1. Skriv reaktionsformel för ammoniaks protolys i vatten!
 2. Vilken är den korresponderande basen till HSO\({\sf _4^-}\)?
 3. Ange pH i saltsyra som har koncentrationen 0,0025 mol/dm3!
 4. Ordna följande lösningar efter ökande pH! Lösningen med lägst pH anges alltså först.
  1. En lösning med pH = 2,80
  2. En lösning med pOH = 4,45
  3. En lösning med [OH] = 0,174 mol/dm3
  4. En lösning med [H3O+] = 3,2·10-2 mol/dm3
 5. Man späder 50,0 cm3 natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,200 mol/dm3 till volymen 750,0 cm3. Vilket pH-värde får den lösning som erhålls?
 6. Hur stor volym 1,0 M saltsyra åtgår för att neutralisera en lösning som innehåller 450 g NaOH löst i 10,0 liter vatten?
 7. 25,0 ml kaliumhydroxid av okänd koncentration och BTB titrerades med saltsyralösning, tills grön färg erhölls. Det krävdes 37,5 ml 0,100 M saltsyra för att få färgomslag. Vilken koncentration hade kaliumhydroxiden? Skriv reaktionsformel!
 8. Vilken volym svavelsyra med koncentrationen 4,00 mol/dm3 behövs för att neutralisera 20,0 ml natriumhydroxidlösning med koncentrationen 2,00 mol/dm3?
 9. Man har en blandning av 0,2 mol bariumhydroxid och 0,4 mol kaliumhydroxid. Vilken mängd svavelsyra (i mol) behövs för att neutralisera blandningen?
 10. I en saltsyralösning finns väsentligen två slags joner.
  1. Vilka är dessa? Motivera svaret!
  2. Hur kan man påvisa dessa joner?
  3. En saltsyralösning har ursprungskoncentrationen cHCl = 0,027 mol/dm3. Bestäm koncentrationen av de två jonerna i lösningen!
  4. Bestäm pH i lösningen!