta grundämnes kemiska egenskaper.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 5. Betrakta följande jon: \(^{34}_{16}\)S2–.
  1. Ange antalet protoner, neutroner och elektroner i jonen.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  2. Hur många elektroner har jonen i sitt yttersta skal?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 6. I ett experiment blandar du fast strontium, Sr, i iskallt vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande blandningar är heterogena?
  1. CuSO4(aq)
  2. Järnfilspån blandat med svavel
  3. Brons
  4. Fisksoppa
  5. Coca-cola
  6. Salladsdressing (1 del balsamico-vinäger, 3 delar matolja, kryddor)

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka av nedanstående ämnen är icke-metaller? OBS! Bedömningen/poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.
  1. Barium
  2. Svavel
  3. Klor
  4. Radon
  5. Arsenik

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

 3. Vilka av följande påståenden är korrekta? Isotoper av ett grundämne har…
  1. samma antal protoner
  2. olika antal protoner
  3. samma antal neutroner
  4. olika antal neutroner
  5. samma antal elektroner
  6. olika antal elektroner

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I TV-programmet ”Brainiac” visade de hur olika alkalimetaller reagerar med vatten. En del av dem reagerar inte så fort, medan andra reagerar mycket våldsamt med vatten.
  1. Vilken av alla alkalimetaller reagerar minst kraftigt med vatten? Skriv den kemiska reaktionsformeln för den metallens reaktion med vatten.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/0)

  2. Förklara varför metallen i fråga a) inte reagerar lika kraftigt med vatten som de andra metallerna.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (1/1/1)

 2. Synen på atomen har skiftat från den klassiska grekiska filosofen Demokritos’ idé om en odelbar minsta partikel till dagens atomteori. Demokritos var visserligen först med att lansera en atomteori, men det var inte förrän John Dalton i början av 1800-talet publicerade sina arbeten om atomer som den moderna atomteorin började kunna formas.
  Redogör för atomteorins utveckling från 1800-talet fram till idag. Vilka förbättringar jämfört med äldre modeller har de nyare? Vad förklarar de nyare modellerna bättre än de äldre?

  Hur kemins modeller och teorier utvecklas (1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 27,0 (16/8/3)
Medel: 21,1 (14,6/5,8/0,74)
E: 12,0    
D: 16,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 20,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 21,5 varav 1,5 A-poäng
A: 24,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Mätpipett b) Peleusboll (pipettfyllare), c) Bägare, d) Mätcylinder.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Explosivt b) Oxiderande c) Frätande d) Miljöfarligt
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 3. Deposition (sublimering)
  1. Natrium, Na
  2. Alkalimetallerna
  3. T.ex. att de bildar envärt positiva joner, att de gärna reagerar med vatten m.m.
  1. 16p+, 18n, 18e.
  2. 8 st.
 4. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, d, f
 2. b, c, d
 3. a, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH
  2. Svar på E-nivå: Eleven konstaterar att reaktionen med litium går långsammast, med motiveringen att litium står högre upp i gruppen än övriga alkalimetaller.
   Svar på C-nivå: Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna i litium känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna.
   Svar på A-nivå: Eleven motiverar att reaktionen med litium går långsammast med att valenselektronerna känner av kärnladdningen starkare än de övriga alkaliska jordartsmetallerna, och förklarar varför det leder till att joniseringsenergin blir högre.
 1. Svar på E-nivå: Eleven tar upp någon atommodell och jämför den översiktligt med någon föregående.
  Svar på C-nivå: Eleven tar upp några av de atommodeller som presenterats genom tiderna, och redogör utförligt för dem. Detta kan ske genom att beskriva experiment som ledde fram till en viss slutsats, och genom att jämföra med tidigare modeller.
  Svar på A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för Demokritos, Daltons, Thomsons, Rutherfords och Bohrs atommodeller, och de experiment som ledde dit. Eleven tar också upp den inneboende osäkerheten i elektronen, och att Bohrs skalmodell har sina begränsningar.