Facit

Betygsgränser

Max: 23 (12/7/4) 
Medel: 18,0 (11,3/4,8/1,9)
E: 10,5    
D: 13,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 17,0 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 18,5 varav 1,0 A-poäng
A: 20,5 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar


  1. butansyra
  2. dietyleter
  1. Aceton/propanon
  2. Etylamin/etanamin/aminoetan
  1. Butansyra (smörsyra)
  2. Metylbutanoat
   Bedömning
   E – Korrekt esterbindning.
   C – Allt korrekt.
   Ingen poäng erhålls om inte esterbindningen är korrekt.

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. b
 2. b, e, f
 3. a
 4. b, c, d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. α
  2. Det är kompetitiv inhibition. Glukosmolekylen binder till enzymets aktiva yta, och hindrar därmed ytterligare laktosmolekyler från att binda till den aktiva ytan.
   Enligt Le Chateliers princip sker det en nettoreaktion som motverkar rubbningen när man rubbar ett system i jämvikt. När vi tillsätter glukos kommer reaktionen att gå åt vänster för att motverka höjning av koncentrationen glukos. Det gör att färre laktosmolekyler spjälkas, och att reaktionen inhiberas.

   Bedömning
   C – Eleven förklarar utförligt vad det är för inhibering utifrån en av nedanstående punkter.
   · Hur glukosmolekylen binder till enzymets aktiva yta och fysiskt hindrar laktos från att binda till den aktiva ytan.
   · Hur ett jämviktssystem svarar på en rubbning av jämvikten.
   A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad det är för inhibering utifrån båda punkterna ovan.
  1. ii (röda)
  2. iii (tertiärstrukturen)
  3. När disulfidbryggorna reduceras hålls inte ribonukleaset ihop på samma sätt längre. Då denatureras ribonukleaset, vilket innebär att dess struktur ändras. Då kan inte RNA-molekylen binda till den aktiva ytan längre, och därmed kan inte heller RNA brytas ner.

   Bedömning
   C – Eleven konstaterar att ribonukleaset slutar fungera och motiverar utifrån en av punkterna nedan.
   · Ribonukleaset denatureras.
   · Ribonukleasets struktur förändras.
   A – Eleven konstaterar att ribonukleaset slutar fungera och motiverar utifrån båda punkterna ovan.