Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning av provet

På det här provet bedömer jag hur pass väl du ställer upp dina uträkningar, och hur pass lätta de är att följa. Detta ingår i det kemiska språket och kommunikationen.

Språk och kommunikation E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar 

Glöm inte enhet och att svara med ett lämpligt antal värdesiffror!

 1. Vilken syra är det som avses? Skriv antingen namn eller kemisk formel. Samma syra kan vara svaret på flera frågor. På en del frågor finns det fler än en syra som är korrekt. Då räcker det att du skriver en av syrorna.
  1. När den här syran reagerar med zink bildas bl.a. vätgas och ett kloridsalt.
  2. Den här syran kan man inte få i hög koncentration, för då sönderfaller den till koldioxid och vatten.
  3. Salter av den här syran kallas för nitrater.
  4. När metaller reagerar med den här syran bildas det oftast en blandning av kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO2.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 2. Vilken bas är det som avses? Skriv antingen namn eller kemisk formel. Samma bas kan vara svaret på flera frågor. På en del frågor finns det fler än en bas som är korrekt. Då räcker det att du skriver en av baserna.
  1. Tillsammans med väteklorid kan den här gasen bilda salmiak.
  2. Den här basen bildas bl.a. när bakterier bryter ned urin.
  3. Den här basen är i själva verket ett salt av hydroxidjoner.
  4. Den här basen används bl.a. vid tvålframställning.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. Skriv formeln för salpetersyrans protolys i vatten, och skriv namnet på de produkter som bildas.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 4. Beräkna pH i en 0,00150 mol/dm3 lösning av saltsyra.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. Vilken av följande strukturformler anger strukturen för ättiksyra?
  1. oxalsyra
  2. metanal
  3. etanal
  4. etanol
  5. myrsyra
  6. attiksyra
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 2. I en kemisk reaktion reagerar ämnena A och B och bildar C och D enligt följande reaktionsformel:

  A + B → C + D

  Vilket av värdena på ∆H i figuren nedan beskriver aktiveringsenergin för reaktionen?
  entalpiforandringar-vid-en-reaktion
  1. H1
  2. H2
  3. H3
  4. Inget av alternativen ovan beskriver aktiveringsenergin.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. En ättiksyralösning har totalkoncentrationen cHAc = 0,01M. Vad kan du säga om lösningens pH? Ett alternativ är korrekt.
  1. pH = 2
  2. pH > 2
  3. pH < 2
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 4. Vilka tre av följande reaktioner är exoterma?
  1. 6CO2 + 6H2O + ljus → C6H12O6 + 6O2
  2. Förbränning av bensin i en bilmotor
  3. NH4NO3(s) \({\sf \xrightarrow{\mathsf{H_2O}}}\) NH\( _4^+\)(aq) + NO\( _3^-\)(aq); \(\Delta H = -25,7k\mathrm{J}\)
  4. H2SO4 + H2O → HSO\({\sf _4^-}\) + H3O+ + värme
  5. Is smälter
  6. CsOH(s) \({\sf \xrightarrow{\text{[H}_2\text{O]}}}\) Cs+(aq) + OH(aq); \(\Delta H = -71,6k\mathrm{J}\)
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

Glöm inte enhet och att svara med ett lämpligt antal värdesiffror! Den språkliga bedömningen grundar sig här huvudsakligen på hur du ställer upp dina lösningar. Snygga lösningar som är lätta att följa, med storhet, mätetal och enhet är vad du ska sträva efter!

 1. När kaliumhydroxid, KOH(s), löses i vatten är \(\Delta H = -57.6k\mathrm{J}\) för reaktionen

  KOH(s) \({\sf \xrightarrow{\text{[H}_2\text{O]}}}\)  K+(aq) + OH(aq)

  Om du löser 20,0 g kaliumhydroxid i 230 g vatten, hur mycket stiger då temperaturen på vattnet maximalt? Lösningens värmekapacitet är 4,2 J/(g·K).

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Språk och kommunikation E C A
 2. Beräkna pH i lösningen som bildas i fråga 9.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Språk och kommunikation E C A
 3. En tillverkare av vitvinsvinäger hävdar att den innehåller 6% ättiksyra (w/v). För att kontrollera detta titrerade man 50,0ml av vinägern med 2,50 M NaOH-lösning. När man hade tillsatt 20,9ml av NaOH-lösningen fick man färgomslag på indikatorn. Stämde koncentrationen som tillverkaren angav?
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Språk och kommunikation E C A

Facit

Betygsgränser

Max: 24,0 (12/8/4)
Medel:          
E: 9,0        
D: 13,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 16,5 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 18,5 varav 6,0 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 21,5 varav 7,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Saltsyra, HCl
  2. Kolsyra, H2CO3
  3. Salpetersyra, HNO3
  4. Salpetersyra, HNO3
  1. Ammoniak, NH3
  2. Ammoniak, NH3
  3. Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH) m.fl.
  4. Natriumhydroxid, NaOH
 1. HNO3 + H2O → H3O+ + NO\(_3^-\) (oxoniumjon, nitratjon)
 2. pH = 2,824

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. f
 2. b
 3. b
 4. b, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. \[q = \Delta H \cdot n_{\text{KOH}} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{KOH}} = \frac {m_{\text{KOH}}}{M_{\text{KOH}}} = \frac {20,0\text{g}}{(39,1+16,0+1,008)\text{g/mol}} = 0,35645541\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[q = -57,6\frac {\text{kJ}}{\text{mol}} \cdot 0,35645541\text{mol} = -20531,8351\text{J} \hspace{100cm}\]

  Vi har också att:

  \[q = Cm\Delta T \Leftrightarrow \Delta T = \frac {q}{Cm_{\text{tot}}} \hspace{100cm}\]

  \[\Delta T = \frac {20531,8315\text{J}}{4,2\frac {\text{J}}{\text{gK}} \cdot (20,0 + 230)\text{g}} = 19,5541252\text{K} \approx 19,6\text{K} \hspace{100cm}\]

 2. \[[\text{OH}^-] = \frac {n_{\text{KOH}}}{V} = \frac {0,34645541\text{mol}}{0,230\text{dm}^3} = 1,54980612\text{mol/dm}^3\hspace{100cm}\]

  pOH = –log1,54980612 = –0,19027737

  pH = 14,00 – pOH = 14,00 – (–0,19027737) = 14,1902774 ≈ 14,190

 3. HAc + NaOH → H2O + NaAc

  \[n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 2,50\text{mol/dm}^3 \cdot 0,0209\text{dm}^3 = 0,05225\text{mol}\hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{HAc}} = n_{\text{NaOH}}\hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{HAc}} = \frac {n_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HAc}}} = \frac {0,05225\text{mol}}{0,0500\text{dm}^3} = 1,045\text{mol/dm}^3\hspace{100cm}\]

  Eftersom \(c_{\text{HAc}} = 1,045\text{mol/dm}^3\) kan vi konstatera att i 1 dm3 (alltså 1000 ml) finns det 1,045 mol HAc. Då kan vi också räkna ut hur stor massa, \(m_{\text{HAc}}\), det finns i 1000 ml:

  \[\begin{align}m_{\text{HAc}} &= n_{\text{HAc}} \cdot M_{\text{HAc}} = 1,045\text{mol} \cdot (12,0 \cdot 2 + 1,008 \cdot 4 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol} = \hspace{100cm} \\ &= 62,73344\text{g}\end{align}\]

  \[\%c_{\text{HAc}} = \frac {m}{V} = \frac {62,7344\not{\text{g}}}{1000\not{\text{V}}} = 0,06273344 \approx 6\% \hspace{100cm}\]

  Svar: Ja, tillverkaren angav en någorlunda korrekt koncentration.