Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade. Molvolymen kan antas vara 24,5 dm3/mol om inget annat anges. Andra konstanter etc. får du söka efter i formelsamlingen.

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. Du har 20 g av vart och ett av ämnena nedan. I vilket fall är antalet molekyler minst? (1p)
  1. Kvävemonoxid, NO
  2. Koldioxid, CO2
  3. Acetaldehyd, CH3CHO
  4. Etanol, C2H5OH
  5. Svaveldioxid, SO2
 2. Vätgas och syrgas i ekvivalenta mängder fördes in i en lufttom kolv. Där fick de reagera med varandra, och vattenånga bildades. Hurdant var trycket i kolven efter att reaktionen gått färdigt, och kolven återfått den ursprungliga temperaturen?
  1. 1/3 av det ursprungliga trycket
  2. 1/2 av det ursprungliga trycket
  3. 2/3 av det ursprungliga trycket
  4. 3/4 av det ursprungliga trycket
  5. Samma som det ursprungliga trycket
 3. Vid fullständig förbränning av 0,20 mol av ett visst kolväte bildas 0,80 mol CO2 och 1,0 mol H2O. Vilken är kolvätets molekylformel? (1p)
  1. C4H5
  2. C4H8
  3. C4H10
  4. C8H10
  5. C8H16
 4. Entalpiförändring vid reaktionen R1 + R2 → P1 + P2Betrakta bilden här intill. Den visar entalpiförändringen för reaktionen R1 + R2 → P1 + P2. Vilken av entalpiförändringarna ΔH1–ΔH5i bilden avser aktiveringsenergin vid en enzymkatalyserad reaktion? (1p)
  1. ΔH1
  2. ΔH2
  3. ΔH3
  4. ΔH4
  5. ΔH5
 5. Trycket hos en viss gasmassa är 735 mmHg. Vilket blir trycket i Pa? (1p)
  1. 133,322 Pa
  2. 98,0 kPa
  3. 7,36·1036 Pa
  4. 101 kPa
  5. 559 kPa

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 
 1. Hur stor massa magnesiumoxid erhålls vid förbränning av 9,0 g magnesium i syre? (2p)
 2. I ett försök där man skulle bestämma allmänna gaskonstanten, R, lät man 0,03641 g magnesium reagera med saltsyra. Den bildade gasen samlades upp i ett vattenfyllt eudiometerrör, och uppmättes till 38,7 cm3. Lufttrycket var 1003 mbar och temperaturen 27°C. Vilket värde på R fick man fram? (3p)
 3. Man kan framställa järnklorid, FeCl3, genom att oxidera fast järn i klorgas enligt följande formel:

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  I ett försök utgick man från 350 g Fe och ett överskott klorgas. Det bildades 632 g järnklorid. Vilket var utbytet? (2p)

 4. Mangandioxid, MnO2, reagerar med aluminium enligt formeln

  3MnO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Mn

  Hur stor massa mangan kan man maximalt erhålla om man låter 63,8 g mangandioxid reagera med 25,5 g aluminium? (4p)

 5. Bevisa att vätgas har lägre densitet än heliumgas! (2p)
 6. Redogör med egna ord varför reaktionshastigheten ökar, då koncentrationen av reaktanterna ökar! (4p)