Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 85 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal och miniräknare (samt bifogat periodiskt system).

 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.
 • Glöm inte enhet.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Språklig bedömning av provet

På det här provet bedömer jag hur pass väl du ställer upp dina uträkningar, och hur pass lätta de är att följa. Detta ingår i det kemiska språket och kommunikationen. För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Glukos har summaformlen C6H12O6.
  1. Hur mycket väger en enda glukosmolekyl?

   Begrepp, mo­dell­er, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der (1/–/–)

  2. Hur stor substansmängd är det i 0,450 g glukos?

   Svara på frågor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (1/–/–)

  3. Hur många syreatomer är det i 0,450 g glukos?

   Svara på frågor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (–/1/–)

 2. När kalciummetall reagerar med flytande brom bildas kalciumbromid. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen. Reaktionsformeln ska vara balanserad med minsta möjliga heltalskoefficienter.

  Svara på frågor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (1/–/–)

 3. Formeln för acetaldehyd är CH3CHO. När acetaldehyd förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen. Reaktionsformeln ska vara balanserad med minsta möjliga heltalskoefficienter.

  Svara på frågor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (–/1/–)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. När etanol förbränns i syrgas, så sker det enligt nedanstående reaktionsformel:

  C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
  1. Hur stor substansmängd koldioxid bildas om 0,86 mol etanol förbränns? (Endast svar behöver anges.)

   Svara på frågor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (1/–/–)

  2. Hur stor massa syrgas behövs för att fullständigt förbränna 7,54 g etanol?

   Svara på frå­gor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (1/1/1)
   Språk och kommunikation (1/1/1)

 2. I ett försök löses 0,25 g silvernitrat, AgNO3, i lite vatten. Till lösningen sätts en lösning av natriumkarbonat, Na2CO3(aq) så att allt silver faller ut i form av fast silverkarbonat. Vilken massa får den bildade fällningen?

  Svara på frå­gor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

 3. När tenn reagerar med syre bildas en tennoxid. Vid upphettning av 11,9 g tenn i syrgas bildades 15,1 g tennoxid. Beräkna tennoxidens formel.

  Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 18 (8/6/4)
Medel: 12,0 (6,4/3,7/2,0) – B
E: 6,0  
D: 9,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
C: 11,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 13,5 varav 2,0 A-poäng
A: 16,0 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1.  
  1. 180,2u
  2. 0,00250mol
   Lösning:
   \[\begin{aligned} n_\mathrm{C_6H_{12}O_6} &= \frac {m_\mathrm{C_6H_{12}O_6}}{M_\mathrm{C_6H_{12}O_6}} = \frac {0,450\mathrm{g}}{180,0156\mathrm{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,00249784\mathrm{mol} \approx  2,50\mathrm{mmol}\end{aligned}\]
  3. 9,03 · 1021
   Lösning:
   \[\begin{aligned} N_\mathrm{O} &= n_\mathrm{C_6H_{12}O_6} \cdot  6 \cdot N_\mathrm{A} = 0,00249784\mathrm{mol} \cdot  6 \cdot 6,022 \cdot  10^{23}/\mathrm{mol} = \hspace{100cm} \\ &= 9,0251782 \cdot 10^{22} \approx  9,03 \cdot 10^{22}\end{aligned}\]
 2. Ca + Br2 → CaBr2
 3. 2CH3CHO + 5O2 → 4CO2 + 4H2O

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 1,72mol
  2. \[\begin{aligned}n_\mathrm{C_2H_5OH} &= \frac {m_\mathrm{C_2H_5OH}}{M_\mathrm{C_2H_5OH}} = \frac {7,54\mathrm{g}}{(12,01 \cdot 2 + 1,008 \cdot 6 + 16,00)\mathrm{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,16367109\mathrm{mol}\end{aligned}\]
   \[n_\mathrm{O_2} = 3n_\mathrm{C_2H_5OH} = 3 \cdot 0,16367109\mathrm{mol} = 0,49101328\mathrm{mol} \hspace{100cm}\]
   \[\begin{aligned} m_\mathrm{O_2} &= M_\mathrm{O_2} \cdot n_\mathrm{O_2} = 2 \cdot 16,00\mathrm{g/mol} \cdot 0,49101328\mathrm{mol} = \hspace{100cm} \\ &= 15,7124251\mathrm{g} \approx 15,7\mathrm{g}\end{aligned}\]

   Bedömning

   E – Eleven gör en godtagbar ansats att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna \(n_\mathrm{C_2H_5OH}\).

   C – Eleven beräknar massan syrgas utan att ta hänsyn till substansmängdsförhållandet \(n_\mathrm{O_2}:n_\mathrm{C_2H_5OH}\) (till 5,24 g).

   A – Eleven beräknar massan syrgas korrekt.
 1. Lösning
  2AgNO3(aq) + NA2CO3(aq) → Ag2CO3(s) + 2NaNO3(aq)
  \[\begin{aligned} n_\mathrm{AgNO_3} &= \frac {m_\mathrm{AgNO_3}}{M_\mathrm{AgNO_3}} = \frac {0,25\mathrm{g}}{(107,9+14,01+16,00 \cdot  3)\mathrm{g/mol}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,00147137\mathrm{mol}\end{aligned}\]
  \[n_\mathrm{Ag_2CO_3} = \frac {1}{2} n_\mathrm{AgNO_3} = \frac {1}{2} \cdot 0,00147137\mathrm{mol} = 7,35683597 \cdot 10^{-4}\mathrm{mol} \hspace{100cm}\]
  \[\begin{aligned}m_\mathrm{Ag_2CO_3} &= n_\mathrm{Ag_2CO_3} \cdot M_\mathrm{Ag_2CO_3} = \hspace{100cm} \\ &= 7,35683597 \cdot 10^{-4}\mathrm{mol} \cdot (107,9 \cdot  2+12,01+16,00 \cdot 3)\mathrm{g/mol} = \\ &= 0,020290889\mathrm{g} \approx 0,20\mathrm{g}\end{aligned}\]

  Bedömning

  E – Eleven gör en godtagbar ansats till att lösa frågan, till exempel genom att skriva en korrekt reaktionsformel eller beräkna \(n_\mathrm{AgNO_3}\).

  C – Eleven beräknar \(m_\mathrm{Ag_2CO_3}\) utan att ta hänsyn till att \(n_\mathrm{Ag_2CO_3} = \frac {1}{2}n_\mathrm{AgNO_3}\) och får det till 0,40 g.

  A – Eleven beräknar \(m_\mathrm{AgNO_3}\) korrekt.

 2. Lösning
  \[n_\mathrm{Sn} = \frac {m_\mathrm{Sn}}{M_\mathrm{Sn}} = \frac {11,9\mathrm{g}}{118,7\mathrm{g/mol}} = 0,100252738\mathrm{mol} \hspace{100cm}\]
  \[n_\mathrm{O} = \frac {m_\mathrm{O}}{M_\mathrm{O}} = \frac {(15,1-11,9)\mathrm{g}}{16,00\mathrm{g/mol}} = 0,200\mathrm{mol}\hspace{100cm}\]
  \[n_\mathrm{Sn} : n_\mathrm{O} = 1:2\hspace{100cm}\]
  Därför blir tennoxidens formel SnO2.

  Bedömning

  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, t.ex. genom att beräkna någon substansmängd korrekt.

  C – Eleven beräknar både \(n_\mathrm{Sn}\) och \(n_\mathrm{O}\) korrekt.

  A – Eleven beräknar förhållandet \(\frac {n_\mathrm{O}}{n_\mathrm{Sn}}\) korrekt, och kommer fram till formeln SnO2.