Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Samtliga svar ska skrivas på detta papper. Alla reaktionsformler skall vara balanserade. Molvolymen kan antas vara 24,5 dm3/mol och pKw = 14,00 om inget annat anges. Andra konstanter etc. får du söka efter i formelsamlingen.

Del I. Frågor som bara kräver svar.

 1. Skriv formeln för magnesiumklorid, och sätt ut oxidationstalen för de ingående atomerna! (1p)
 2. Vilket oxidationstal har
  1. aluminium
  2. väte

  i aluminiumhydrid, AlH3? (1p)

 3. Vilken är den kemiska formeln för gips? (1p)
 4. När tenn löses i salpetersyra bildas fast tenndixoid, SnO2(s), och kvävemonoxid. Skriv den balanserade formeln för upplösningen! (2p)
 5. Zink löses av både saltsyra, svavelsyra och salpetersyra. Vilken/vilka gaser kan bildas när zink får reagera med
  1. saltsyra?
  2. utsp. svavelsyra?
  3. utsp. salpetersyra?

  (3p)

 6. Följande figur visar ett litet galvaniskt element

  Al-Cu-galvaniskt-element-utan-detaljer

  1. Ange i figuren åt vilket håll elektronerna vandrar! (1p)
  2. Ange i figuren vilken elektrod som är plus- resp. minuspol! (1p)
  3. Skriv cellschemat för den galvaniska cellen! (1p)
  4. Skriv oxidation-, reduktion- och totalreaktion för cellen! (3p)

Del II. Frågor som kräver utredande svar/fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 
 1. Ett fossil av kalksten, CaCO3, kan lätt lösas (förintas!) genom att man släpper ner det i saltsyra. Då bildas vätekarbonatjoner och kalciumjoner. Ändå bubblar det kraftigt när man löser upp fossilet. Förklara, med ord och reaktionsformler, vad det är som händer! (2p)
 2. Om man tillsätter tiocyanatjoner, SCN, till en lösning av järn(III)joner bildas ett rött färgkomplex av järntiocyanatjoner, FeSCN2+, enligt följande reaktionsformel:


  Fe3+(aq) + SCN(aq)FeSCN2+(aq)


  Om man tillsätter järnpulver till denna röda lösning, kommer den att avfärgas. Varför? Förklara med ord och reaktionsformler! (2p)

 3. På ett stålverk ville man kontrollera järnhalten i ett prov med rostfritt stål, s.k. 18/8-stål. Sådant här stål innehåller 18% krom, 8% nickel och resten järn (massprocent). Man löste upp 0,203g av stålbiten i utspädd svavelsyra, och titrerade sedan med 0,0200M kaliumpermanganat, KMnO4. När man hade tillsatt 27,0ml kaliumpermanganat uppnådde man ekvivalenspunkten.
  1. Skriv reaktionsformeln för järnets upplösning i svavelsyra. (1p)
  2. Skriv reaktionsformeln för titreringen. (1p)
  3. Vilken var järnhalten i provet?
 4. I ett försök tillsatte man 5,00ml 0,100M kaliumjodid, KI, till en mättad lösning av blyklorid, PbCl2(aq). Då bildades en gul fällning av blyjodid, PbI2(s). Man filtrerade av fällningen och slammade upp den i lite vatten igen. Därefter tillsatte man 0,250M EDTA-lösning tills fällningen löstes. Hur stor volym EDTA-lösning måste man tillsätta för att lösa fällningen? Du kan anta att alla jodidjoner övergick till blyjodid i fällningsförsöket. (4p)