Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem

Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring

Analysera och besvara frågor

Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Argument och konsekvenser

Eleven för fram enkla argument, och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande

Eleven för fram välgrundade argument, och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande

Eleven för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Språk och kommunikation

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Rita strukturformler för följande alkaner. Rita ut alla bindningar och atomer, även väteatomer.
  1. Pentan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  2. 2-metylpropan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  3. etylcyklohexan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Namnge följande alkaner: 
  1. propan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  2. 3-etyl-2,4-dimetylhexan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  3. 3-etyl-2-metylhexan
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 3. Gasen 1,1,1-trifluor-1-klormetan hör till en särskild grupp av miljöskadliga gaser.
  1. Vad heter gruppen av gaser?
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  2. På vilka sätt är denna grupp av gaser skadliga?
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 4. En eliminationsreaktion (eliminering = borttagande) är precis som en additionsreaktion, fast tvärtom. Vilka två organiska molekyler kan man få om man eliminerar båda kloratomerna från 2,3-diklorbutan? Skriv deras strukturformler och ration-ella namn. Alla bindningar och atomer ska vara med, även väteatomer.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 5. PET-plast används ofta som förpackningsmaterial, t.ex. i läskflaskor. Nedan visas en liten bit av en PET-molekyl (polyetentereftalat).
  PET
  1. Skriv strukturformeln för etentereftalat. Du kan skriva med streckformler om du vill.
   Analysera och besvara frågor E C A
  2. Vid tillverkning av etentereftalat utgår man bl.a. ifrån tereftalsyra, som har följande strukturformel:
   tereftalsyra
   Hur många kol-, syre- och väteatomer innehåller en molekyl tereftalsyra?
   Analysera och besvara frågor E C A
  3. Vid tillverkning av tereftalsyra utgår man från para-xylen och oxiderar den med hjälp av kobolt-mangan-brom som katalysator. Skriv strukturformeln för para-xylen och ange dess rationella namn. Du kan skriva med streckformler om du vill.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 6. Vinylklorid, C2H3Cl, är en gas som används till framställning av PVC-plast (polyvinylkloridplast).
  1. Vinylklorid kan framställas genom att man låter etyn reagera med väteklorid med hjälp av kvicksilver(II)klorid som katalysator. Skriv reaktionsformel med strukturformler för reaktionen. Alla atomer och bindningar på de organiska ämnena ska vara med i formeln, även väteatomer.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  2. Vad kallas den typ av reaktion som sker i reaktionen i fråga a)?
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  3. Skriv en reaktionsformel med strukturformler för hur PVC bildas. Alla atomer och bindningar ska ritas ut, även väteatomer.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  4. Vad kallas den typ av reaktion som sker i reaktionen i fråga c)?
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Kolväten kan vara både mättade och omättade. Redogör för de omättade kolvätena genom att belysa deras kemi och genom att jämföra med andra ämnen, t.ex. mättade kolväten eller arener.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Språk och kommunikation E C A
 2. Det är viktigt att begränsa utsläppen av växthusgasen koldioxid, eftersom förhöjda halter av koldioxid i atmosfären bidrar till en högre global temperatur. I det här sammanhanget kan man undra vilket som är bäst, bensindrivna bilar eller bilar som drivs med etanol.


  Nu vill jag inte att du ska argumentera för att det ena är bättre än det andra. Istället vill jag att du redogör för vad du behöver veta för att kunna ta ställning, och varför du behöver veta det.


  Alltså; vad behöver du veta om etanol och etanoldrivna bilar samt om bensin och bensindrivna bilar för att kunna avgöra vilken sort som bidrar minst till utsläpp av koldioxid? Du kan anta att bensin består till 100 % av oktan, C8H18.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  Argument och konsekvenser E C A
  Språk och kommunikation E C A