Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare och medföljande periodiskt system.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Hur kemins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel utförligtnågra utförligt och nyanseratnågra
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen enkla nyanserade
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment
Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang
… enkla … välgrundade …

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?
  1. Mätkolv
  2. Muff (inringad) och klämmare

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

 2. När det bildas rimfrost på en fönsterruta går vattenångan direkt från luften och bildar fast is på rutan.
  1. Skriv en kemisk formel som visar förloppet. Ange aggregationstillstånd för de ingående ämnena.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  2. Vad kallas förloppet?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

 3. Ett grundämne har följande elektronkonfiguration:
  Skal: K
  L
  M N
  Antal e: 2 8 8 1

  Vilket är ämnet? Skriv både namn och kemisk symbol.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

 4. Betrakta följande jon: \(^{80}_{34}\)Se2–. Hur många protoner, neutroner och elektroner är det i den?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

 5. Vad heter saltet PbI2?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 6. Skriv den kemiska formeln för galliumsulfat.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 7. I vilken av reaktionsblandningarna nedan kommer det att uppstå en fällning? Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen. Du behöver inte ha med åskådarjonerna, men du ska sätta ut aggregationstillstånden.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

  • BaBr2(aq) blandas med NH4NO3(aq)
  • Na2CO3(aq) blandas med KNO3(aq)
  • LiCl(aq) blandas med Zn(NO3)2(aq)
  • AgNO3(aq) blandas med Na2CO3(aq)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vad ska man tänka på om man hanterar ett ämne med nedanstående märkning? Ringa in ett alternativ.

  Analysera och besvara frågor (1/–/–)

  Oxiderande
  1. Att man ska se upp när man hanterar ämnet.
  2. Att ämnet kan explodera om det utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme.
  3. Att ämnet kan brinna våldsamt vid antändning eller tillförsel av värme.
  4. Att ämnet orsakar brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen.
  5. Inget av ovanstående alternativ.
 2. Vilken viktig byggsten i atomen upptäckte sir J. J. Thomson?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Neutronen
  2. Protonen
  3. Elektronen
  4. Inget av ovanstående alternativ
 3. Vilken av bilderna nedan beskriver bäst vad som händer när en saltkristall utsätts för påfrestning?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  1. Metaller är smidbara.
  2. jonkristaller ar sproda

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Du och en kompis diskuterar atomernas storlek. Din kompis hävdar att ju större atomnummer ett grundämne har, desto större är atomen. Har din kompis rätt eller fel? Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/1)

 2. Ni fick testa på labb att låta bland annat kalcium reagera med vatten.
  1. I reaktionen bildades en gas. Vilken då? Skriv namn och kemisk formel.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  2. Ni tillsatte också lite fenolftalein till reaktionsblandningen. Den gjorde att lösningen färgades röd under reaktionen. Detta tyder på att något bildades under reaktionen. Vadå? Skriv namn och kemisk formel.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  3. Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktion som skedde.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/–)

  4. Vilken av alla metaller i samma grupp som kalcium reagerar kraftigast med vatten? Förklara utförligt och nyanserat varför den metallen reagerar kraftigast.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 23 (13/7/3)
Medel: 16,0 (10,6/4,3/1,1) – D
E: 10,0  
D: 13,5 varav 3,5 C- eller A-poäng
C: 16,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
B: 18,0 varav 1,0 A-poäng
A: 20,5 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Mätkolv
  2. Muff
  1. H2O(g) → H2O(s)
  2. Deposition (sublimering)
 1. Kalium (K)
 2. 34p+, 46n, 36e
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 3. Blyjodid
 4. Ga2(SO4)3
 5. 2Ag+(aq) + CO\({\sf _3^{2-}}\) → Ag2CO3(s)
  Bedömning
  E – Eleven identifierar att det kommer att bildas en fällning av silverkarbonat. (Formeln för silverkarbonat behöver inte vara korrekt skriven.)
  C – Eleven skriver en korrekt reaktionsformel för bildning av silverkarbonat.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. c
 3. b

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Kompisen har både rätt och fel. Ju större atomnummer, desto fler elektronskal har atomen, och desto större blir atomen. Bland de atomer som har lika många elektronskal (som är i samma period) minskar däremot storleken ju större atomnumret är. Det beror på att den starkare kärnladdningen drar elektronerna närmare kärnan.
  Bedömning
  C – Eleven förklarar utförligt atomernas storlek utifrån en av nedanstående punkter.
  • Atomnummer och elektronskalens antal
  • Atomnummer och kärnladdningens storlek
  A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat atomernas storlek utifrån båda två av punkterna ovan.
  1. Vätgas, H2
  2. Hydroxidjoner, OH
  3. Ca + 2H2O → Ca2+ + H2 + 2OH
  4. Radium reagerar kraftigast eftersom dess valenselektroner sitter längst ifrån kärnan (i det sjunde skalet, Q-skalet). Då känner elektronerna av kärnladdningen minst, vilket leder till att joniseringsenergin är lägst, och reaktionen blir kraftigast.
   Bedömning
   C – Eleven ger rätt svar (radium) och motiverar utifrån två av punkterna nedan.
   • Elektronernas avstånd till kärnan
   • Hur mycket elektronerna känner av kärnladdningen
   • Joniseringsenergin
   A – Eleven ger rätt svar (radium) och motiverar utifrån alla tre av punkterna ovan.