Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Samtliga svar ska skrivas på detta pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade. Molvolymen kan antas vara 24,5 dm3/mol om inget annat anges. Andra konstanter etc. får du söka efter i formelsamlingen.

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. Du har 20 g av vart och ett av ämnena nedan. I vilket fall är antalet molekyler störst? (1p)
  1. Kvävemonoxid, NO
  2. Kolmonoxid, CO
  3. Acetaldehyd, CH3CHO
  4. Etanol, C2H5OH
  5. Svaveldioxid, SO2
 2. Vätgas och syrgas i ekvivalenta mängder fördes in i en lufttom kolv. Där fick de reagera med varandra, och vattenånga bildades. Hurdant var trycket i kolven efter att reaktionen gått färdigt, och kolven återfått den ursprungliga temperaturen?
   

  1. 1/3 av det ursprungliga trycket
  2. 1/2 av det ursprungliga trycket
  3. 2/3 av det ursprungliga trycket
  4. 3/4 av det ursprungliga trycket
  5. Samma som det ursprungliga trycket
 3. Vid fullständig förbränning av 1,0 mol av en viss alkan förbrukades 8,0 mol syrgas. Vilken alkan rörde det sig om? (1p)
  1. C3H8
  2. C4H10
  3. C5H12
  4. C6H14
  5. C8H18
 4. Betrakta bilden här intill Entalpiförändring vid reaktionen R1 + R2 → P1 + P2. Den visar entalpiförändringen för reaktionen

  R1 + R2 → P1 + P2.

  Vilken av entalpiförändringarna ΔH1--ΔH5 i bilden avser den totala entalpiförändringen för den enzymkatalyserade reaktionen R1 + R2 → P1 + P2? (1p)

  1. ΔH1
  2. ΔH2
  3. ΔH3
  4. ΔH4
  5. ΔH5
 5. Trycket hos en viss gasmassa är 735 mmHg. Vilket blir trycket i Pa? (1p)
  1. 133,322 Pa
  2. 98,0 kPa
  3. 7,36·1036 Pa
  4. 101 kPa
  5. 559 kPa

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. Hur stor massa koldioxid erhålls vid fullständig förbränning av 60 g kol? (1,5p)
 2. I ett försök där man skulle bestämma allmänna gaskonstanten, R, lät man 0,04136 g magnesium reagera med saltsyra. Den bildade gasen samlades upp i ett vattenfyllt eudiometerrör, och uppmättes till 45,3 cm3. Lufttrycket var 1012 mbar och temperaturen 22°C. Vilket värde på R fick man fram? (3p)
 3. Man kan framställa järnklorid, FeCl3, genom att oxidera fast järn i klorgas enligt följande formel:

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  I ett försök utgick man från 250 g Fe och ett överskott klorgas. Det bildades 632 g järnklorid. Hur stort var utbytet? (2p)

 4. Trijärntetraoxid, Fe3O4, reagerar med kolmonoxid, CO, enligt formeln

  Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

  Hur stor massa järn kan man maximalt erhålla om man låter 63,8 g trijärntetraoxid reagera med 25,5 g kolmonoxid? (3p)

 5. Vilken är densiteten för kvävgas vid 100°C och trycket 151,2kPa? (2p)
 6. Redogör med egna ord varför reaktionshastigheten ökar, då temperaturen på en reaktionsbladning ökar! (4p)