Cerium(IV)nitrat bildar ett rött komplex med en alkohol enligt följande reaktionsformel:

ROH(aq) + Ce(NO3)\({\sf _6^{2-}}\)(aq) → (RO)Ce(NO3)\({\sf _5^{2-}}\)(aq) + HNO3(aq)

Material

Kemikalier

 • Etanol
 • 2-propanol
 • Ättiksyra
 • Ce­ri­um(IV)ni­trat­rea­gens:
  1. Sätt 1,3 ml kon­cen­tre­rad HNO3 till 9,0 ml vat­ten i en 25 ml E-kolv
  2. Värm sakta, och lös upp 4,0 g di­am­mo­ni­um­ce­ri­um(IV)ni­trat, (NH4)2Ce(NO3)6, i sal­pe­ter­sy­ra­lös­ning­en

Annan materiel

 • E-kolv, 25 ml
 • Provrör, 3 st

Gör såhär

Diammoniumcerium(IV)nitrat. Diammoniumcerium(IV)nitrat, (NH4)2Ce(NO3)6.

 1. Häll 7-8 droppar cerium(IV)nitratreagens i varje provrör.
 2. Tillsätt 3 droppar provlösning till varje provrör.
 3. I de provrör där det uppstår en röd fällning, är provet en alkohol.

Riskanalys

Ammoniumcerium(IV)nitrat är ett kraftigt oxidationsmedel, och får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Det är också frätande. Därför ska skyddskläder, -handskar och -glasögon bäras. Vid hudkontakt, skölj och tvätta genast med mycket tvål och vatten. Vid ögonkontakt, spola ögonen i 10-15 minuter och kontakta ögonläkare. Rester av experimentet kan sköljas ut i avloppet.