Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system och tabell med några atomslags elektronegativitet. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat
Tol­ka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­än­dring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter nedanstående salter?
  1. AgI

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  2. CaSO4

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. Formeln för ammoniumcitrat är (NH4)3C6H5O7. Vilken är formeln för magnesiumcitrat?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/0)

 3. Den här frågan handlar om kolmonoxid, CO
  1. Rita elektronformeln för kolmonoxid.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/0)

  2. Vilken typ av bindning hänger kolatomen och syreatomen i kolmonoxid samman med?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

 4. SO2-molekylen är en dipol, men det är inte SO3-molekylen. Vilken slutsats kan man dra av detta beträffande
  1. svavlets och syrets elektronegativitet?
  2. formen på SO2-molekylen?
  3. formen på SO3-molekylen?

   Analysera och besvara frågor (1/1/1)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om jonföreningar och jonbindningar är korrekta?
  1. Jonbindningar är starka bindningar.
  2. Atomerna i nitratjonen, \({\sf NO_3^-}\), sitter samman med jonbindningar.
  3. Jonföreningar kan bildas när en metall och en icke-metall reagerar med varandra.
  4. Bindningen mellan väte och klor i väteklorid, HCl, är en typisk jonbindning.
  5. Jonföreningar kan leda ström i smält form.
  6. Jonföreningar har ofta låga smältpunkter.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande ämnen är dipoler?
  1. NH3
  2. CO2
  3. HCl
  4. C2H6
  5. C6H6
  6. CH3OH

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 3. Vilken typ av bindning dominerar mellan atomerna i NH3(s)?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

 4. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (0/1/0)

 5. Vilken typ av bindningar uppstår när flytande oktan blir fast?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att metaller kan leda ström.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/1)

 2. En sommar har du fått sommarjobb att städa på skolans kemilab. Du upptäcker tre flaskor med färglösa lösningar där etiketterna har ramlat av. På etiketterna står det ”NaCl(aq)”, ”Ca(NO3)2(aq)” och ”C6H12O6(aq)”. Hur ska du ta reda på vilken etikett som hör till vilken flaska?

  Du ska nu planera ett eller flera experiment som kan visa vilken etikett som hör till vilken flaska. Till ditt förfogande har du droppflaskor med HCl(aq), HNO3(aq), H2SO4(aq), AgNO3(aq), Ba(NO3)2(aq), KI(aq) och CuSO4(aq). Du kan välja att använda endast en av dem upp till alla sju. Du har också tillgång till de apparater som kan tänkas finnas på skolans kemilab.

  Planeringen ska beskriva hur du går tillväga för att lösa uppgiften (som en labbinstruktion). Du ska också ange vilka reaktioner som kan observeras, och vilka slutsatser man kan dra av dem.

  Planera, experimentera och observera (1/0/1)

  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/1)