Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Prov 2020-10-12: Organisk kemi + lite syror och baser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 26 (12/10/4)
Medel:  14,3 (9,0/5,8/1,4) – D
E: 9,0
D: 14,0 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 18,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 20,0 varav 2,0 C-poäng och 3,5 A-poäng
A: 23,0 varav 3,0 C-poäng och 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. butanon
  2. etylamin
  3. metantiol
  4. Metylpropyleter
  5. 4-etyl-5-metyl-3-hexen-1-yn
  1. Etansyra, ättiksyra
  2. Toluen, metylbensen
  3. Metylamin
  4. Metylbutanoat
  5. 2-pentanon
  1. Dexametason – OH-grupper inringade
  2. 22 st.
  3. I en fenol sitter en OH-grupp bunden direkt till en bensenring (fenylgrupp). Det närmaste i den här strukturen är att en OH-grupp sitter bunden till en cyklohexanmolekyl, men det är inte samma sak som en bensenring. Alltså är detta inte en fenol.

   Bedömning

   C – Eleven ger rätt svar (nej) och motiverar med skillnaden mellan en bensenring (fenylgrupp) och cyklohexan.
 1. glyceryltrihexanoat

  Bedömning:

  C – Eleven identifierar korrekt att det bildas både 1-propanol och 2-propanol

  A – Eleven placerar båda alkoholerna och intermediärerna på rätt ställe.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Myrsyran reagerar med natriumhydroxiden enligt följande formel:
   HCOOH + NaOH → HCOO + Na+ + H2O
   Vi får molförhållandet \(n_{\text{NaOH}}=n_\text{HCOOH}\).
   Vid ekvivalenspunkten hade tillsatts 25,0 ml NaOH.
   \(n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,100\text{mol/dm}^3 \cdot 0,025\text{dm}^3 = 0,0025\text{mol} = n_\text{HCOOH}\)
   \(c_{\text{HCOOH}} = \frac {n_{\text{HCOOH}}}{V_{\text{HCOOH}}} = \frac {0,0025\text{mol}}{0,0100\text{dm}^3} = 0,25\text{mol/dm}^3\)

   Bedömning

   E – Eleven gör en ansats att beräkna koncentrationen, t.ex. genom att skriva en korrekt reaktionsformel eller läsa av diagrammet och beräkna nNaOH.

   C – Eleven skriver en korrekt reaktionsformel och beräknar cHCOOH korrekt.
  2. pH = 2,2 (alla värden mellan 2,1—2,3 godtas)
   HCOOH ⇌ HCOO + H+
     [HCOOH] [HCOO] [H+]  
   f.r. \[0,25\] \[0\] \[0\] M
   Δ \[-10^{-2,2}\] \[+10^{-2,2}\] \[+10^{-2,2}\] M
   v.j. \[0,25-10^{-2,2}\] \[10^{-2,2}\] \[10^{-2,2}\] M

   \(\text{p}K_\text{a} = -\lg K_\text{a} = -\lg\left ( \frac {10^{-2,2}\cdot 10^{-2,2}}{0,25-10^{-2,2}} \right ) = 3,78683847 \approx 3,79\)

   Bedömning

   E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att bestämma någon jämviktskoncentration eller genom att teckna uttrycket för Ka.

   C – Eleven beräknar samtliga jämviktskoncentrationer korrekt.

   A – Eleven beräknar pKa korrekt.

   Kommentar: Felaktigt svar i fråga a) (konsekvensfel) ger inget avdrag i den här frågan.
 1. När metanol bryts ner oxideras den. Det bildas först metanal (formaldehyd):
  Metanol + ½O₂ → metanal + H₂O
  Metanalen oxideras vidare till metansyra (myrsyra):
  Metanal + ½O₂ → metansyra
  Myrsyran protolyseras, vilket leder till lägre pH i blodet:
  Myrsyrans protolys.

  Eftersom myrsyran är en relativt stark syra klarar blodets buffertsystem inte alltid av att buffra den högre vätejonkoncentrationen. Då uppstår acidos.

  Bedömning

  E – Eleven spekulerar i att det vid nedbrytningen av metanol bildas någon produkt som gör att blodets pH sjunker.

  C – Eleven identifierar att det bildas myrsyra vid oxidation av alkohol.

  A – Eleven visar med strukturformler och reaktionsformler hur det bildas myrsyra när metanol oxideras i levern, och kopplar samman detta med acidos.

| ▶

 

   

Också intressant: