Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Analytisk kemiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel masspektrometri och spektrofotometri.
 • Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.

Analytisk kemi behandlas på laborationerna. Inom området kan flera av följande begrepp tas upp, allt beroende på vilka laborationer man väljer att göra:

 • Kro­ma­to­gra­fi
 • För­del­nings­jäm­vikt
 • Stor­leks­kro­ma­to­gra­fi
 • Jon­by­tes­kro­ma­to­gra­fi
 • TLC (tunn­skikts­kro­ma­to­gra­fi)
 • HPLC (hög­pres­te­ran­de vät­ske­kro­ma­to­gra­fi)
 • GC (gas­kro­ma­to­gra­fi)
 • Spek­tro­me­tri
 • Spek­tro­fo­to­me­tri
 • Atom­ab­sorp­tions­spek­tro­me­tri
 • IR-spek­tro­sko­pi
 • NMR (nu­kleo­mag­ne­tisk re­so­nans)
 • MS (masspek­tro­me­tri)

Du ska också kunna:

 • Använda de analytiska metoderna för att beräkna exempelvis utbyte, retentionsfaktor, koncentration eller annat som är relevant för metoden i fråga.