Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 15 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar ska skrivas på det här pappret.

Läxförhör A

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. I mag-/tarmkanalen bryts ................................................................. ner till monosackarider, fetter till ................................................................. och proteiner till ................................................................. . Dessa förs in i cellerna. I cellens cytoplasma oxideras glukosen till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. . Samtidigt som glukosen oxideras, reduceras ................................................................. till ................................................................. , och det bil­das också en liten mängd ................................................................. .

Pyruvatjoner reagerar med ................................................................. , och bildar acetyl-CoA samti­digt som en molekyl ................................................................. avgår. Acetyl-CoA transporteras in i ................................................................. . Pyruvatjonerna kan också (hos människor) omvandlas till ................................................................. om ................................................................. .

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. .

I citronsyracykeln reagerar ................................................................. med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar ................................................................. . Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler ................................................................. avgår. I processen bildas både ................................................................. samt ................................................................. och ................................................................. . Av dessa transporterar t.ex. ................................................................. väte + elektroner till mitokondriens ................................................................. membran, där en process som kallas ................................................................. äger rum. Vid denna process transporteras en mängd ................................................................. ut i ................................................................. ................................................................. . I sista steget av processen reagerar 2e med ................................................................. och ................................................................. och bildar vatten.

Inne i mitokondrien är .................................................................-koncentrationen ................................................................. än precis utanför. Därför "vill" ................................................................. åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ................................................................. . Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ................................................................. ur ................................................................. och ................................................................. . Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt ................................................................. i cellandningen än i glykolysen.

Facit till Läxförhör A

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. I mag-/tarmkanalen bryts kolhydrater ner till monosackarider, fetter till fettsyror och proteiner till aminosyror. Dessa förs in i cellerna. I cellens cytoplasma oxideras glukosen till pyruvatjoner i en process som kallas glykolys. Samtidigt som glukosen oxideras, reduceras NAD+ till NADH + H+, och det bil­das också en liten mängd ATP.

Pyruvatjoner reagerar med HS-CoA (koenzym A), och bildar acetyl-CoA samti­digt som en molekyl CO2 avgår. Acetyl-CoA transporteras in i mitokondrien. Pyruvatjonerna kan också (hos människor) omvandlas till mjölksyra (laktat) om syrehalten är låg.

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till acetyl-CoA i en process som kallas β-oxidation.

I citronsyracykeln reagerar acetyl-CoA med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar citronsyra. Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler CO2 avgår. I processen bildas både ATP samt FADH2 och NADH + H+. Av dessa transporterar t.ex. NADH + H+/FADH2 väte + elektroner till mitokondriens inre membran, där en process som kallas cellandningen/elektrontransportkedjan äger rum. Vid denna process transporteras en mängd vätejoner ut i mellanrummet mellan mitokondriens yttre och inre membran. I sista steget av processen reagerar 2e med 2H+ och O2 och bildar vatten.

Inne i mitokondrien är vätejon-koncentrationen lägre än precis utanför. Därför "vill" vätejonerna åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ATP-syntas. Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ATP ur ADP och Pi. Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt större i cellandningen än i glykolysen.

Läxförhör B

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. Inne i ................................................................. bryts fetter ner till fettsyror, kolhydrater till ................................................................. , och proteiner till ................................................................. . Dessa förs in i cellerna. Inne i cellens ................................................................. oxideras glukosen till ................................................................. i en process som kallas glykolysen. Samtidigt som gluko­sen oxideras, reduceras ................................................................. till ................................................................. , och det bildas också en liten mängd ................................................................. .

Pyruvatjoner reagerar med koenzym A och bildar ................................................................. samtidigt som en molekyl ................................................................. avgår. Den bildade molekylen transporteras in i ................................................................. . Pyruvatjonerna kan också (hos djur) omvandlas till ................................................................. om ................................................................. .

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. .

I citronsyracykeln reagerar ................................................................. med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar ................................................................. . Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler ................................................................. avgår. I processen bildas både ................................................................. samt ................................................................. och ................................................................. . Av dessa transporterar t.ex. ................................................................. väte + elektroner till mitokondriens ................................................................. membran, där en process som kallas ................................................................. äger rum. Vid denna process transporteras en mängd ................................................................. ut i ................................................................. ................................................................. . I processens sista steg reagerar 2e med 2H+ och ................................................................. och bildar ................................................................. .

Mellan mitokondriens bägge membran är .................................................................-koncentrationen ................................................................. än innanför. Därför "vill" ................................................................. åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ................................................................. . Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ................................................................. ur ................................................................. och ................................................................. . Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt ................................................................. i glykolysen än i cellandningen.

Facit till Läxförhör B

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. Inne i mag-/tarmkanalen bryts fetter ner till fettsyror, kolhydrater till monosackarider, och proteiner till aminosyror. Dessa förs in i cellerna. Inne i cellens cytoplasma oxideras glukosen till pyruvatjoner i en process som kallas glykolysen. Samtidigt som gluko­sen oxideras, reduceras NAD+ till NADH + H+, och det bildas också en liten mängd ATP.

Pyruvatjoner reagerar med koenzym A och bildar acetyl-CoA samtidigt som en molekyl CO2 avgår. Den bildade molekylen transporteras in i mitokondrien. Pyruvatjonerna kan också (hos djur) omvandlas till mjölksyra (laktat) om syrehalten är låg.

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till acetyl-CoA i en process som kallas β-oxidation.

I citronsyracykeln reagerar acetyl-CoA med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar citronsyra. Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler CO2 avgår. I processen bildas både ATP samt NADH + H+ och FADH2. Av dessa transporterar t.ex. NADH + H+/FADH2 väte + elektroner till mitokondriens inre membran, där en process som kallas cellandningen/elektrontransportkedjan äger rum. Vid denna process transporteras en mängd vätejoner ut i mellanrummet mellan mitokondriens yttre och inre membran. I processens sista steg reagerar 2e med 2H+ och O2 och bildar H2O.

Mellan mitokondriens bägge membran är vätejon-koncentrationen högre än innanför. Därför "vill" vätejonerna åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ATP-syntas. Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ATP ur ADP och Pi. Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt mindre i glykolysen än i cellandningen.