Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, formelblad.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 

 1. Skriv strukturformler för följande molekyler. Sätt ut alla bindningar och atomer, även väteatomer.
  1. Etanal

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. 2-metyl-1-propanol

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  3. Metantiol

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  4. Metylpropyleter

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  5. 4-etyl-5-metyl-3-hexen-1-yn (Förenklad strukturformel eller streckformel får skrivas.)

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 2. Vad heter nedanstående molekyler? Skriv antingen rationellt namn eller trivialnamn.
  1. attiksyraBegrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)
  2. toluen
  3. metylamin
  4. metylbutanoat
  5. 2 pentanon v2
 3. Dexametason (nedan) är en så kallad kortikosteroid som bland annat används till att behandla allvarlig covid-19.
  aDexametason
  1. Ringa in hydroxylgruppen/-grupperna i strukturen.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Hur många kolatomer är det i dexametason?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  3. Kan man säga att dexametason är en slags fenol? Motivera kortfattat.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/–)

 4. Om man adderar vatten över dubbelbindningen i propen kan det bildas två olika produkter. Det bildas mer av den ena produkten än den andra på grund av att den ena produktens intermediär har lägre entalpi än den andra produktens intermediär.
  1. Vilka två olika produkter kan bildas i reaktionen? Skriv deras strukturformler på rätt ställe (a1 eller a2) i diagrammet nedan.
  2. Vilka två olika intermediärer bildas i processen? Skriv deras strukturformler på rätt ställe (b1 eller b2) i diagrammet nedan.
   Energiomsattning i additionsreaktion over propen.
   Svara på frå­gor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp (–/1/1)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Myrsyra är en svag syra. I ett försök titrerar du 10,0 cm3 myrsyra med 0,100 M NaOH. Du mäter kontinuerligt pH i lösningen, och tar upp följande titrerkurva.
  Titrering av myrsyra med natriumhydroxid.
  1. Vilken var myrsyrans ursprungliga koncentration?

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/–)
   Språk och kommunikation (1/1/1)

  2. Läs av pH vid startpunkten och beräkna myrsyrans pKa.

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/1)
   Språk och kommunikation (1/1/1)

 2. Såhär står det på Wikipedia om acidos: ”Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35. […] Metabolisk acidos inträffar då sura metaboliter ansamlas i blodet, alternativt att basiska sådana går förlorade.”

  Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför man kan drabbas av acidos om man dricker

  Analysera och besvara frågor (1/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)