Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

mer om organiska reaktionerSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
 • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

Oxidation av alkoholer

 • Alkohol
 • Hydroxylgrupp
 • Envärd, tvåvärd och trevärd alkohol
 • Primär, sekundär och tertiär alkohol
 • Aldehyd
 • Aldehydgrupp
 • Formaldehyd
 • Acetaldehyd
 • Karboxylsyra
 • Karboxylgrupp
 • Keton
 • Ketogrupp
 • Karbonylgrupp
 • Aceton

Tioler, etrar, aminer och nitroföreningar

 • Tiol
 • Disulfidbrygga
 • Eter
 • Eterbindning
 • Funktionsisomeri
 • Amin
 • Anilin
 • Primär, sekundär och tertiär amin
 • Nitroförening
 • Nitrering
 • Nitrogrupp
 • Nitroglycerin
 • Entalpi

Karboxylsyror och estrar

 • Mättad/omättad karboxylsyra
 • Aromatisk karboxylsyra
 • Dikarboxylsyra
 • Hydroxisyra
 • Ester
 • Esterbindning
 • Fett
 • Fettsyra
 • Triglycerylester
 • Cellmembran
 • Fosfolipid
 • Härskning
 • Fetthärdning
 • Förtvålning

Reaktionsmekanismer

 • Radikalsubstitution
 • Nukleofilt reagens
 • Nukleofil attack
 • Nukleofil substitution
 • Elektrofilt reagens
 • Elektrofil addition

Optisk isomeri

 • Optisk isomeri
 • Mjölksyra (laktat)
 • Planpolariserat ljus
 • Racemat

Du ska också kunna:

Förutom kolväteserien upp till och med dekan, måste du kunna både rationellt namn, trivialnamn och strukturformel på följande ämnen:

 • Metanol
 • Metanal
 • Metansyra
 • Metanoatjon
 • Etanol
 • Etanal
 • Etansyra
 • Etanoatjon
 • 1,2-etandiol
 • 1,2,3-propantriol
 • 2-propanon
 • Hydroxibensen
 • Metylbensen
 • Fenylamin

Du ska också kunna

 • använda dina kunskaper om kemisk jämvikt för att kunna beräkna koncentrationer i olika organiska reaktioner.
 • sluta dig till organiska ämnens egenskaper utifrån deras struktur.
 • redogöra för vad som händer i valda organiska reaktioner.
 • använda dig av det organiska stamträdet.