Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

I en tidigare laboration har du studerat och beräknat jämviktskonstanten för nedanstående reaktion:

Fe3+ + SCN ⇌ FeSCN2+

Järn(III)tiocyanatjonerna, FeSCN2+, är röda, vilket du ska utnyttja. I den här övningen behöver du dock inte använda dig av en spektrofotometer, utan att det räcker med att du tittar på lösningarna med blotta ögat (att du okulärbesiktar den). 😉

Le Chateliers princip säger att om ett system i jämvikt rubbas, så förskjuts jämvikten så att rubbningen motverkas. I praktiken innebär det att om du fyller på med en av reaktanterna eller produkterna, så rinner reaktionen över åt andra hållet.

I den här övningen ska du ta reda om Le Chateliers princip stämmer!

Järn(III)joner färgar lösningen gul, men järn(III)tiocyanat ger en klarröd lösning.Järn(III)joner färgar lösningen gul, men järn(III)tiocyanat ger en klarröd lösning.

Detta behövs

Kemikalier

 • 0,1 M järn(III)nitrat, Fe(NO3)3
 • 0,1 M kaliumtiocyanat, KSCN
 • 0,05 M silvernitrat, AgNO3
 • 0,1 M dinatriumvätefosfat, Na2HPO4
 • Avjonat vatten

Annan materiel

 • Bägare, 250 mL
 • Provrör, 6 st
 • Dropprör
 • Mätcylinder, 5 mL

Gör såhär

 • Mät upp 1 mL järn(III)nitrat i mätcylindern, och häll i bägaren
 • Mät upp 1 mL kaliumtiocyanat i mätcylindern, och häll i bägaren
 • Späd med avjonat vatten upp till ungefär 100 mL. Jämvikten ställer in sig direkt.
 • Häll c:a 5 cm av jämviktsblandningen i vart och ett av de sex provrören.
 • Märk provrören 1a, 1b, 2, 3, 4 och "ref." (referens). Provrörens märkning motsvarar frågorna 1-4 nedan.

Besvara nedanstående frågor innan du fortsätter med experimenten!

 1. Kommer lösningen att blir rödare eller mindre röd om du tillsätter
  1. järn(III)nitrat till jämviktsblandningen? Motivera!
  2. kaliumtiocyanat till jämviktsblandningen? Motivera!
 2. Silverjoner bildar en svårlöslig förening med tiocyanatjoner. Det sker på följande sätt:

  Ag+(aq) + SCN(aq) → AgSCN(s)

  Vad kommer att hända med jämviktsblandningen om du tillsätter en droppe silvernitrat till den? Motivera!
 3. Både hydroxidjoner och fosfatjoner bildar svårlösliga föreningar med järn(III)joner. Vad skulle hända med jämviktsblandningen om du tillsatte natriumvätefosfat till den? Motivera!
 4. Vad kommer att hända med jämviktsblandningen om du späder den till dubbla volymen? Motivera!

Utför nu experimenten som är beskrivna i fråga 1–4 ovan. Det betyder att du i provrör 1a droppar i lite järn(III)nitrat, i provrör 1b droppar du i lite kaliumtiocynat o.s.v.

Anteckna noggrant vad som händer i de olika provrören! Jämför reaktionsblandningarnas färg med referenslösningen.

Frågor att besvara

 1. Stämmer Le Chateliers princip? Motivera ditt svar genom att diskutera vart och ett av de fem experiment du gjort. (Du behöver inte skriva en fullständig labrapport.)

Riskanalys

Silvernitrat är giftigt för vattenlevande organismer, och måste tas om hand särskilt. Stänk av silvernitrat i ögonen kan orsaka allvarliga skador. Därför ska skyddskläder och -glasögon bäras under hela laborationen.

Silvernitraten kan också orsaka fula fläckar på huden. Därför ska skyddshandskar bäras under tiden som man hanterar silvernitraten.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan först läst om i Stålhandske m.fl.: Lärarhandledning till Gymnasiekemi B, Liber. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.