Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

  1. Vilka tre utav följande metabola processer äger rum i mitokondrien eller dess membran?
   1. β-oxidation
   2. Cellandning
   3. Citronsyracykeln
   4. Glykolys
   5. Transaminering
   6. Glukoneogenes
Analysera och besvara frågor E C A

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Vilken process är det som avses där
   1. glukos är substrat och pyruvat produkt?
    E C A
  1. acetyl-CoA är substrat och koldioxid och NADH + H+ är några av de bildade produkterna?
     E C A
  2. en fettsyra är substrat och acetyl-CoA är en av produkterna?
     E C A
 2. Skriv reaktionsformel med strukturformler för hur acetyl-CoA reagerar med oxalacetat (oxalättiksyra) och vatten och bildar citronsyra och HS-CoA. Du kan skriva med förenklade strukturformler om du vill.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. NAD+ har till uppgift att vara oxidationsmedel i cellen. Skriv en reaktionsformel som visar hur alkohol oxideras av NAD+. Ledning: Tänk på vad som bildas när alkoholer oxideras, och vad som bildas när NAD+ reduceras.
    E C A
 4. Skriv en schematisk strukturformel som visar hur ATP är uppbyggt.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Det kan hända olika saker med de pyruvatjoner som bildas i cellen, bl.a. beroende på om det råder syrebrist eller är god tillgång på syre. Redogör för vad som kan hända med pyruvatjonerna vid syrebrist och vid god tillgång på syre.
    E C A
  Språk och kommunikation E C A
 2. Syrgas spelar en viktig roll i cellandningen. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt för vad som händer på biokemisk nivå i cellen vid syrebrist!
    E C A
  Språk och kommunikation E C

Facit

Betygsgränser

Max:  21,0 (10/7/4)
Medel:    
E: 7,5
D: 11,0 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 14,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 16,0 varav 5,5 C-poäng och 2,0 A-poäng
A: 18,5 varav 6,0 C-poäng och 3,0 A-poäng

Del I. Ringa in de korrekta alternativen

 1. a, b, c

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. Glykolys
  2. Citronsyracykeln
  3. β-oxidation
 1. oxalacetat-Acetyl-CoA-Citronsyra.
 2. CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+
 3. ATP
  Ännu enklare representationer är fullt godtagbara; i princip räcker nästan
  (P)-(P)-(P)-<S>-[A]. 

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar att det bildas mjölksyra vid syrebrist, och acetyl-CoA + CO2 vid hög syrehalt.

  C – Eleven förklarar också vad som händer med hjälp av reaktionsformler.

  A – Eleven konstaterar också att i jästceller kan pyruvaten först omvandlas till acetaldehyd (och CO2), som sedan reduceras till etanol.

 2. E – Eleven gör en godtagbar ansats till svar, t.ex. genom att redogöra för hur det bildas mjölksyra vid syrebrist.

  C – Elevens redogör på ett godtagbart sätt hur elektrontransportkedjan stannar av vid syrebrist.

  A – Eleven redogör fullt tillfredsställande för hur elektrontransportkedjan och ATP-syntesen stannar av vid syrebrist, och kopplar samman det till citronsyracykeln och bildning av mjölksyra (eller etanol hos jästceller).