Läxförhör A 2008-06-02 i Termokemi för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Avgiven värmemängd

\[q = Cm \Delta T \hspace{100cm}\]

\(q\) är den avgivna värmemängden i J

\(C\) är lösningens värmekapacitet i J·g-1·K-1

\(m\) är massan i g

\(\Delta T\) är temperaturförändringen i K

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 
 1. Vilka tre av följande reaktioner är exoterma? (3p)
  1. 2H2O + 2Cl + energi → 2OH + H2 + Cl2
  2. förbränning av socker
  3. 2H2(g) + O2(g) → H2O; ∆H = -285,8kJ
  4. 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O + 1299kJ
  5. fotosyntesen
  6. vatten avdunstar

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 1. Vid järnframställning låter man kol reducera järnmalm, Fe2O3, enligt följande formel:

  3C(s) + 2Fe2O3(s) + 500kJ → 4Fe(s) + 3CO2(g)

  Vad blir ∆H för reduktion av 1 mol Fe2O3?

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

 1. När ammoniumnitrat, NH4NO3(s), löses i vatten är ∆H = 26,5kJ/mol för reaktionen \({\sf \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(s)} \xrightarrow{\text{ H}_2\text{O }} \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(aq)}}\). Om du löser 50,0 g ammoniumnitrat i 950 g vatten med temperaturen 25,2°C, hur mycket sjunker temperaturen då maximalt? Lösningens värmekapacitet är 4,1 J·g-1·K-1. (3p)