Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Samtliga svar skall skrivas på det här pappret. Alla reaktionsformler skall vara balanserade. I strukturformler skall samtliga atomer sättas ut, även väteatomer. Molvolymen kan antas vara 24,5 dm3/mol och pKw 14,00 om inget annat anges. Andra konstanter etc. får du söka efter i formelsamlingen.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Para ihop reaktionerna med rätt reaktionstyp. Skriv rätt bokstav framför reaktionstyperna till höger! (3p)

a. Metanol + etanol → etylmetyleter + vatten

____ Additionsreaktion

____ Eliminationsreaktion

____ Kondensationsreaktion

____ Polymerisation

____ SN1-reaktion

____ SN2-reaktion

 

b. Eten + vatten → etanol

c. 3-hydroxybutanal → 2-butenal + vatten

 1. Ange trivialnamn eller rationellt namn på följande molekyler: (3p)
   
  1. Metanal (formaldehyd)
  2. 3,4-dimetyl-2-pentanol.
  3. Glycerol
 2. Ange strukturformeln för följande organiska ämnen: (3p)
  1. fenol
  2. etylmetyleter
  3. 2,6,7-trimetyl-2,5-oktadien
 3. Det finns tre isomerer med summaformeln C2H2Br2. Skriv deras strukturformler, och ange deras rationella namn! (6p)

Del II. Ringa in de rätta svaren!

 1. Vad heter följande molekyl? (1p)

  5-brom-3,3-diklor-6-metyl-2-oktanol.png

  1. 2-hydroxi-3,3-diklor-5-brom-6-etylheptan
  2. 2-hydroxi-3,3-diklor-5-brom-6-metyletylhexan
  3. 3,3-diklor-5-brom-6-etyl-2-heptanol
  4. 3,3-diklor-5-brom-6-metyl-6-etyl-2-hexanol
  5. 3,3-diklor-5-brom-6-metyletyl-2-hexanol
  6. 3,3-diklorid-5-bromid-6-metyl-2-oktanol
  7. 5-brom-3,3-diklor-2-hydroxi-6-metyloktan
  8. 5-brom-3,3-diklor-6-metyl-2-oktanol

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. På smak- och essensfabriken Glada Gommen AB vill man en dag framställa lite "bananessens", en ester kallad pentyletanoat.
  1. Vilka ämnen måste man utgå ifrån för att göra pentyletanoat? Ange endast namn! (2p)
  2. Framställningen av pentyletanoat är en jämviktsreaktion. Skriv reaktionsformeln med strukturformler! (2p)
 2. Ge ett exempel på en primär, en sekundär och en tertiär alkohol. Ange både strukturformel och rationellt namn!
  1. Primär alkohol (2p)
  2. Sekundär alkohol (2p)
  3. Tertiär alkohol (2p)
 3. Vad händer om du oxiderar alkoholen i 7b med kopparoxid? Svara med reaktionsformel med strukturformler, och ange det rationella namnet på den/de bildade produkten/produkterna! (2p)
 4. Vad händer om du fullständigt oxiderar alkoholen i 7c med syrgas? Svara med reaktionsformel med strukturformler, och ange det rationella namnet på den/de bildade produkten/produkterna!
 5. Om du utgår ifrån 10,0g av ämnet i 7c, och låter det oxideras av syrgas, hur stor gasvolym bildas då? Utgå ifrån att produkten/produkterna som bildas är gasformiga! (3p)
 6. Det finns två isomerer med summaformeln C2H6O.
  1. Rita strukturformeln för båda dessa isomerer, och ange deras rationella namn! (4p)
  2. De båda ämnena har mycket olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Om du har en blandning av de två ämnena, kan du utnyttja dessa för att separera dem från varandra. Beskriv två sätt att separera ämnena från varandra, och redogör för vilka egenskaper hos ämnena du utnyttjar för att separera dem.

   Förklara också orsaken till att de båda ämnena har så pass olika egenskaper, trots att de har samma summaformel! (6p)