Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hur jonföreningar bildasPlocka fram

 • Modell av en NaCl-kristall

Jonbindningar

Natrium brinner i klorgas

Natrium brinner i klorgas.Natrium brinner i klorgas.

Ordformel: natrium + klor → natriumklorid + energi

Det bildade ämnet (NaCl) har mycket annorlunda egenskaper jämfört med ursprungsämnena.

 • En kemisk reaktion har ägt rum!

Reaktionen kan beskrivas på följande sätt:

  K L M     K L M     K L M     K L M
11p+ 2e 8e 1e + 17p+ 2e 8e 7e 11p+ 2e 8e 0 + 17p+ 2e 8e 8e
natriumatom, Na   kloratom, Cl   natriumjon, Na+   kloridjon, Cl
 • Lägg märke till hur elektronen i natriumatomens M-skal flyttar sig till kloratomens M-skal!
 • Lägg märke till att natriumjonen blir envärt positiv, Na+, eftersom den släpper ifrån sig en elektron.
 • Lägg märke till att kloridjonen blir envärt negativ, Cl, eftersom den tar upp en elektron.

Man kan också visa det med elektronformler:

Na + Cl -> NaCl (med elektronformler)

Man kan också visa det med en kemisk formel:

 • Na + Cl → Na+ + Cl

Men i klorgas kommer ju alltid atomerna två och två!

Reaktionsformeln blir sålunda:

 • 2Na + Cl2 → 2NaCl

Spontana reaktioner

När natrium och klor reagerar, frigörs mycket värme.

När frigörs energi?

 • När det uppstår bindningar!

Lite energi behövs för att ta bort elektronen från natriumatomen.

Men mycket energi frigörs när elektronen tas upp av kloratomen, och det uppstår en jonbindning mellan Na+ och Cl.

Natriumklorid är en stabil förening

Det frigjordes mycket energi när den bildades.

Det krävs mycket energi för att bryta bindningarna mellan Na+- och Cl-jonerna.

 • Smältpunkt: 801 °C
 • Kokpunkt: 1413 °C

Salter

Salter är jonföreningar.

Metall + icke-metall

Metallen bildar en positivt laddad jon.

 • Metallatomerna släpper ifrån sig en eller flera elektroner.

Icke-metallen bildar en negativt laddad jon.

 • Icke-metallatomerna tar upp elektronerna från metallen.

Exempel: Magnesium reagerar med klor.

Vad bildas?

Ordformel:

 • Magnesium + klor → magnesiumklorid

Kemisk formel:

 • Mg + Cl2 → MgCl2

Varför blir den så?

Varje magnesiumatom släpper ifrån sig två elektroner: Mg → Mg2+ + 2e
Varje kloratom tar upp en elektron: Cl + e → Cl
Men i klorgas kommer ju alltid atomerna två och två: 

Cl2 + 2e → 2Cl

Alltdå blir formeln:

Mg + Cl2 → MgCl2

Atomjoner och sammansatta joner

Salter av atomjoner

Jonerna består endast av ett atmoslag.

 • Exempel: Na+Cl (fast oftast skriver vi den ju bara NaCl).

Sammansatta joner

Jonerna består av flera atomslag.

Exempel: Sulfatjonen, SO\( _4^{2-}\)

Fyra syreatomer binder till en svavelatom.

Hela strukturen är tvåvärt negativ:

SO42 elektronformel

Kopparsulfat: CuSO4 innehåller en atomjon (Cu2+) och en sammansatt jon (SO\( _4^{2-}\)).

Exempel: Kalciumkarbonat, CaCO3

Karbonatjonen är tvåvärt negativ:

Elektronformeln för karbonatjonen förklarad.

Visa hur karbonatjonerna, CO\( _3^{2-}\) sitter i förhållande till calciumjonerna, Ca2+ i modellen till höger.

Modell av en kalciumkarbonat-kristall.Modell av en kalciumkarbonat-kristall.