Tid: 95 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, formelblad.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang

… enkla … väl­grun­da­de …

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Skriv strukturformeln för följande organiska molekyler. Skriv ut alla atomer och bindningar, även väteatomer.
  1. 1,2-diklorpropan

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Toluen

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  3. 1-butanol

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 2. Ange trivialnamn eller rationellt namn på följande molekyler:
  1. fenol.v2.png

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. 1,3-dimetylcyklohexen

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  3. glykol

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 3. Vilken är den enklaste trevärda alkoholen med en primär, en sekundär och en tertiär OH-grupp?
  1. Skriv alkoholens strukturformel.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

  2. Vad blir alkoholens namn?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

 4. Man kan substituera kloratomen i 2-klorbutan mot en hydroxylgrupp i en SN2-reaktion. Under reaktionsförloppet sker energiomvandlingar på det sätt som visas i diagrammet nedan.
  Energiomsättning vid SN2-reaktion, avidentifierad.
  Skriv strukturformeln för det transitionstillstånd som existerar under en kort stund i (a) i reaktionsförloppet.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/–/1)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilka tre av följande föreningar har summaformeln C7H16?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. 2-metylpentan
  2. 3-metylpentan
  3. 2,3-dimetylpentan
  4. 2,2,3-trimetylbutan
  5. 3-etylpentan
 2. Vilka två av nedanstående strukturformler är i själva verket en och samma molekyl?

  Analysera och besvara frågor (–/1/–)

  1. 3-etyl-4-metylhexan
  2. 3-etyl-5-metylheptan
  3. hexan.v2
  4. 3-etyl-5-metylheptan
  5. 3-etyl-2-metylhexan

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. I ett experiment vill du omvandla butan till 1-klorbutan genom radikalsubstitution med klor, Cl2. Utgå ifrån reaktionsmekanismen och förklara med hjälp av reaktionsformler varför det kommer att bildas en rad andra molekyler än bara 1-klorbutan i reaktionen.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)

 2. Malonsyra, H4C3O4, är en tvåprotonig organisk syra. När den protolyseras bildas vätemalonatjoner, H3C3O\({\sf _4^-}\).
  1. Är vätemalonatjonen en amfolyt? Motivera med reaktionsformler.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  2. För vätemalonatjonen gäller att pKa= 5,69 och pKb= 9,17. Kommer en lösning av natriumvätemalonat att bli sur, neutral eller basisk? Motivera ditt svar.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/–)

 3. I ett försök ville man bestämma koncentrationen, HF(aq) i ett vattenprov. Man titrerade 35,0 ml av syran med 0,100 M NaOH, och mätte kontinuerligt pH i blandningen. Då fick man en titrerkurva med nedanstående utseende.
  titrering av vatefluorid med natriumhydroxid
  1. Vilket pH (ungefär) hade lösningen vid ekvivalenspunkten? (Ange endast svar; inga uträkningar behövs.)

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/–/–)

  2. Läs av diagrammet och beräkna vätefluoridlösningens koncentration. Motivera dina beräkningar så utförligt som möjligt!

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/–)
   Språk och kommunikation (1/1/–)

  3. Läs av diagrammet och uppskatta vätefluoridens pKa. (Endast svar behövs.)

   Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (–/1/–)