Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Hur kemins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel utförligtnågra utförligt och nyanseratnågra
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen enkla nyanserade
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1E/1C/1A)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?
  1. Byrett
  2. rundkolv korkring
  3. degeltang
  4. matpipett 5 ml

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?
  1. Brandfarlig
  2. Hälsofarlig
  3. Giftig
  4. Gas under tryck

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 3. Titta på bilden nedan. Den visar behållare som innehåller olika tvåatomiga molekyler.
  flaskor med tvaatomiga molekyler
  1. Vilken eller vilka av behållarna innehåller endast ett grundämne?
  2. Vilken eller vilka av behållarna innehåller en blandning?
  3. Vilken eller vilka av behållarna innehåller ett rent ämne?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/1C/-)

 4. Vilken atom i period 3 har den största atomradien?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

 5. Titta på de tre atommodellerna nedan.

  a.

  chadwicks atommodell v2

  b.

  daltons atommodell

  c.

  modifierade atommodellen

  Vilken av atommodellerna beskriver bäst hur vi betraktar atomen och dess elektroner idag? Motivera kortfattat.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1C/–)

 6. Vilka av grundämnena Cl, Ca, Ga, I, N, Na, Ne, Rn, W, U är det som beskrivs nedan? Skriv rätt grundämne vid respektive beskrivning. Några av grundämnena blir över, något kanske beskrivs flera gånger. Skriv bara ett grundämne per rad.
  1. Detta grundämne är en ädelgas som dessutom är radioaktiv.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  2. Detta grundämne reagerar kraftigt med vatten. Då omvandlas den till en envärt positiv jon.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  3. Detta grundämne är en metall med mycket låg smältpunkt. Den används bland annat i LED-lampor.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

  4. Detta grundämne är en viktig beståndsdel i både cellernas arvsmassa (DNA) och proteiner.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/–/–)

 7. Strontium, Sr, reagerar gärna med vatten. Då bildas vätgas, strontiumjoner och hydroxidjoner enligt nedanstående reaktionsformel:
  Sr(s) + 2H2O → H2(g) + Sr2+(aq) + 2OH(aq)
  1. Vilket ämne oxideras i reaktionen?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

  2. Skriv reaktionsformeln för den oxidation som sker i reaktionen.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1C/–)

  3. Ge ett exempel på en metall som reagerar på samma sätt med vatten som strontium.

   Analysera och besvara frågor (1E/–/–)

 8. Betrakta följande jon: \({\sf ^{81}_{35}}\)Br. Hur många protoner, neutroner och elektroner är det i den?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

 9. En tvåvärt negativ jon har följande elektronkonfiguration:
  Skal: K L M
  Antal e: 2 8 8
  Vilken jon är det? Skriv dess kemiska formel.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1C/–)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilken av följande partiklar har den minsta atom-/jonradien?
  1. O2–
  2. F
  3. Ne
  4. Na+
  5. Mg2+

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1C/–)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Kalium reagerar gärna med både brom och jod.
  1. Vilken reaktion bör vara kraftigast, den med brom eller den med jod? Skriv reaktionsformel för den reaktionen!

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

  2. Förklara varför det ena av brom och jod reagerar kraftigare än det andra!

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/1A)

   Språk och kommunikation (1E/1C/1A)