Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal, miniräknare, formelblad.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vilka av ämnena metan, metanol, acetylen, fenol, dietyleter, metylamin och metantiol är det som beskrivs? En del ämnen kan förekomma på flera ställen, och andra inte alls.
  1. Detta eller dessa ämnen kallas också hydroxibensen.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  2. Antalet kolatomer i detta eller dessa ämnen är endast två.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  3. Detta eller dessa ämnen produceras bl.a. när mikroorganismer i sumpmarker bryter ner organiskt material.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  4. Detta eller dessa ämnen används som svetsgas.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

  5. Detta eller dessa ämnen är svagt surt/sura.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 2. Vad heter följande organiska ämnen? Du kan skriva antingen trivialnamn eller rationellt namn.
  1. heptan
  2. 1,2-etandiol
  3. metanal
  4. 2-etyl-1-penten
 3. Skriv strukturformeln för följande organiska ämnen. Alla bindningar och atomer måste skrivas ut, även väteatomer.
  1. Aceton

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  2. Glycerol

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  3. Etylmetyleter

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

  4. Propanal

   (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande påståenden om olika organiska ämnens kemiska egenskaper är korrekta?
  1. Fenol fenol är surare än bensylalkohol bensylalkohol.
  2. Vattenlösningar av aminer har vanligen basisk reaktion.
  3. Vid förbränning av nitrometan frigörs endast små mängder energi.
  4. Tioler doftar ofta angenämt, som blom- eller fruktdoft.
  5. Aldehyder kan fungera som reduktionsmedel.
  6. Vattenlösningar av etrar har vanligen sur reaktion.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om olika reaktionstyper är korrekta?
  1. Nedanstående molekyl är ett exempel på en keton.
   2-pentanon
  2. Molekylen i fråga a) kan bildas genom oxidation av en sekundär alkohol.
  3. Man kan tillverka en sekundär alkohol genom att addera vatten till 2-metylpropen.
  4. Om man försöker tillverka metylpropyleter kommer det samtidigt att bildas två andra etrar.
  5. Vid kondensation av två alkoholer bildas en tvåvärd alkohol.
  6. Vid en kondensationsreaktion sker det en elektrofil attack på ena syreatomen.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Såhär står det om acidos på svenska Wikipedia (besökt 2014-02-28): ”Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35. […] Metabolisk acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet, alternativt att basiska sådana går förlorade.”

  Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför man kan drabbas av acidos om man dricker metanol!

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

 2. Metylammoniumklorid är ett organiskt salt med formeln CH3NH3Cl. Beräkna pH i en 0,100M lösning av metylammoniumklorid. För metylammoniumjonen gäller att \(K_{\text{a, CH}_3\text{NH}_3^+}= 2,7\cdot 10^{-11}\text{M}\).

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)