Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är skillnaden på en alkyl och en alkyn? En hydroxyl och en hydroxid? En eter och en ester? Det finns en mängd kemiska ord som liknar varandra, men som inte betyder samma sak. Därför ska man se till att hålla tungan rätt i mun framför allt i de här exemplen!

Förväxlingsläge? Exempel
-yl och -yn Etyl (etylgrupp). Etyl (etylgrupp).   Etyn. Etyn.
Hydroxyl och hydroxid Etanol innehåller en hydroxylgrupp. Etanol innehåller en hydroxylgrupp.   Natriumhydroxid, NaOH, är ett salt som består av natriumjoner, Na⁺ (lila), och hydroxidjoner, OH⁻ (röd-och-vita).Natriumhydroxid, NaOH, är ett salt som består av natriumjoner, Na+ (lila), och hydroxidjoner, OH (röd-och-vita).
-ol och -on 2-propanol är en (sekundär) alkohol. 2-propanol är en (sekundär) alkohol.   2-propanon (aceton) är en keton. 2-propanon (aceton) är en keton.
Karbonyl och karboxyl

Karbonyl-grupp. Karbonyl-grupp. En kar­bo­nyl­grupp är en kol­atom med ett dub­bel­bun­det syre. Kar­bo­nyl­gruppen ingår i flera andra grupper, t.ex. ke­to­grupp, al­de­hyd­grupp och kar­boxyl­grupp.

Ketogrupp. Ketogrupp.  Aldehyd-grupp. Aldehyd-grupp.  Karboxyl-grupp. Karboxyl-grupp.

Eter och ester Eterbindningen består av två kolväten samman-bundna av en syreatom. Eterbindningen består av två kolväten samman-bundna av en syreatom.  Esterbindning liknar eterbindningen, men den ena kolatomen har ett dubbelbundet syre. Esterbindning liknar eterbindningen, men den ena kolatomen har ett dubbelbundet syre.
-NH2 och -NO2
Metylamin. Metylamin. Nitrometan. Nitrometan.

Den funktionella gruppen i aminer är amingruppen (-NH2), medan nitroföreningarnas funktionella grupp är nitrogruppen (-NO2).