Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system och tabell med några atomslags elektronegativitet. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat
Tol­ka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­än­dring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad är namnet på följande jonförening: Mg(NO3)2?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. Formeln för galliumklorid är GaCl3. Vilken är formeln för galliumsulfat?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/0)

 3. Vilken typ av bindningar bryts när
  1. en bit koppar smälter?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  2. du löser upp lite salt i vatten?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  3. koldioxid sublimerar?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  4. is smälter?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  5. reaktionen H2(s) → H2(l) sker

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Man vill undersöka om en vattenlösning innehåller joner. Vilken av följande metoder bör man använda?
  1. Man undersöker om lösningen är sur eller basisk
  2. Man undersöker om lösningen leder elektrisk ström
  3. Man mäter densiteten och jämför den med densiteten hos destillerat vatten
  4. Man undersöker om lösningen är elektriskt laddad
  5. Man tillsätter en vattenlösning av en jonförening
  6. Man indunstar lösningen och ser om det blir någon återstod

   Beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 2. Vilket av följande ämnen är mest lättlösligt i hexan?
  1. NH3
  2. etanol
  3. C5H12
  4. vatten
  5. en molekyl med följande strukturformel:
   dimetyleter (dimetyleter)

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

 3. Vilken av följande bilder visar elektronformeln för peroxidjonen, \({\sf \text{O}_2^{2-}}\)?
  1. syrgas
  2. peroxidjon
  3. syrgas med oparade elektroner
  4. superoxidjon
  5. oxidjon
  6. ozon

   Beskriva kemiska företeelser och förlopp (0/1/0)

 4. Vilka tre av följande ämnen är dipoler?
  1. NH3
  2. CO2
  3. HCl
  4. C2H6
  5. C6H6
  6. CH3OH

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Låt oss säga att du på ditt laboratorium har en burk med ett okänt vitt pulver. Du misstänker att det är någon form av jonförening. För att försöka ta reda på vad det är, utför du några enkla experiment. Först löser du lite av pulvret i vatten. Det visar sig vara lättlösligt. Sedan fördelar du lösningen på två provrör.
  • Du tillsätter lite bariumnitrat, Ba(NO3)2(aq) till lösningen i det ena provröret utan att något händer.
  • Du tillsätter lite silvernitrat, AgNO3(aq) till lösningen i det andra provröret. Då bildas det en vit fällning.
  Sedan tar du lite av pulvret och för in det i lågan från en brännare. Då färgas lågan tydligt brandgul.
  1. Vilken är den positiva jonen i den okända föreningen? Endast svar behövs.

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/0/0)

  2. Vilken är den negativa jonen i den okända föreningen? Svara så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (0/1/1)

 2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att metaller kan leda ström.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/1)

 3. Titta på nedanstående bild. Den visar hur kokpunkten för några föreningar i syregruppen varierar.
  Kokpunkt för några föreningar i syregruppen.
  1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför vattnets kokpunkt avviker så mycket från de övriga ämnena.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)

  2. Som du ser sjunker kokpunkten från H2Te → H2Se → H2S. Vad beror det på? Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt!

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (0/1/1)