Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mannen som vägde sitt liv

Mannen som vägde sitt livSantorio Santorio. Santorio Santorio.Ingen vet varifrån Santorio Santorio (1561-1636) fick idén till sitt experiment, men under trettio års tid vägde han sig själv, all mat och dryck han intog, och all urin och avföring som han producerade. Det är ju ett ganska knäppt experiment, men faktum är att han därmed lade grunden för vår kunskap om metabolism (ämnesomsättning).

 

Han no­te­ra­de näm­li­gen att hans urin och hans av­föring väg­de be­tyd­ligt mindre än den mat han stop­pade i sig. Nu visste inte San­to­rio att res­ten för­svann ge­nom vat­ten­ånga och kol­di­oxid som han an­tingen an­da­des ut eller svet­ta­des ut, men han var i alla fall den förste att be­stäm­ma hur mycket det rörde sig om.

Santorio må ha varit nog­grann i sina mät­ningar, men trå­kigt nog för oss skrev han ald­rig ned hur han ut­för­de sina ex­pe­ri­ment. Detta är ju en av grund­sats­er­na i god na­tur­ve­ten­skap­lig sed: Ef­ter­komman­de fors­ka­re mås­te kunna åter­upp­re­pa ex­pe­ri­men­ten för att kunna be­kräf­ta eller even­tu­ellt ve­der­lägga re­sul­ta­ten!

 

   

Också intressant: